Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 20 februari 2013

Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 7 juni 2012 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000118
pub.
20/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2013000118/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 7 juni 2012 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat een windhoos en rukwinden met een lokaal karakter hebben plaatsgevonden op 7 juni 2012 op het grondgebied van de provincie Limburg;

Gelet op de aanvraag van de Gouverneur voor de erkenning van bepaalde gemeenten als rampgebied;

Gelet op het advies van het KMI van 17 juli 2012 en het technische verslag opgemaakt door de Directie Rampenschade waarin gesteld wordt dat op het grondgebied van deze gemeenten deze fenomenen voldoen aan het in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 opgelegde criterium;

Overwegende dat deze windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter derhalve een uitzonderlijk karakter hebben;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 november 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 16 januari 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 7 juni 2012 op het grondgebied van de provincie Limburg worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden : Provincie Limburg Tongeren Hoeselt Zutendaal

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, op 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr.J. MILQUET

^