Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juli 2003
gepubliceerd op 05 september 2003

Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012180
pub.
05/09/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/besluit/2003/07/11/2003012180/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JULI 2003. - Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 8 en 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1998;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen tot oprichting van paritaire subcomités, voorgesteld op 28 maart 2002;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen betreffende het ressort van de paritaire subcomités, gegeven op 28 maart 2002;

Gelet op het eensluidend advies van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen betreffende de goedkeuring, door dit comité, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, die in de paritaire subcomités gesloten zijn, gegeven op 28 maart 2002;

Gelet op het advies 34.671/1 van de Raad van State, gegeven op 16 januari 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er worden paritaire subcomités opgericht, genaamd « Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap », « Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie » en « Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap ».

Art. 2.Het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door het Waalse Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3.De collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in de bij artikel 1 opgerichte paritaire subcomités, moeten niet door het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen worden goedgekeurd.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 januari 1991, Belgisch Staatsblad van 23 januari 1991.

Koninklijk besluit van 13 oktober 1998, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998.

^