Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 12 maart 2013

Koninklijk besluit tot aanwijzing van een overheidsinstantie belast met de handhaving van Verordening nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014059
pub.
12/03/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2013014059/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van een overheidsinstantie belast met de handhaving van Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat aan uwe Majesteit ter ondertekening wordt voorgelegd, voorziet in de aanwijzing van de overheidsinstantie op federaal niveau voor de handhaving van Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers.

Deze verordening wordt rechtstreeks van toepassing op 1 maart 2013.

In artikel 28 van deze verordening wordt uitdrukkelijk gesteld dat elke lidstaat een of meer nieuwe of bestaande instanties dient aan te duiden die worden belast met de handhaving van de verordening met betrekking tot het geregeld vervoer vanuit op zijn grondgebied gelegen plaatsen, en het geregeld vervoer vanuit een derde land naar deze plaatsen.

Het besluit strekt ertoe de leidend ambtenaar van het bestuur dat bevoegd is voor het wegvervoer, of zijn afgevaardigde, aan te duiden als handhavingsinstantie voor het in de verordening bedoelde vervoer met uitzondering van het vervoer dat tot de bevoegdheid van de gewestelijke overheden behoort (artikel 6, § 1, X, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen).

De concrete naamgeving werd in het besluit achterwege gelaten om te streven naar een tijdloze formulering. Met ingang van 1 januari 2013 is dit de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit De zeer eerbiedige en getrouwe dienaar.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van een overheidsinstantie belast met de handhaving van Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004, artikel 28;

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De leidend ambtenaar van het bestuur dat bevoegd is voor het wegvervoer, of zijn afgevaardigde, is belast met de handhaving op Belgisch grondgebied van Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004, voor wat betreft het daarin bedoelde geregeld vervoer, met uitzondering van het vervoer bedoeld in artikel 6, § 1, X, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2013.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor het wegvervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^