Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 oktober 2010
gepubliceerd op 16 november 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012282
pub.
16/11/2010
prom.
10/10/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009 Loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten (Overeenkomst geregistreerd op 4 november 2009 onder het nummer 95487/CO/304)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de organisaties die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden : 1. de maatschappelijke zetel bevindt zich hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest;2. de werkgever is ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;3. de werkgever betreft een organisatie die een toelage krijgt van de Vlaamse Gemeenschap op basis van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten (1) (het kunstendecreet);4. de werkgever betreft een professionele organisatie zoals omschreven in het kunstendecreet behorend tot één van de volgende categorieën : a) kunstencentrum;b) festival;c) organisatie voor Nederlandstalige dramatische kunst;d) organisatie voor dans;e) organisatie voor muziektheater;f) werkplaats;g) organisatie voor kunsteducatie;h) organisatie voor sociaal artistieke werking;5. de werkgever betreft een organisatie wiens hoofdactiviteit zich situeert op het vlak van podiumkunsten, met uitsluiting van de muziek. Deze collectieve arbeidsovereenkomst regelt tevens de verhouding tussen de werknemers en de werkgevers die lid zijn van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten vzw en bij de collectieve arbeidsovereenkomst wensen aan te sluiten door zich schriftelijk daartoe te engageren. Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 5 december 1968, wordt deze toetreding neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 2.Functiegroepen en functies De functies in de sector worden omschreven in het document "functiebeschrijvingen voor de podiumkunsten". Hierna volgt een lijst van de gehanteerde functies en functiegroepen. Verder in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar de functie aan de hand van het functienummer of de functiegroep.

Er zijn 5 functiegroepen : Artistiek, Onderhoud/Logistiek, Publiekswerking, Technisch artistiek, Administratief.

Binnen de functiegroepen onderscheiden we volgende functies (2) : Artistiek 1. artiest 3.dramaturg 4. ontwerper 5.programmator 6. regieassistent/repetitor 7.regisseur - choreograaf - muzikale leiding 8. scheppend kunstenaar Onderhoud - Logistiek 9.chauffeur 10. gebouwbeheer 10.1. coördinator 10.2. specialist 10.3. assistent 11. kantine 11.1. coördinator 11.2. medewerker 12. schoonmaak 12.1. coördinerend 12.2. medewerker Publiekswerking 13. dramadocent - educatief medewerker 14.onthaal/publiek 14.1. coördinerend 14.2. medewerker 15. pers en promotie 15.1. coördinerend 15.2. gespecialiseerd 15.3. polyvalent 16. kassa- en baliebediende 16.1. uitvoerend - coördinerend 16.2. uitvoerend 17. portier - bewaker - conciërge Technisch artistiek 18.grimeur - kapper 19. kleedster 20.atelier 20.1. hoofd atelier 20.2. coördinator atelieractiviteiten 20.3. uitvoerend medewerker atelier 21. theatertechnici 21.1. coördinerend 21.2. gespecialiseerd of polyvalent technicus 21.3. assistent 22. productieleider 23.rekwisiteur 24. technische leiding Administratief 25.zakelijke leiding type 2 (klein) 26. ondersteunende diensten 26.1. coördinerend 26.2. gespecialiseerd 26.3. assisterend

Art. 3.Loongroepen Er worden vijf loongroepen onderscheiden. Voor de omschrijving van de functies wordt verwezen naar de functieclassificatie die als bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd wordt en er integraal deel van uitmaakt. De verwijzing naar de functienummers stemt overeen met de functieclassificatie (zie ook artikel 2). De minimumlonen gelden enkel in zoverre de uitgeoefende functie volledig correspondeert met de omschrijving van de functie.

Loongroep A 1. artiest 3.dramaturg 4. ontwerper 5.programmator 6. regieassistent/repetitor die de regisseur/choreograaf moet vervangen 7.regisseur - choreograaf - muzikale leiding 8. scheppend kunstenaar 21.1. theatertechnicus, coördinator die leiding geeft aan meer dan 3 personen 22. productieleider 24.technische leiding 25. zakelijk leider type 2 (klein) Loongroep B 6.regieassistent/repetitor die de regisseur niet moet vervangen/choreograaf 10.1. gebouwbeheer coördinator 13. dramadocent/educatief medewerker 14.1. onthaal publiek : coördinator 15.1. pers, promotie en communicatie : coördinator 20.1. hoofd atelier 21.1. theatertechnicus, coördinator die geen leiding geeft of leiding geeft aan 3 of minder dan 3 personen 26.1. ondersteunende diensten : coördinator Loongroep C+ 1. 10.2. specialist gebouwbeheer 11.1. kantine coördinator 15.2. pers, promotie en communicatie : gespe cialiseerd/polyvalent medewerker 16.1. coördinator kassa en/of balie 20.2. coördinator atelier/activiteiten 21.2. gespecialiseerd of polyvalent technicus 23. rekwisiteur 26.2. ondersteunende diensten : gespecialiseerde medewerker 2. a) de werknemers genoemd in loongroep C met een specifieke opleiding;b) de werknemers genoemd in loongroep C met minimum 4 jaar anciënniteit die omwille van hun bekwaamheid kunnen gelijkgesteld worden met deze in punt 2, a) van loongroep C+ Loongroep C 9.chauffeur 12.1. schoonmaak : coördinator 15.3. pers, promotie en communicatie : assistent 16.2. kassa- en baliebediende 18. grimeur/kapper 19.kleedster 20.3. atelier uitvoerend medewerker 21.3. theatertechnicus : assistent 26.3. ondersteunende diensten : assistent Loongroep D 10.3. gebouwbeheer : assistent 11.2. kantine : medewerker 14.2. onthaal publiek : medewerker 17. portier/toezichter/bewaker/conciërge 12.2. schoonmaak : medewerker

Art. 4.Minimum weddeschalen Dit artikel bepaald de minimum weddeschalen die in de tabel als bijlagen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen; het staat de contractanten uiteraard vrij individueel hogere weddeschalen af te spreken.

De weddeschalen in bijlage 1 gelden voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer dan 4 maanden. De weddeschalen in bijlage 2 gelden voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 4 maanden.

De weddeschaal C geldt als minimale schaal voor de werknemers van de loongroep A van de gezelschappen waarvoor de financieringsenveloppe van de Vlaamse Gemeenschap niet méér bedraagt dan 10 488 374 BEF (260.000 EUR) in 1999. Dit bedrag zal met 1 pct. verhoogd worden telkens wanneer de lonen geïndexeerd worden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de aanpassing van de bezoldigingen en vergoedingen van 9 december 1999. De weddeschaal D geldt dan voor alle andere werknemers van deze gezelschappen.

In geval van coproducties tussen gezelschappen moet voor de contracten die specifiek voor deze coproducties afgesloten worden de hoogst geldende weddeschalen toegepast.

Loongroep A kan ten vroegste toegepast worden vanaf de leeftijd van 22 jaar. Voor de andere loongroepen geldt een aanvangsleeftijd van 18 jaar.

Werknemers uit de loongroep A zonder diploma moeten 4 jaar relevante ervaring kunnen bewijzen, vooraleer zij kunnen uitbetaald worden conform de weddeschaal van loongroep A. Voordien is hun inschaling vrij onderhandelbaar.

Werknemers die overgaan naar een hogere loongroep, behalve van loongroep D naar loongroep C, verliezen maximaal 1/3de van hun anciënniteit.

Art. 5.Eindejaarspremie § 1. Met ingang van 2006 wordt aan de werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer dan 4 maanden, een eindejaarspremie toegekend. De betaling van de premie gebeurt, behalve bij uitdiensttreding (cf. § 4), in de loop van de maand december.

Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 4 maanden, is de premie verrekend in de lonen zoals bepaald in bijlage 2. § 2. Deze premie wordt als volgt toegekend : - voor de werknemers die gedurende een heel jaar in dienst waren van de onderneming bedraagt deze premie minstens 300 EUR; - voor de werknemers die niet gedurende een heel jaar in dienst zijn geweest, verhoudt de premie zich tot het aantal maanden effectieve prestatie (of gelijkgestelde dagen). § 3. Het bedrag van de premie mag worden herleid naar rato van de afwezigheden in de loop van het jaar, die niet voortspruiten uit de toepassing van de wettelijke, reglementaire, en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust en van minder dan 60 dagen ziekte of ongeval § 4. Hebben recht op de premie berekend naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar en overeenkomstig de berekeningswijze zoals bepaald in § 2, wanneer zij de onderneming verlaten vóór de datum van betaling van de premie voor zover zij een anciënniteit hebben van minstens 4 maanden op het ogenblik van hun vertrek : 1. de werknemers die, behalve om dringende reden, door de werkgever in de loop van het jaar worden ontslagen;2. de gepensioneerden;3. de bruggepensioneerden;4. de werknemers die zelf ontslag hebben genomen, voorzover zij een anciënniteit hebben van minstens 5 jaar;5. de werknemers wiens arbeidsovereenkomst afloopt (contracten van bepaalde tijd van 4 of meer dan 4 maanden). § 5. Voornoemde bepalingen zijn niet van toepassing op : - ondernemingen die in de loop van het jaar een evenwaardig voordeel toekennen, welke ook haar benaming weze, hetzij onder de vorm van een conventionele premie, hetzij ten titel van gift; - de ondernemingen welke op hun niveau bij overeenkomst de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van hun werknemers regelen voorzover de in deze overeenkomst toegekende voordelen samengenomen tenminste gelijk zijn aan de voordelen voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst. § 6. Ingeval van conflict over het al dan niet evenwaardig karakter van de toegekende voordelen, wordt het conflict voorgelegd aan een arbitragecommissie bestaande uit 3 vertegenwoordigers van de werkgevers en 3 vertegenwoordigers van de werknemers.

Art. 6.Aanpassing van de lonen aan de index De bezoldigingen worden gekoppeld aan de index overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen van 9 december 1999, geregistreerd bij de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid onder het nummer 54498.

Art. 7.Anciënniteit Met betrekking tot de anciënniteit gelden volgende regels : Anciënniteit wordt verworven in organismes uit de sector van de gesubsidieerde podiumkunsten of in vergelijkbare organisaties en opgebouwd op basis van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd en van bepaalde tijd. De arbeidsprestaties geleverd in eenzelfde beroepskwalificatie in de podiumkunstensector, in welkdanig tewerkstellingsstatuut ook, komen eveneens in aanmerking voor de anciënniteitsbepaling.

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van een seizoen, die samengeteld de duur van 3 maanden niet overschrijden, gelden voor hun effectieve duur voor de bepaling van de anciënniteit.

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van een seizoen die samengeteld minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden bedragen worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van 6 maanden.

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, afgesloten binnen het tijdsbestek van een seizoen, die samengeteld minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden bedragen, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van een jaar.

Voor het personeel uit de technisch-artistiek en administratieve functiegroep wordt de bewezen nuttige beroepservaring, verworven in loondienst of in een zelfstandig statuut, in aanmerking genomen voor het bepalen van de anciënniteit.

Bij dezelfde werkgever worden de verworven sociale rechten in de loop van hetzelfde contract globaal behouden en blijven de huidige pecunaire rechten ongewijzigd, op voorwaarde dat ze gunstiger zijn dan de nieuwe bedongen voorwaarden. Met uitzondering van de aantoonbare anciënniteit die in aanmerking genomen wordt voor de inschaling van de werknemer in de barema's, kunnen bepaalde verworven rechten niet aan een latere werkgever worden opgelegd.

Art. 8.Betaling van het loon en vakantiegeld : modaliteiten De betalingen worden uiterlijk de laatste werkdag van de maand uitgevoerd.

Maandelijks ontvangen de werknemer een loonstaat waarop de bedragen van de bezoldiging en de diverse afhoudingen gedetailleerd vermeld zijn, overeenkomstig de wet op de sociale documenten.

Voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd wordt het vakantiegeld uiterlijk de laatste dag van de arbeidsovereenkomst uitbetaald. Voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd gebeurt de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld uiterlijk 30 juni, en in elk geval steeds vóór de hoofdvakantie opgenomen wordt. Deze bepaling is niet van toepassing indien het vakantiegeld ten laste is van een vakantiekas.

De werkgevers verbinden zich ertoe een voldoende deel van het geheel van hun middelen voor te behouden aan het verzekeren van bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 9.Einde van de arbeidsovereenkomsten De arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd kunnen worden beëindigd, mits naleving van de wettelijke opzeggingsmodaliteiten, of mits wederzijds akkoord.

Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd zal voor de werknemers uit de artistieke functiegroep ernaar gestreefd worden de einddatum van de opzeggingstermijn te laten samenvallen met 30 juni.

Ongeacht de opzeggingsmodaliteiten dient de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemers uit de artistieke functiegroep met een contract van onbepaalde tijd, steeds schriftelijk te worden aangekondigd door de werkgever, uiterlijk op 31 januari van het lopende seizoen. Deze mededeling hoeft niet te gebeuren indien de wettelijke opzegtermijn langer is dan 5 maanden. Werknemers uit de artistieke functiegroep die zelf hun arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd wensen te beëindigen dienen dit eveneens, ongeacht de opzeggingsmodaliteiten, schriftelijk mee te delen aan hun werkgever uiterlijk op 31 januari van het lopende seizoen.

De arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd lopen ten einde bij het volmaken van de overeengekomen termijn. Wanneer een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd samenvalt met de duur van een seizoen, zal tenminste 5 maanden vóór het einde van het seizoen de intentie medegedeeld worden dat de arbeidsovereenkomst zal vernieuwd worden. Als deze mededeling niet gebeurt, loopt de arbeidsovereenkomst automatisch af bij het volmaken van de overeengekomen termijn.

Art. 10.Korte arbeidsovereenkomsten Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd die niet geheel overeenstemt met een volledige maand wordt bezoldigd a rato van 1/22ste maandloon per repetitiedag of reisdag en 1/20ste maandloon per voorstellingsdag.

Indien er minstens 54 voorstellings-, repetitiedagen of reisdagen gepresteerd worden binnen de periode van drie maanden, wordt een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd afgesloten (drie maanden).

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd voor een rolovername (opneemcontract) op korte termijn wordt bezoldigd a rato van 1/11de maandloon per repetitiedag (voor de eerste vier repetitiedagen) en 1/9de maandloon per voorstellingsdag (voor de eerste vier voorstellingsdagen).

Dit artikel geldt enkel voor werknemers die op dat ogenblik niet reeds met een arbeidsovereenkomst aan het gezelschap verbonden zijn.

Art. 11.Inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst Er kunnen enkel andere prestaties worden opgedragen dan deze vermeld in de arbeidsovereenkomst indien zij verenigbaar zijn met de beroepsbekwaamheden van de werknemer en voor zover deze wijziging hem geen materieel of moreel nadeel berokkent.

De werknemer moet, vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst, de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van alle verbintenissen met derden op het gebied van tewerkstelling.

Een werknemer die al met een arbeidsovereenkomst in dienst is, moet schriftelijk toestemming krijgen van de werkgever voor alle eventuele verbintenissen die hij met derden wil aangaan op het gebied van tewerkstelling of in de periodes die door het contract gevat zijn.

Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot verbreking van de arbeidsovereenkomst vanwege de werkgever wegens dringende redenen.

Art. 12.Arbeidsduur en flexibiliteit § 1. Wekelijkse arbeidsduur De normale wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uren per week. § 2. Nieuwe arbeidsregimes In uitvoering van de wet van 17 maart 1987 en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 2 juni 1987 kunnen in de ondernemingen nieuwe arbeidsregimes worden ingevoerd, waarbij de volgende afwijkingen van de wet van 16 maart 1971 mogelijk zijn : A. - De normale wekelijkse rustdag is vastgesteld op zondag. Aangezien de werkgevers niet allen onder het verbod op zondagsarbeid, kan zondag een werkdag zijn. In dat geval heeft de werknemer recht op een rustdag, vast te stellen op een andere dag, in principe in de loop van de zes dagen volgend op de bewuste zondag. Werknemers behorend tot de functies 1 tot en met 9 en 18 tot en met 24, kunnen evenwel maximaal 10 opeenvolgende dagen arbeidsprestaties leveren in periodes van generale repetities of reisvoorstellingen; - Indien een wettelijke feestdag valt op een normale rustdag, zal deze toegekend worden op een andere, normale werkdag; - Indien de werknemers tijdens buitenlandse tournees een vrije dag hebben, wordt die vrije dag als rustdag aangemerkt.

B. Voor de werknemers uit de artistieke functiegroep (functies 1 tot en met 8) en de technisch artistieke functiegroep (functies 18 tot en met 24) en de chauffeurs (functie 9) kan : a) afgeweken worden van de dagelijkse arbeidsduur, bepaald in artikel 19 van de arbeidswet, die kan gebracht worden op : - maximum 12 uur per dag bij generale repetities, festivals (3), reisvoorstellingen en receptieve programmatie; - 10 uur per dag in alle andere gevallen; b) afgeweken worden van de wekelijkse arbeidsduur van 38 uur die kan gebracht worden : - op maximum 84 uur per week in geval van generale repetities, festivals (4) en reisvoorstellingen; - op maximum 60 uur per week in alle andere gevallen C. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur. In uitvoering van artikel 26bis van de arbeidswet wordt de referteperiode tijdens de welke de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet gerespecteerd worden, verlengd tot 1 jaar, aanvangend op 1 september van elk jaar om te eindigen op 31 augustus van het daaropvolgend jaar, tenzij op ondernemingsvlak in het arbeidsreglement een andere referteperiode wordt bepaald.

In de loop van de referteperiode mag op geen enkel moment de totale duur van de verrichte arbeid de toegelaten gemiddelde arbeidsduur overschrijden met meer dan 65 uur.

Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd moet de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd worden tijdens de duur van de overeenkomst.

In geval van overmacht die het niet toelaat tijdig inhaalrust toe te kennen wordt de overschrijding van de werkelijke arbeidsduur in vergelijking met de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur betaald.

Overschrijdingen van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis geven aanleiding tot overloon van 150 pct..

D. In geval van een tewerkstelling in het kader van een in deze paragraaf beschreven nieuwe arbeidsregeling wordt het loon, bedoeld in artikel 4 van de wet van 17 maat 1987 berekend als één vijfde van een weekloon. Bij een arbeidsregeling van 6 werkdagen per week, wordt het loon berekend als één zesde van een weekloon. Een weekloon wordt als volgt berekend : maandloon x 3 : 13. § 3. Voor de werknemers uit de artistieke functiegroep, geldt bovendien het volgende : - er kunnen maximum twee voorstellingen per dag gegeven worden. In afwijking hiervan kunnen drie voorstellingen per dag gegeven worden, indien de voorstellingen worden gegeven op dezelfde locatie en de gezamenlijke duurtijd van de voorstelling maximum 3 uur bedraagt; - op een dag van twee voorstellingen kan niet bijkomend gerepeteerd worden. § 4. Voor de overige werknemers genoemd in artikel 3, uit de loongroepen A tot en met C en niet genoemd in § 3, geldt bovendien het volgende : - behoudens in geval van afwijking, zoals voorzien in artikel 12, § 2, B, bedraagt de normale dagelijkse arbeidsduur 8 uur (exclusief de rustpauzes), met toekenning van compensatierustdagen zodat tijdens een periode van één jaar, gaande van 1 september van elk jaar tot 31 augustus van het daaropvolgend jaar, de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur wordt gerespecteerd. Op ondernemingsvlak kan in het arbeidsreglement een andere referteperiode bepaald worden; - in geval, bij toepassing van artikel 12, § 2, B de dagelijkse arbeidsduur meer dan 10 uur bedraagt, wordt hetzij overloon a rato van 75 pct. hetzij inhaalrust a rato van 75 pct. voor elk uur boven 10 uur per dag toegekend. De beslissing omtrent de ene of andere compensatievorm ligt bij de werkgever. Per onderneming zal dezelfde compensatievorm toegepast worden; - in geval van tewerkstelling in een voltijdse betrekking bedraagt elke begonnen arbeidsdag minimum 4 uur. In geval een voorziene arbeidsdag niet doorgaat of de arbeidsdag korter is dan 4 uur, wordt deze arbeidsdag voor de berekening van het loon in rekening gebracht voor 4 uur. Deze bepaling geldt niet voor de werknemers genoemd in artikel 13. § 5. Voor alle werknemers, tewerkgesteld met een variabel uurrooster, geldt dat de uurroosters van elke maand vijftien dagen vóór de aanvang van de maand aan de werknemer worden meegedeeld. In afwijking hiervan moeten de uurroosters voor de repetities slechts acht dagen vooraf meegedeeld worden. Wijzigingen aan de vooraf meegedeelde uurroosters zijn slechts in gemeenschappelijk overleg mogelijk.

Art. 13.Deeltijdse arbeid De minimale wekelijkse arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werknemers die is vastgesteld op een derde van de wekelijkse arbeidsduur van voltijds tewerkgestelde werknemers op basis van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, is niet van toepassing op de werknemers met de volgende functies : 16. kassa - baliebediende; 11.2. kantinemedewerker; 14.2. onthaal publiek : medewerker; 17. portier.

Art. 14.Carenzdagen In afwijking van de bepalingen van artikel 52 en 71 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt de betaling van de eerste twee carenzdagen per jaar, ten laste genomen door de werkgever.

Art. 15.Jaarlijkse vakantie De werknemers met flexibele arbeidstijden behorend tot de artistiek of technisch-artistieke functiegroep (functies 1 tot en met 8 en functies 18 tot en met 24) met een arbeidsovereenkomst van vier maanden of meer, hebben naast de wettelijke vakantie recht op 10 dagen extra jaarlijks verlof in het stelsel van de vijfdagenweek en 12 in het stelsel van de zesdagenweek. In deze 2 weken is geen enkele compensatiedag noch wettelijke feestdag inbegrepen. Deze minimum supplementaire vakantietijd mag teruggebracht worden tot één week op voorstel van de werkgever en mits akkoord van de werknemer, indien de werkgever een eindejaarspremie betaalt die minstens gelijk is aan anderhalve week loon.

Voor kunstencentra die reeds een eindejaarspremie betalen van minstens anderhalve week loon, bedraagt de supplementaire vakantie één week. De twee weken extra vakantie worden beschouwd als compensatiedagen. Het recht hierop wordt opgebouwd in verhouding tot de duur van de arbeidsovereenkomst, of voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd, in het vakantiejaar (en niet in het vakantiedienstjaar). Wanneer deze dagen niet worden opgenomen in de loop van de arbeidsovereenkomst, zal de werkgever bij afloop van de arbeidsovereenkomst een percentage bijbetalen in de vorm van een premie.

Eén week extra vakantie (als er een eindejaarspremie is) staat dan voor 2 pct., twee weken voor 4 pct. van het brutoloon. Deze bepaling geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten van 4 of meer dan 4 maanden.

Deze vakantiedagen kunnen niet opgenomen worden bij de volgende werkgever.

De jaarlijkse vakantieperiode(s) voor het vast personeel wordt (worden) uiterlijk op 15 december bepaald, na overleg tussen de werkgever en de werknemers. Afwijking kan worden toegestaan in overeenkomst met de werknemers.

Elke voor onbepaalde tijd aangeworven werknemer behorend tot de artistiek of technisch-artistieke functiegroep (functies 1 tot en met 8 en functies 18 tot en met 24) heeft jaarlijks recht op een ononderbroken betaald verlof van minimaal 4 weken; alle andere werknemers hebben recht op minimaal 3 weken.

Art. 16.Reisvoorstellingen § 1. De werknemer die voor het gezelschap op reis gaat in de Benelux zal hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding ontvangen. Deze vergoeding betreft kosten eigen aan de werkgever. Daarbij worden de volgende basisbedragen onderscheiden : lunchgeld, dinergeld, ontbijt. 1. Lunchgeld : wordt uitgekeerd indien de overeenkomstige eerste lunchperiode (zijnde 12-14 uur of 18-20 uur) volledig binnen de werkuren valt.Dit lunchgeld is uitkoopbaar met een broodmaaltijd, behalve voor theatertechnici (functie 21); 2. Dinergeld : wordt uitgekeerd indien de daarmee overeenkomstige periode (zijnde 18 tot 20 uur) volledig binnen de werkuren valt en de werknemer reeds een lunch of lunchgeld heeft gekregen.Dit dinergeld is uitkoopbaar met een volwaardige warme maaltijd, behalve voor theatertechnici (functie 21); 3. Ontbijtgeld : wordt uitgekeerd indien de werktijd vóór 7 uur aanvangt.Het ontbijtgeld is niet verschuldigd wanneer overnacht werd in een hotelkamer en ontbijt werd aangeboden in het hotel. § 2. 1. het lunchgeld bedraagt 7,48 EUR (in 1999); 2. het dinergeld bedraagt 14,96 EUR (in 1999);3. het ontbijtgeld bedraagt 3,87 EUR (in 1999). De globale vergoeding per dag kan echter nooit meer bedragen dan 22,44 EUR (in 1999). Deze bedragen zullen geïndexeerd worden zoals in artikel 6 bepaald is. § 3. Indien een vergoeding wordt uitbetaald voor lunch of diner, of indien voor een overeenkomstige maaltijd wordt gezorgd, wordt in principe een rustpauze van telkens 1 uur voorzien. De effectief opgenomen rusttijd wordt niet als werktijd beschouwd en als dusdanig niet in rekening gebracht bij de berekening van de totale arbeidsduur die dag. § 4. Uitgezonderd schriftelijke toestemming van de werkgever dient het vervoermiddel van de werkgever te worden gebruikt. Voor een rondreis in het buitenland mag reizen per vliegtuig of schip niet worden geweigerd. § 5. Als de werknemer met schriftelijke toestemming van de werkgever of op verzoek van de werkgever zijn eigen wagen gebruikt, gebeurt de terugbetaling op basis van de Michelinkaart en langs de kortste weg volgens het tarief dat de Staat toekent aan zijn personeel op basis van het koninklijk besluit van 18 januari 1965, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 2000. Dit bedrag wordt aangepast overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het koninklijk besluit van 20 juli 2000.

Indien de werkgever een collectieve omniumautoverzekering afsluit en betaalt voor verplaatsingen in dienstverband voor de privé-wagens van de werknemers, kan de vergoeding beperkt worden.

De werkgever komt tussen in de kosten voor het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer van de werknemers overeenkomstig de wettelijke regeling dienaangaande. § 6. De verplaatsingsduur vanaf de standplaats wordt als werktijd beschouwd. § 7. Overnachtingsmodaliteiten Na overleg met de werknemers zal de werkgever voor elke reisvoorstelling beslissen wie blijft overnachten, of wie terugkeert.

Er wordt in het eerste geval door de werkgever een hotel voorzien dat voldoende comfortabel is, ontbijt inbegrepen. Voor langere tournees kan een overleg plaatsvindend teneinde de privacy van de werknemers te garanderen. § 8. Verblijven buiten de Benelux zullen telkens het voorwerp uitmaken van specifiek overleg tussen werkgever en werknemer. De verplaatsingskosten en de overnachtingskosten buiten de Benelux zijn ten laste van de werkgever.

Art. 17.Kostuums, rekwisieten en werkkledij De door de werkgever opgelegd zichtbare kostuums en rekwisieten wordt door hem geleverd. De werknemer kan niet verplicht worden een hem toebehorend kledingstuk als kostuum te gebruiken. Deze bepaling geldt niet voor muzikanten voor zover ze hun gebruikelijke concertkledij moeten dragen.

De door het ARAB opgelegde werkkledij wordt door de werkgever geleverd en onderhouden. De verplicht gestelde kledij moet effectief gedragen worden.

De werknemers is verplicht de kledij en het materiaal dat aan hem wordt toevertrouwd als een goed huisvader te beheren.

De werkgever zal een verzekeringspolis afsluiten tegen diefstal met inbraak, brand en ongeval en voor het materiaal dat de werknemer op verzoek van de werkgever voor beroepsdoeleinden ter beschikking stelt.

Hij zal er eveneens zorg voor dragen dat de persoonlijke bezittingen die de werknemer noodzakelijkerwijze bij zich heeft wanneer hij naar het werk komt zoals kleding, geldbeugel en dergelijke meer, maximaal beveiligd kunnen worden. Dit volstaat de werknemer niet van de plicht er zelf zorgzaam voor te zijn.

Art. 18.Opname van een spektakel Een regeling aangaande de vergoeding van werknemers die betrokken zijn bij een volledige of gedeeltelijke opname van een spektakel (uitgezonderd korte gedeelten - maximum 3 minuten antenne - bedoeld als promotie) met gelijk welk bekend of onbekend middel zal in de toekomst het voorwerp uitmaken van een aparte sectorale overeenkomst tussen de partners van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 19.Structureel overleg en vakbondsvergaderingen Minstens één keer per jaar organiseren werkgevers een overlegvergadering met hun werknemers. Dergelijke vergadering heeft betrekking op financiële informatie en informatie met betrekking tot de evolutie van de tewerkstelling.

Indien op basis van de gegevens van de sociale balans van het voorafgaande jaar gemiddeld meer dan 20 VTE in dienst zijn, geldt bovendien het volgende : - op verzoek van minstens euro (te berekenen ten opzichte van het aantal VTE dat op het moment van de aanvraag in dienst is van deze werkgever) van de werknemers kunnen bijkomende vergaderingen plaatsvinden. Het totaal aantal vergaderingen over één seizoen, kan evenwel nooit meer bedragen dan 4; - werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond, mogen hun vakbondssecretaris op deze vergadering uitnodigen. Zij melden de komst van de secretaris vooraf aan de directie.

Deze regeling zal minstens één maal per jaar het voorwerp uitmaken van een evaluatie ten gronde door de ondertekenaars van deze collectieve arbeidsovereenkomst en eventuele bijsturingen kunnen worden doorgevoerd op basis van deze evaluatie. Eventuele conflicten kunnen aanhangig gemaakt worden bij het verzoeningsbureau zoals omschreven in artikel 22.

Art. 20.Vorming De ondertekenaars van deze collectieve arbeidsovereenkomst verklaren de intentie te hebben om na te gaan op welke wijze engagementen met betrekking tot vorming in de sector kunnen gerealiseerd worden. Als eerste stap ter uitvoering van deze intentie verzoeken zij de Minister van Cultuur aan te dringen bij zijn collega van Economie om alle gunstmaatregelen ten aanzien van werkgevers met betrekking tot vorming ook van toepassing te laten zijn in de gesubsidieerde sector van de podiumkunsten.

Art. 21.Indexering van de werkingstoelagen Teneinde de verplichtingen die uit deze collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeien ook in de toekomst ten volle te kunnen naleven verzoeken de ondertekenaars van deze collectieve arbeidsovereenkomst de Minister van Cultuur de indexering van de werkingstoelagen te bewerkstelligen.

Art. 22.Conflicten Voor het oplossen van eventuele conflicten wordt een verzoeningsbureau opgericht, samengesteld uit 3 effectieve vertegenwoordigers van de werknemers, 3 effectieve vertegenwoordigers van de werkgevers en onder voorzitterschap van een sociale bemiddelaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Naast deze effectieve vertegenwoordigers zullen ook plaatsvervangers aangeduid worden, die bij afwezigheid de plaats kunnen innemen van de effectieve vertegenwoordigers.

Art. 23.Bijzondere bepaling Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden "Podiumkunsten", geregistreerd op 28 juli 2006 onder het nummer 80494/CO/304.

Art. 24.Duurtijd en opzeggingsmodaliteiten Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2006 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elk van de ondertekenende partijen, middels het berekenen van een opzegging van 6 maanden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf. De opzegtermijn vangt aan op de dag van de betekening.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten

Collectieve arbeidsovereenkomst Podiumkunsten : Artikel 4 : minimum weddeschalen / Werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer maanden - geïndexeerd dop 01/07/2006 - vereffeningspercentage : 1,1262

Convention collective de travail Arts de la scène : Article 4 : barèmes minimums / Travailleurs avec un contrat de travail de 4 mois ou plus - indexé au 01/07/2006 - Pourcentage de liquidation : 1,1262

Jaren /année

A

B

C +

C

D

100 pct. jaarloon

Index jaarloon

Index maandloon

Index uurloon

100 pct. jaarloon

Index jaarloon

Index maandloon

Index uurloon

100 pct. jaarloon

Index jaarloon

Index maandloon

Index urrloon

100 pct. jaarloon

Index jaarloon

Index maandloon

Index uurloon

100 pct. jaarloon

Index jaarloon

Index maandloon

Index uurloon

100 p.c. salaire annuel

Index salaire annuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

100 p.c. salaire annuel

Index salaire annuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

100 p.c. salaire annuel

Index salaire annuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

100 p.c. salaire annuel

Index salaire annuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

100 p.c. salaire annuel

Index salaire annuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

0

21277,65

23962,89

1996,91

12,13

21277,65

23692,89

1996,91

12,13

18670,26

21026,45

1752,20

10,64

16062,87

18090,01

1507,50

9,15

15934,68

17945,63

1495,47

9,08

1

21277,65

23962,89

1996,91

12,13

21594,93

24320,21

2026,68

12,31

18987,54

21383,77

1761,98

10,82

16380,15

18447,33

1537,28

9,34

16199,54

18244,03

1520,34

9,23

2

21277,65

23962,89

1996,91

12,13

21912,21

24677,53

2056,46

12,49

19304,82

21741,09

1811,76

11,00

16697,43

18804,65

1567,05

9,52

16464,60

18542,43

1545,20

9,38

3

22566,35

25414,22

2117,85

12,86

22229,49

25034,85

2086,24

12,67

19622,10

22098,41

1841,53

11,18

17014,71

19161,97

1596,83

9,70

16729,56

18840,83

1570,07

9,53

4

22566,35

25414,22

2117,85

12,86

22229,49

25034,85

2086,24

12,67

19622,10

22098,41

1841,53

11,18

17014,71

19161,97

1596,83

9,70

16729,56

18840,83

1570,07

9,53

5

23855,05

26865,56

2238,80

13,60

22546,77

25392,17

2116,01

12,85

19933,72

22449,35

1870,78

11,36

17320,67

19506,54

1625,55

9,87

17046,84

19198,15

1599,85

9,72

6

23855,05

26865,56

2238,80

13,60

22546,77

25392,17

2116,01

12,85

19933,72

22449,35

1870,78

11,36

17320,67

19506,54

1625,55

9,87

17046,84

19198,15

1599,85

9,72

7

25143,75

28316,89

2359,74

14,33

22969,91

25868,71

2155,73

13,09

20298,27

22859,91

1904,99

11,57

17626,63

19851,11

1654,26

10,05

17364,12

19555,47

1629,62

9,90

8

25143,75

28316,89

2359,74

14,33

22969,91

25868,71

2155,73

13,09

20298,27

22859,91

1904,99

11,57

17626,63

19851,11

1654,26

10,05

17364,12

19555,47

1629,62

9,90

9

26432,45

29768,23

2480,69

15,06

23816,50

26822,14

2235,18

13,57

21091,93

23753,73

1979,48

12,02

18367,36

20685,32

1723,78

10,47

17681,40

19912,79

1659,40

10,08

10

26432,45

29768,23

2480,69

15,06

23816,50

26822,14

2235,18

13,57

21091,93

23753,73

1979,48

12,02

18367,36

20685,32

1723,78

10,47

17681,40

19912,79

1659,40

10,08

11

27721,15

31219,56

2801,63

15,80

24663,09

27775,57

2314,63

14,06

21885,59

24647,55

2053,96

12,47

19108,09

21519,53

1793,29

10,89

17998,68

20270,11

1689,18

10,26

12

27721,15

31219,56

2801,63

15,80

24663,09

27775,57

2314,63

14,06

21885,59

24647,55

2053,96

12,47

19108,09

21519,53

1793,29

10,89

17998,68

20270,11

1689,18

10,26

13

29009,85

32670,90

2722,57

16,53

25403,82

28609,78

2384,15

14,48

22626,32

25481,76

2123,48

12,90

19848,82

22353,74

1862,81

11,31

18421,82

20746,65

1728,89

10,50

14

29009,85

32670,90

2722,57

16,53

25403,82

28609,78

2384,15

14,48

22626,32

25481,76

2123,48

12,90

19848,82

22353,74

1862,81

11,31

18421,82

20746,65

1728,89

10,50

15

30298,56

34122,23

2843,52

17,27

26144,54

29443,99

2453,67

14,90

23229,36

26160,91

2180,08

13,24

20589,54

23187,94

1932,33

11,73

18844,96

21223,20

1768,60

10,74

16

30298,56

34122,23

2843,52

17,27

26144,54

29443,99

2453,67

14,90

23229,36

26160,91

2180,08

13,24

20589,54

23187,94

1932,33

11,73

18844,96

21223,20

1768,60

10,74

17

31587,26

35573,57

2964,46

18,00

26885,27

30278,19

2523,18

15,32

24107,77

27150,17

2262,51

13,74

21330,27

24022,15

2001,85

12,16

19268,10

21699,74

1808,31

10,98

18

31587,26

35573,57

2964,46

18,00

26885,27

30278,19

2523,18

15,32

24107,77

27150,17

2262,51

13,74

21330,27

24022,15

2001,85

12,16

19268,10

21699,74

1808,31

10,98

19

32875,96

37024,90

3085,41

18,74

27626,00

31112,40

2592,70

15,75

24848,50

27984,38

2332,03

14,16

22071,00

24856,36

2071,36

12,58

19691,25

22176,28

1848,02

11,22

20

32875,96

37024,90

3085,41

18,74

27626,00

31112,40

2592,70

15,75

24848,50

27984,38

2332,03

14,16

22071,00

24856,36

2071,36

12,58

19691,25

22176,28

1848,02

11,22

21

34164,66

38478,24

3206,35

19,47

28369,48

31949,71

2662,48

16,17

25590,60

28820,14

2401,68

14,59

22811,73

25690,57

2140,88

13,00

20114,39

22552,82

1887,74

11,46

22

34164,66

38478,24

3206,35

19,47

28369,48

31949,71

2662,48

16,17

25590,60

28820,14

2401,68

14,59

22811,73

25690,57

2140,88

13,00

20114,39

22552,82

1887,74

11,46

23

35453,36

39927,58

3327,30

20,21

29117,25

32791,84

2732,65

16,60

26334,85

29658,31

2471,53

15,01

23552,46

26524,77

2210,40

13,42

20537,53

23129,37

1927,45

11,71

24

35453,36

39927,58

3327,30

20,21

29117,25

32791,84

2732,65

16,60

26334,85

29658,31

2471,53

15,01

23552,46

26524,77

2210,40

13,42

20537,53

23129,37

1927,45

11,71

25

36742,06

41378,91

3448,24

20,94

29865,01

33633,98

2802,83

17,02

27079,10

30496,48

2541,37

15,43

24293,18

27358,98

2279,92

13,85

20960,67

23606,91

1967,16

11,95

26

36742,06

41378,91

3448,24

20,94

29865,01

33633,98

2802,83

17,02

27079,10

30496,48

2541,37

15,43

24293,18

27358,98

2279,92

13,85

20960,67

23606,91

1967,16

11,95

27

38030,76

42830,25

3569,19

21,68

30612,78

34476,11

2873,01

17,45

27823,34

31334,65

2611,22

15,86

25033,91

28193,19

2349,43

14,27

21383,81

24082,45

2006,87

12,19

28

38030,76

42830,25

3569,19

21,68

30612,78

34476,11

2873,01

17,45

27823,34

31334,65

2611,22

15,86

25033,91

28193,19

2349,43

14,27

21383,81

24082,45

2006,87

12,19

29

39319,47

44281,58

3690,13

22,41

31360,54

35318,24

2943,19

17,87

28567,59

32172,82

2681,07

16,28

25774,64

29027,40

2418,95

14,69

21806,96

24558,99

2046,58

12,43


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten

Collectieve arbeidsovereenkomst Podiumkunsten : Artikel 4 : minimum weddeschalen/Werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 4 maanden - geïndexeerd dop 01/09/2005 - vereffeningspercentage : 1,1262

Convention collective de travail Arts de la scène : Article 4 : barèmes minimums/Travailleurs avec un contrat de travail de moins de 4 mois - indexé au 01/09/2005 - Pourcentage de liquidation : 1,1262

années

A

B

C+

C

D

100 pct. maandloon

Index maandloon

Index uurloon

100 pct. maandloon

Index maandloon

Index uurloon

100 pct. maandloon

Index maandloon

Index uurloon

100 pct. maandloon

Index maandloon

Index uurloon

100 pct. maandloon

Index maandloon

Index uurloon

100 p.c. salaire mensuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

100 p.c. salaire mensuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

100 p.c. salaire mensuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

100 p.c. salaire mensuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

100 p.c. salaire mensuel

Index salaire mensuel

Index salaire horaire

0

1 847,57

2 080,73

12,64

1 847,57

2 080,73

12,64

1 621,16

1 825,75

11,09

1 394,76

1 570,78

9,54

1 383,63

1 558,24

9,46

1

1 847,57

2 080,73

12,64

1 875,12

2 111,75

12,82

1 648,71

1 856,78

11,28

1 422,31

1 601,81

9,73

1 406,64

1 584,15

9,62

2

1 847,57

2 080,73

12,64

1 902,66

2 142,78

13,01

1 676,26

1 887,81

11,46

1 449,86

1 632,83

9,92

1 429,64

1 610,06

9,78

3

1 959,46

2 206,75

13,40

1 930,21

2 173,81

13,20

1 703,81

1 918,83

11,65

1 477,41

1 663,86

10,10

1 452,65

1 635,97

9,94

4

1 959,46

2 206,75

13,40

1 930,21

2 173,81

13,20

1 703,81

1 918,83

11,65

1 477,41

1 663,86

10,10

1 452,65

1 635,97

9,94

5

2 071,36

2 332,77

14,17

1 957,76

2 204,83

13,39

1 730,87

1 949,31

11,84

1 503,98

1 693,78

10,29

1 480,20

1 667,00

10,12

6

2 071,36

2 332,77

14,17

1 957,76

2 204,83

13,39

1 730,87

1 949,31

11,84

1 503,98

1 693,78

10,29

1 480,20

1 667,00

10,12

7

2 183,26

2 458,79

14,93

1 994,51

2 246,21

13,64

1 762,52

1 984,96

12,05

1 530,54

1 723,70

10,47

1 507,75

1 698,03

10,31

8

2 183,26

2 458,79

14,93

1 994,51

2 246,21

13,64

1 762,52

1 984,96

12,05

1 530,54

1 723,70

10,47

1 507,75

1 698,03

10,31

9

2 295,16

2 584,81

15,70

2 068,02

2 329,00

14,14

1 831,44

2 062,57

12,53

1 594,86

1 796,13

10,91

1 535,30

1 729,05

10,50

10

2 295,16

2 584,81

15,70

2 068,02

2 329,00

14,14

1 831,44

2 062,57

12,53

1 594,86

1 796,13

10,91

1 535,30

1 729,05

10,50

11

2 407,06

2 710,83

16,46

2 141,53

2 411,79

14,65

1 900,35

2 140,18

13,00

1 659,18

1 868,57

11,35

1 562,85

1 760,08

10,69

12

2 407,06

2 710,83

16,46

2 141,53

2 411,79

14,65

1 900,35

2 140,18

13,00

1 659,18

1 868,57

11,35

1 562,85

1 760,08

10,69

13

2 518,96

2 836,86

17,23

2 205,85

2 484,22

15,09

1 964,67

2 212,61

13,44

1 723,50

1 941,00

11,79

1 599,59

1 801,46

10,94

14

2 518,96

2 836,86

17,23

2 205,85

2 484,22

15,09

1 964,67

2 212,61

13,44

1 723,50

1 941,00

11,79

1 599,59

1 801,46

10,94

15

2 630,86

2 962,88

17,99

2 270,16

2 556,66

15,53

2 017,04

2 271,58

13,80

1 787,82

2 013,44

12,23

1 636,33

1 842,84

11,19

16

2 630,86

2 962,88

17,99

2 270,16

2 556,66

15,53

2 017,04

2 271,58

13,80

1 787,82

2 013,44

12,23

1 636,33

1 842,84

11,19

17

2 742,76

3 088,90

18,76

2 334,48

2 629,09

15,97

2 093,31

2 357,48

14,32

1 852,13

2 085,87

12,67

1 673,07

1 884,22

11,44

18

2 742,76

3 088,90

18,76

2 334,48

2 629,09

15,97

2 093,31

2 357,48

14,32

1 852,13

2 085,87

12,67

1 673,07

1 884,22

11,44

19

2 854,66

3 214,92

19,52

2 398,80

2 701,53

16,41

2 157,63

2 429,92

14,76

1 916,45

2 158,31

13,11

1 709,82

1 925,59

11,69

20

2 854,66

3 214,92

19,52

2 398,80

2 701,53

16,41

2 157,63

2 429,92

14,76

1 916,45

2 158,31

13,11

1 709,82

1 925,59

11,69

21

2 966,56

3 340,94

20,29

2 463,36

2 774,23

16,85

2 222,06

2 502,49

15,20

1 980,77

2 230,74

13,55

1 746,56

1 966,97

11,95

22

2 966,56

3 340,94

20,29

2 463,36

2 774,23

16,85

2 222,06

2 502,49

15,20

1 980,77

2 230,74

13,55

1 746,56

1 966,97

11,95

23

3 078,46

3 466,96

21,05

2 528,29

2 847,36

17,29

2 286,69

2 575,27

15,64

2 045,09

2 303,18

13,99

1 783,30

2 008,35

12,20

24

3 078,46

3 466,96

21,05

2 528,29

2 847,36

17,29

2 286,69

2 575,27

15,64

2 045,09

2 303,18

13,99

1 783,30

2 008,35

12,20

25

3 190,36

3 592,98

21,82

2 593,22

2 920,48

17,74

2 351,31

2 648,05

16,08

2 109,41

2 375,62

14,43

1 820,04

2 049,73

12,45

26

3 190,36

3 592,98

21,82

2 593,22

2 920,48

17,74

2 351,31

2 648,05

16,08

2 109,41

2 375,62

14,43

1 820,40

2 049,73

12,45

27

3 302,26

3 719,00

22,59

2 658,15

2 993,60

18,18

2 415,94

2 720,83

16,52

2 173,73

2 448,05

14,87

1 856,78

2 091,11

12,70

28

3 302,26

3 719,00

22,59

2 658,15

2 993,60

18,18

2 415,94

2 720,83

16,52

2 173,73

2 448,05

14,87

1 856,78

2 091,11

12,70

29

3 414,16

3 845,03

23,35

2 723,08

3 066,73

18,18

2 480,56

2 793,61

16,97

2 238,04

2 520,49

15,31

1 893,53

2 132,49

12,95


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 3 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten Collectieve arbeidsovereenkomst podiumkunsten : Artikel 4 : minimum weddeschalen Financieringsenveloppe < 260 000 EUR Geïndexeerd op 1 september 2005

100 pct. Basisbedrag :

Index bedrag

260 000

275 995


Collectieve arbeidsovereenkomst podiumkunsten : Artikel 16 : reisvoorstellingen Geïndexeerd op 1 september 2005 Vereffeningspercentage : 1,1262

100 pct. basisbedrag

Index bedrag

Per dag

22,44

25,27

Lunchgeld

7,48

8,42

Dinergeld

14,96

16,85

Ontbijtgeld

3,87

4,36


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 4 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten Inleiding Waarde lezer, Achter éénzelfde functietitel gaan vaak zeer verschillende functie-inhouden schuil. Eén functie kan breder zijn dan een andere, complexer, multi-functioneler of gewoon in een compleet andere context werken : grote of kleine organisatie, lokaal of internationaal, producerende of receptieve omgeving, enz.. Toch dragen zij vaak eenzelfde titel.

Vandaar het belang om bij functievergelijkingen, voor welke toepassing ook, steeds functie-inhouden te vergelijken. Vergelijkingen op basis van functietitel hebben volgens ons maar een zeer marginale toegevoegde waarde.

De functiebeschrijvingen in dit boek vormden de basis voor functiewaarderingen en bijhorende functieclassificatie voor de podiumkunstensector in Vlaanderen. Zij hebben geenszins de ambitie om een totaalbeeld te geven van alle functies in de sector. Ze zijn wel bedoeld als een referentiekader voor zoveel mogelijk functies in de sector.

Wij verwachten dat de gebruiker zijn/haar individuele functie-inhouden (niet de functietitels) gaat vergelijken met de functie-inhouden zoals die hier werden beschreven. De functiewegingen die werden uitgevoerd in een paritaire werkgroep hebben steeds de functie-inhouden geëvalueerd met die specifieke verantwoordelijkheden (niet meer, niet minder) en in die specifieke context (niet breder, niet smaller) zoals in dit boek beschreven.

Tip : uw specifieke functies kunnen (en zullen vaak) afwijken van deze referentiefuncties. In dat geval moet het ook mogelijk zijn om afwijkingen toe te laten voor uw specifieke toepassing.

Verder werden een aantal specifieke functies opgenomen in zogenoemde "functiefamilies". Zo vindt u onder andere de functie "toneelmeester" onder de generieke beschrijving "theatertechnicus, coördinerend niveau", of functies zoals "informaticus" of "zaalplanner/verhuurder" in de functiefamilie ondersteunende diensten, gespecialiseerd. » .

Tip : voor de vergelijking van uw specifieke functies met de beschrijvingen in dit boek is het dus best mogelijk dat u even moet zoeken in de functielijst en dat u uw specifieke functie iets generieke of abstracter moet beschouwen om een vergelijkbare beschrijving te vinden.

In de functiebeschrijvingen wordt soms ook verwezen naar het "profiel" van de functiehouder. De bedoeling hiervan is niet geweest om gedetailleerde competentieprofielen uit te werken of specifieke vereisten te definiëren maar om bij te dragen tot de duidelijkheid van het functieniveau.

Tip : als uw functiehouder als persoon niet exact overeenkomst met het beschreven profiel maar wel de beschreven verantwoordelijkheden draagt, kan uw functie dus perfect vergeleken worden met de beschreven functie.

Voor verder praktische vragen blijft de werkgroep ter uwer beschikking.

FUNCTIEBESCHRIJVINGEN ARTISTIEK Functiebeschrijving Functie-identificatie : Functie : Artiest (zanger, muzikant, acteur, danser, mimespeler, figurenspeler, videast,) Datum : juni 2001 Doel van de functie : Analyseren, instuderen, repeteren, vertolken van en mede invulling geven aan welbepaalde opdrachten, meestal binnen de richtlijnen zoals aangegeven door de regisseur/choreograaf, teneinde te komen tot de concrete realisatie van een artistiek project en teneinde op die wijze bij te dragen tot de nationale en/of internationale uitstraling van de productie in kwestie.

Context/Omgeving : - Per stuk worden er specifieke opdrachten ontvangen; - Richtlijnen betreffende interpretatie en technische benadering/aspecten van het stuk worden vaak aangereikt door de regisseur/choreograaf; - Wordt vaak geacht in groepsverband te werken.

Kernresultaatgebieden : - Individueel analyseren, oefenen, mede invulling geven aan en instuderen van de te vertolken stukken teneinde ofwel eventuele, hierop volgende groepsrepetities optimaal te laten verlopen ofwel teneinde een individuele voorstelling optimaal voor te bereiden; - Onderhouden van het vereiste materiaal (instrument, stem, pop, conditie,) voor de vertolking van het stuk teneinde optimaal materiaal beschikbaar te hebben dat een kwaliteitsvolle, artistieke uitvoering van de vertolking toelaat; - Deelnemen aan groepsrepetities teneinde de individuele vertolkingen op mekaar af te stemmen en te integreren in een coherent geheel, dat in lijn ligt met de visie van de regisseur/choreograaf op de vertolking in kwestie; - Verzorgen van een hoog kwalitatieve vertolking van voorstellingen en opnames - individueel of in groep - teneinde de ingestudeerde en gerepeteerde stukken aan het publiek voor te stellen op een artistiek hoogstaand niveau; - Volgen van evoluties en zorgen voor een continue her- en/of bijscholing in het eigen vakdomein teneinde de technische verworvenheid op peil te houden en/of te verbeteren.

Profiel/Vaardigheden : Volledig en professioneel beheersen van minstens 1 discipline waarvan de beheersing bekomen is : - hetzij via opleiding; - hetzij via ervaring; - hetzij via een combinatie van opleiding en ervaring.

Functie-identificatie : Functie : Artistieke leiding Datum : juni 2001 Doel van de functie : Visie geven aan, coördineren, consolideren en controleren van de verschillende artistieke activiteiten teneinde te komen tot een coherent en éénduidig artistiek beleid dat producties van hoog niveau brengt. De functie stemt de praktische haalbaarheid van de ontwikkelde visie af met de rest van de organisatie.

Context / Omgeving : We gaan in deze beschrijving uit van huizen met minstens 1 productie per jaar.

De beschreven functie betreft een functie die rapporteert aan de algemene directie, deze functie neemt dus niet zelf de verantwoordelijkheden van algemene directie op.

Voor deze functie onderscheiden we drie types : - Type 1 betreft een functie die aan volgende vereisten voldoet : - Combineert de functie niet met een directiefunctie en rapporteert in principe dus aan de algemene directie; - betreft een gezelschap met meer dan 25 werknemers; - Totaal van de uitgaven > 2,5 miljoen EUR. - Type 2 betreft een functie met meer dan 25 werknemers : - Combineert de functie met de functie van algemeen directeur; - Betreft een gezelschap met meer dan 25 werknemers; - Totaal van de uitgaven > 2,5 miljoen EUR. - Type 3 betreft een functie die aan volgende vereisten voldoet : - Combineert de functie met de functie van algemeen directeur; - Betreft een gezelschap met minder dan 25 werknemers; - Totaal van de uitgaven < 2,5 miljoen EUR. Kernresultaatsgebieden : - Ontwikkelen van een coherente duidelijke, artistieke visie en beleid, zowel op lange als op korte termijn, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de werkzaamheden op artistiek niveau zullen plaatsvinden; - Toezien op een correcte selectie, regie, organisatie, uitwerking en uitvoering van producties teneinde een kwalitatief hoogstaand en zakelijk verantwoord artistiek programma aan te kunnen bieden; - Verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van werknemers voor de geplande artistieke; - Optimaal aanwenden van de beschikbare middelen teneinde de producties binnen de beschikbare budgetten te kunnen realiseren; - Voortdurend samenwerken en communiceren met de zakelijke leiding teneinde de wensen en noden op het gebied van budget, personeel en middelen in het algemeen, duidelijk te maken en teneinde invloed uit te kunnen oefenen op de budget- en personeelswerving en -toewijzing; - Voortdurend negotiëren en waar nodig compromissen sluiten met de technische leiding teneinde artistieke en technische belangen optimaal op mekaar af te stemmen; - Opvolgen van evoluties in de artistieke wereld teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het artistieke beleid te incorporeren; - Opnemen van de directie verantwoordelijkheden van het huis in kwestie teneinde te zorgen voor een lange termijn beleid en voor duidelijke leiding en sturing van het huis.

Profiel / Vaardigheden : - Veelal een hoger, artistieke geschoold niveau of gelijkwaardig door ervaring; - Artistieke visie; - Conceptueel; - Breed interesseveld; - Overtuigen en motiveren; - Moet het beleid kunnen ver(ant)woorden en aan de man brengen.

Functie identificatie : Functie : Dramaturg Datum : juni 2001 Doel van de functie : Bijdragen tot de selectie van producties in nauwe samenwerking met de artistieke leiding, participeren aan de inhoudelijke bewerking van de geselecteerde producties door het proces inhoudelijk te bewaken en door de regisseur te adviseren met betrekking tot inhoudelijke aspecten, en zorgen voor een juiste, volledige en uniforme inhoudelijke interpretatie van de geselecteerde producties, teneinde bij te dragen tot het opstellen en realiseren van een seizoensprogrammering die voldoet aan de artistieke en zakelijke doelstellingen van het huis in kwestie.

Context / Omgeving : - Werkt onder toezicht van de artistieke leiding; - Werkt binnen een opgelegde deadline naar een welomlijnde doelstelling toe met andere woorden het "wat" is gegeven, het "hoe" dient de dramaturg zelf te bepalen; - Deze beschrijving betreft zowel de huisdramaturgen als de productiedramaturgen; verantwoordelijkheden voorafgegaan door (*) worden meestal echter wel door de huisdramaturg en niet door de productiedramaturg opgenomen.

Kernresultaatgebieden : - (*) Formuleren van artistieke plannen en doelstellingen op middellange en korte termijn teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van een coherent, kwaliteitsvol en realistisch artistiek beleid door de artistieke leiding; - Organiseren, coördineren en controleren van alle activiteiten gerelateerd aan de inhoudelijke bewerking van de geselecteerde producties teneinde ervoor te zorgen dat de uiteindelijke dramaturgie van de producties voldoet aan de eisen en wensen van de regisseur/choreograaf in kwestie; - Opstellen van alle teksten met betrekking tot de inhoud van de toegewezen producties teneinde een juist, uniform en coherent beeld van de inhoudelijke kant van de productie weer te geven. - Opzoeken, analyseren, aanleveren, toelichten en controleren van alle relevante informatie en teksten, met betrekking tot de inhoud, organisatie en realisatie van de producties, aan de betrokken interne (en eventueel externe) diensten en instanties teneinde publicatie en distributie van deze teksten mogelijk te maken en teneinde afstamming van artistieke en zakelijke belangen mogelijk te maken; - Opvolgen van nieuwe en evoluties in het eigen vakgebied teneinde recente ontwikkelingen of toekomstige trends tijdig te incorporeren in de producties; - Uitbouwen van een uitgebreid netwerk van mensen en instanties in de theaterwereld teneinde een zo groot mogelijke bron van inspiratie en mogelijke middelen te creëren die aangewend kan worden bij huidige of toekomstige producties.

Profiel / Vaardigheden : - Studies : theaterwetenschappen, Germaanse of gelijkwaardig door ervaring (journalist, leraar,); - Kennis en ervaring met betrekking tot kritische analyse en opmaak van teksten; - Kennis van en voeling voor de wereld van Podiumkunsten.

Functie-identificatie : Functie : Ontwerper (decor, kostuum, licht, maskers,) Datum : juni 2001 Doel van de functie : In nauwe samenwerking met de regisseur/choreograaf, realiseren en uitwerken van artistieke ontwerpen teneinde tijdig ontwerpen af te leveren die in lijn liggen met deze richtlijnen en met de vooropgestelde budgetten.

Context / Omgeving : Deze functie krijgt welbepaalde richtlijnen van de regisseur/choreograaf maar kan binnen de richtlijnen zijn eigen creativiteit aanwenden om te komen tot artistieke en budgetvriendelijke ontwerpen.

Kernresultaatgebieden : - Bestuderen van de toegewezen producties en voortdurend communiceren en afstemmen met de regisseur/choreograaf teneinde het kader, de inhoud, de interpretaties en de gevoeligheden van de productie en de verschillende scènes te begrijpen zodat het ontwerp in de lijn ligt met deze factoren en ze waar mogelijk zelfs verduidelijkt of accentueert; - Voortdurend communiceren en afstemmen met de overige betrokken ontwerpers teneinde bij te dragen tot de totstandkoming van verschillende ontwerpen die een coherent artistiek geheel vormen en die zo optimaal mogelijk op mekaar inspelen; - Op basis van de bekomen specificaties van de regisseur/choreograaf en van de overige ontwerpers, effectief uitwerking van een ontwerp dat voldoet aan de artistieke verwachtingen en normen van het huis in kwestie en dat bovendien haalbaar is in termen van budgetten en tijdslimieten; - Bijdragen aan het toezicht op een correcte uitvoering van het ontwerp in het atelier of op het podium en verduidelijken van het ontwerp waar nodig of gewenst teneinde de atelierleider waar nodig bij te staan in het leiden van de atelieractiviteiten; - Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde recente ontwikkelingen of toekomstige trens tijdig te incorporeren in de ontwerpen of waar mogelijk erop te anticiperen.

Profiel / Vaardigheden : - Volledig en professioneel beheersen van minstens 1 discipline of vakgebied (architectuur, kostuum, ) waarvan de beheersing bekomen is : - hetzij via opleiding; - hetzij via ervaring; - hetzij via een combinatie van opleiding en ervaring. - Creatief, zin voor esthetiek; - Aandacht voor de technische uitvoerbaarheid van ontwerpen.

Functie-identificatie : Functie : Programmator Datum : juni 2001 Doel van de functie : Onder leiding van de artistieke leiding en binnen de door de zakelijke leiding opgelegde grenzen van personeel, middelen en budget, organiseren, coördineren en controleren van alle activiteiten betreffende de opmaak en de concrete realisatie van de seizoensprogrammering teneinde te komen tot een artistiek en zakelijk verantwoord seizoensprogramma.

Context / Omgeving : Over het algemeen spreken we hier over programmatoren in een receptieve context.

Kernresultaatgebieden : - Formuleren van ideeën en concepten betreffende het artistiek beleid op middellange en korte termijn en meer concreet betreffende de seizoensprogrammering teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van een coherent, kwaliteitsvol en realistisch beleid door de artistieke leiding; - Selecteren van artistieke producties en onderhandelen over de voorwaarden met de geselecteerde gezelschappen, binnen de budgetten zoals opgesteld door de zakelijke leiding, teneinde met deze producties een seizoensprogrammering op te kunnen stellen; - Vertalen van de seizoensprogrammering in concrete vereisten in termen van middelen, budget en personeel, zowel overkoepelend als per productie, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de realisaties van de producties zullen plaatsvinden en teneinde consistentie te garanderen met de door de zakelijke leiding opgelegde grenzen van personeel, middelen en budget; - Zoeken naar en binnenhalen van de geschikte medewerkers voor elk van de producties teneinde een kwaliteitsvolle realisatie van de producties te kunnen realiseren met getalenteerde en competente medewerkers; - Toezien op de opvolging van de budgetten per productie en zoeken naar extra sponsoring en krediet waar nodig teneinde bij te dragen tot de financiële optimalisatie van de projecten; - Verzamelen en consolideren van alle informatie betreffende de producties teneinde, in nauwe samenwerking met publiekswerking, een coherent, realistisch en aantrekkelijk communicatie-, marketing- en promotiebeleid op te kunnen stellen en uit te voeren; - Toezien op de coördinatie van de producties teneinde ervoor te zorgen dat deze passen binnen het algemene artistieke en zakelijke beleid en teneinde de producties in een uniforme huisstijl aan het publiek te presenteren; - Opvolgen van nieuwe en evoluties in de wereld van podiumkunsten teneinde recente ontwikkelingen of toekomstige trends tijdig te incorporeren in de programmatie; - Uitbouwen van een uitgebreid netwerk van mensen en instanties in de wereld van podiumkunsten teneinde een zo groot mogelijke bron van inspiratie en mogelijke middelen te creëren die aangewend kan worden bij huidige of toekomstige programmatie.

Profiel / Vaardigheden : - Bij voorkeur hogere opleiding; - Weet een goede balans te vinden tussen artistieke doelstellingen, technische mogelijkheden en verantwoorde zakelijke belangen; - Moet bepaalde conceptuele verbanden kunnen leggen tussen artistieke mogelijkheden en publieksverwachtingen.

Functie-identificatie : Functie : Regie-assistent/Repetitor Datum : juni 2001 Doel van de functie : Ondersteunen van de regisseur/choreograaf en vertolkers, zowel tijdens het productieproces als tijdens de repetities, teneinde enerzijds bij te dragen tot de totstandkoming van de productie en teneinde anderzijds bij te dragen tot een zo vlot en efficiënt mogelijk verloop van de repetities.

Context / Omgeving : - Functie is gericht op maximale ondersteuning van regisseur/choreograaf; - Functiehouder vervangt soms de regisseur/choreograaf op korte termijn (bijvoorbeeld bij dubbelprogrammering, tijdens het repetitieproces, tijdens de eigenlijke uitvoering van de productie,).

Kernresultaatgebieden : - Bestuderen van de productie en de teksten en voortdurend communiceren en afstemmen met de regisseur/choreograaf teneinde het kader, de inhoud, de interpretaties en de gevoeligheden van de productie en de verschillende scènes te begrijpen en teneinde de regisseur/choreograaf en de vertolkers zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens de repetities; - Zorgvuldig bijhouden van alle veranderingen, die tijdens het productieproces, zowel inhoudelijk als qua vormgeving, aan de productie aangebracht worden teneinde de aanwezigheid van een duidelijk en volledig up-to-date document te garanderen dat de basis zal vormen voor de repetities en de vertolkingen; - Tijdens repetities, ondersteunen en technisch en inhoudelijk adviseren van de regisseur/choreograaf en de vertolkers teneinde enerzijds de repetities zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen en teneinde anderzijds de kwaliteit van het eindproduct te verhogen; - Bijdragen tot het opstellen en eventueel wijzigen van een repetitieplan teneinde een voldoende aantal repetities nodig voor een goede, kwalitatieve inoefening van de productie te voorzien en te plannen.

Profiel / Vaardigheden : - Kennis van productieprocessen; - Communicatieve vaardigheden.

Functie-identificatie : Functie : Regisseur/Choreograaf/Muzikale leiding Datum : juni 2001 Doel van de functie : Creatief ontwikkelen en effectief uitwerken van ideeën voor producties, rekening houdend met de artistieke, technische en zakelijke context van het huis, teneinde een concreet en totaal productieconcept aan te leveren en teneinde samen met de artistieke en de technisch-artistieke ploeg de verdere uitwerking van vertolkingen en voorstellingen te realiseren.

Context / Omgeving : - De moeilijkheden in deze functie bestaat erin ideeën te ontwikkelen die zowel artistiek interpreteerbaar als zakelijk haalbaar kunnen zijn. De term ideeën dekt hier ook interpretaties van aangeleverd basismateriaal (interpretatie van de door de auteur aangeleverde teksten door de regisseur bijvoorbeeld); - De functiehouder vertrekt als het ware van een blanco stuk papier en werkt interactief met de artistieke leiding om te komen tot een finaal, volledig afgewerkt product dat voldoet aan bepaalde algemene doelstellingen die aangegeven werden door de artistieke leiding; - Eindverantwoordelijk voor de productie op zich.

Kernresultaatgebieden : - Samen met andere artistieke medewerkers, ontwikkelen van ideeën voor nieuwe producties teneinde bij te dragen tot het creatieve proces van productie-ontwikkeling; - Bespreken, testen en evalueren van de verschillende mogelijke ideeën voor een nieuwe productie teneinde het meest artistieke en veelbelovende idee te selecteren voor verdere uitwerking; - (Doet) Zoeken naar bronmateriaal, referenties en alle mogelijke informatie met betrekking tot het uit te werken idee teneinde een volledig, coherent beeld van de materie in kwestie te bekomen; - Ontwikkelen van een originele, creatieve en artistieke mix van enerzijds eigen opinie en beschikbare informatie betreffende het productie-idee en anderzijds opdrachtspecificaties zoals bepaald door de artistieke leiding, teneinde te komen tot een welomlijnd, artistiek productie-concept dat klaar is voor verdere uitwerking; - Effectief uitwerken en concretiseren van het idee teneinde een finaal, volledig afgewerkt product af te leveren dat voldoet aan algemene objectieven zoals vorm, doelstelling en duur van de productie, zoals gespecificeerd in de opdracht opgesteld door de artistieke leiding; - Verzekeren van de efficiënte organisatie en coördinatie van alle aanverwante activiteiten teneinde de tijdige totstandkoming van de productie te garanderen, in lijn met vooropgestelde objectieven door de zakelijke en artistieke leiding (tijd, kwaliteit, budget); - Bijstaan, informeren en adviseren van de personen betrokken bij de uitwerking van de vertolking van de productie teneinde ervoor te zorgen dat er een juist, volledig en uniform begrip bestaat van de productie en de achterliggende betekenis; - Voortdurend promoten van de eigen visie, accenten en interpretatie van de productie en voortdurend overtuigen, motiveren, aansturen en controleren van de personen betrokken bij de uitwerking van de vertolking van de productie teneinde overeenstemming te garanderen tussen de oorspronkelijke interpretatie van het productie-idee en de uiteindelijke vertolking.

Profiel / Vaardigheden : - Creatief; - Moet de vertaalslag kunnen leggen tussen creatieve ideeën en praktische uitwerking ervan; - Moet mensen kunnen overtuigen en motiveren; - Moet de praktische organisatie kunnen aansturen; - Stress bestendig (werken naar deadlines).

Functie-identificatie : Functie : Scheppend Kunstenaar (auteur, componist, ) Datum : juni 2001 Doel van de functie : Ontwikkelen en effectief uitwerken van ideeën voor producties teneinde de grondstof aan te leveren die gebruikt zal worden voor het verder uitwerken van vertolkingen en voorstellingen.

Context / Omgeving : De functiehouder vertrekt als het ware van een blanco stuk papier en moet dan komen tot een finaal, volledig afgewerkt product dat voldoet aan bepaalde algemene doelstellingen die aangegeven werden door de artistieke leiding of door de regisseur/choreograaf.

Kernresultaatgebieden : - Samen met andere artistieke mensen, ontwikkelen van ideeën voor nieuwe producties teneinde bij te dragen tot het creatieve proces van productie-ontwikkeling; - Bespreken, testen en evalueren van de verschillende mogelijke ideeën voor een nieuwe productie teneinde het meest artistieke en veelbelovende idee te selecteren voor verdere uitwerking; - Zoeken naar bronmateriaal, referenties en alle mogelijke informatie met betrekking tot het uit te werken idee teneinde een volledig, coherent beeld van de materie in kwestie te bekomen; - Ontwikkelen van een originele, creatieve en artistieke mix van enerzijds eigen opinie en beschikbare informatie betreffende het productie-idee en anderzijds opdrachtspecificaties zoals bepaald door de artistieke leiding, teneinde te komen tot een welomlijnd, artistiek productie-idee dat klaar is voor verdere uitwerking; - Binnen de richtlijnen zoals aangegeven door de artistieke leiding, effectief uitwerken en concretiseren van het idee teneinde een finaal, volledig afgewerkt product af te leveren dat voldoet aan algemene objectieven zoals vorm, doelstelling en duur van de productie; - Bijstaan, informeren en adviseren van de personen betrokken bij de uitwerking van de vertolking van de productie teneinde ervoor te zorgen dat er een juist, volledig en uniform begrip bestaat van de productie en de achterliggende betekenis.

Profiel / Vaardigheden : - Volledig en professioneel beheersen van minstens 1 discipline waarvan de beheersing bekomen is : - hetzij via opleiding; - hetzij via ervaring; - hetzij via een combinatie van opleiding en ervaring. - Hoog niveau van creativiteit.

FUNCTIEBESCHRIJVINGEN : ONDERHOUD/LOGISTIEK Functie-identificatie : Functie : Chauffeur Datum : juni 2001 Doel van de functie : Personen, pakketten en eventueel materiaal vervoeren teneinde ervoor te zorgen dat deze personen en pakketten of materiaal tijdig, veilig en op een efficiënte manier de juiste bestemming bereiken.

Context / Omgeving : - In deze beschrijving beogen we voornamelijk chauffeurs van personenwagens of kleine bestelwagens (rijbewijs B); - Over het algemeen werken de chauffeurs nationaal; - Ontvangt meestal dagdagelijkse opdrachten.

Kernresultaatgebieden : - Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten, deze plannen en eventueel bespreken met de chef en/of collega's teneinde op een efficiënte manier te kunnen werken; - Het vervoer van personen, klein materiaal en/of dringende stukken verzekeren teneinde deze tijdig en veilig op de juiste bestemming te krijgen, rekening houdend met de wegcode; - Zorgen dat de dienstwagen onderhouden wordt, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant en onderdelen zelf regelmatig controleren en laten herstellen indien nodig teneinde de dienstwagen in optimale staat te behouden; - Een beperkt aantal administratieve taken nodig voor de uitvoering van de eigen opdracht uitvoeren, zoals het invullen van de reiswijzer, bijhouden van ritten en leveringsbewijzen,; - Tijdens de wachtbeurten, administratieve, materiële en logistieke ondersteuning bieden voor de overige diensten.

Profiel / Vaardigheden : - Geldig rijbewijs; - Medisch attest om personen te mogen vervoeren; - Kennis van reglementering en wegcode; - Minimale kennis van autotechniek (vooral onderhoud); - Kunnen kaartlezen; - 1 taal volledig beheersen, basiskennis twee andere talen; - Meestal A3 niveau.

Functiefamilie Gebouwbeheer

1

2

3

Functie-identificatie


Functie

Familie Gebouwbeheer Coördinator

Familie Gebouwbeheer Specialist

Familie Gebouwbeheer Assistent

Datum : juni 2001


Doel van de functie


Verzekeren van de veiligheid in de gebouwen en leiden van installatie en onderhoud van gebouwen en uitrustingen teneinde alle medewerkers toe te laten in optimale en veilige omstandigheden te werken.

Uitvoeren van werkzaamheden aan de gebouwen en installaties teneinde conformiteit met voorziene plannen en normen van onderhoud en veiligheid te garanderen.

Assisteren aan de werkzaamheden die uitgevoerd worden aan de gebouwen en installaties teneinde bij te dragen tot conformiteit met voorziene plannen en normen van onderhoud en veiligheid.

Context / Omgeving


Extra nadruk op veiligheden en netheid omwille van het hoge aantal bezoekers in de gebouwen.

Gespecialiseerd vakmanschap en kennis van onderhoudstechnieken vereist.

Assisterende rol.

Rapporteert aan de zakelijke leiding of aan de algemene directie.

Rapporteert aan de coördinator gebouwbeheer.

Functiehouder moet in principe 24u/24u oproepbaar zijn.

In principe ook verantwoordelijk voor toezicht op de portiers.

Kernresultaatgebieden


Installatie en onderhoud van gebouwen en uitrustingen

Coördineren van installatie en onderhoud van gebouwen en uitrustingen teneinde de nodige infrastructuur voor de medewerkers ter beschikking te stellen.

Onder leiding van de coördinator, uitvoeren van werkzaamheden inzake installatie en onderhoud van gebouwen en uitrustingen teneinde deze in optimale staat te behouden.

Assisteren in de uitvoering van welbepaalde werkzaamheden inzake installatie en onderhoud van gebouwen en uitrustingen teneinde deze in optimale staat te behouden.

Sanitair, water-, gas- en energievoorziening (verwarmings- en electriciteitsinstallatie, )

Ontwikkelen en onderhouden van een programma voor efficiënte voorziening en gebruik van water, gas, energie en sanitair teneinde deze voorzieningen op de meest efficiënte manier ter beschikking te stellen.

Beheren en eventueel herstellen van de installaties voor sanitair, water-, gas- en energievoorziening teneinde optimale beschikbaarheid van deze voorzieningen ten allen tijde te kunnen garanderen.

Onder direct toezicht van de specialist. Beheren en eventueel herstellen van eenvoudige installaties voor sanitair, water-, gas- en energievoorziening teneinde optimale beschikbaarheid van deze voorzieningen ten allen tijde te kunnen garanderen.

Preventie

Ontwikkelen van preventieplannen inzake brand, inbraak en andere onregelmatigheden teneinde deze, waar mogelijk, te vermijden.

Toezien op de naleving van ontwikkelde preventieplannen en voorstellen van verbeteringen aan deze plannen teneinde ervoor te zorgen dat de preventieplannen directe en blijvende inpak hebben op de werkzaamheden.

Werkt nauw samen met de preventie-advisuer.

Veiligheid en beveiliging

Ontwikkelen van programma's en procedures voor de beveiliging van, en veiligheid in de gebouwen en werkzaamheden en toezien op de toepassing ervan door medewerkers teneinde ten allen tijde een veilige werkomgeving te kunnen garanderen.

Implementeren en beheren van programma's en procedures voor de beveiliging van en veiligheid in de gebouwen en werkzaamheden teneinde inbraak en ongelukken waar mogelijk te vermijden.

Assisteren in de implementatie en het beheer van programma's en procedures voor de beveiliging van en veiligheid in de gebouwen en werkzaamheden teneinde inbraak en ongelukken waar mogelijk te vermijden.

Planning op lange termijn

In samenspraak met de zakelijke leiding, opstellen van een lange termijn planning inzake gebouwbeheer teneinde het kader te bepalen waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Planning op korte termijn

Opstellen en toezien op de naleving van werkschema's en plannen voor de medewerkers teneinde geplande werkzaamheden met respect voor budgetten en deadlines af te kunnen werken.

Plannen van de eigen werkzaamheden en eventueel van de werkzaamheden van de assistenten teneinde de werkschema's zoals opgesteld door de coördinator te respecteren.

Niet van toepassing.

Externe leveranciers

Contacteren, coördineren en controleren van de werkzaamheden van externe leveranciers teneinde naleving van de vooropgestelde contracten te garanderen.

Toezien op en assisteren aan werkzaamheden en kwaliteit van werk van externe leveranciers teneinde de oplevering van kwalitatief werk en diensten te garanderen.

Assisteren aan de werkzaamheden van externe leveranciers teneinde deze op de meest efficiënte wijze uit te kunnen voeren en teneinde een zekere vorm van kennisoverdracht te bekomen.

Wetgeving

Toezien op naleving van alle wetten en regelgevingen in het vakdomein teneinde de werkzaamheden in een wettelijk kader te laten plaatsvinden.

People Management

Leiden, selecteren, ontwikkelen en motiveren van de medewerksters teneinde een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers ter beschikking te hebben.

Coördineren van de dagdagelijkse werkzaamheden van de assistenten.

Niet van toepassing.

Allerhande

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Uitvoeren van allerhande klussen en ad hoc opdrachten vanuit de dagelijkse werking (schilderen, boodschappen, voorraadbeheer, ).

Profiel / Vaardigheden


Technische opleiding (A1 niveau) of gelijkwaardig door ervaring.

Technische opleiding (vaak A2 niveau) of gelijkwaardig door ervaring.

Technische opleiding (vaak A3 niveau) of gelijkwaardig door ervaring.

Enkele jaren technische en leidinggevende ervaring.

Gespecialiseerde kennis in onderhoudstechnieken.

Basiskennis van onderhoudstechnieken.

Functiefamilie Kantine

1

2

Functie-identificatie


Functie

Familie Kantine Coördinator (chef-kok, )

Familie Kantine medewerker

Datum : juni 2001


Doel van de functie


Coördineren van de kantinewerkzaamheden en zorgen voor de bereiding van maaltijden voor medewerkers en genodigden teneinde te zorgen voor een dagelijkse, gezonde en evenwichtige voeging van de medewerkers.

Assisteren van de kok en zorgen voor bediening en afrekening van maaltijden teneinde bij te dragen tot een optimaal verloop van de kantinewerkzaamheden.

Context / Omgeving

Functies werken zowel in vast kantineverband als in reisgezelschappen.

Functies gaan regelmatig om met geld.

Meestal gaat het hier om kleinere keukens met maximaal 3 tot 4 personeelsleden.

Kernresulaatgebieden


Bijhouden van de voorraad ingrediënten en materialen, opstellen van aankooplijsten, contacteren van en negotiëren met leveranciers en eventueel zelf aankopen van de nodige ingrediënten en materiaal met respect voor beschikbare budgetten teneinde een vlotte en continue werking van de kantine te garanderen.

Tijdig aanvullen van voorraden en aankopen van de nodige ingrediënten en materiaal zoals gespecificeerd door de kok.

Samenstellen van dagelijkse menu's en eventueel van speciale maaltijden, rekening houdend met de wensen van de klanten voor zover het budget dit toelaat, teneinde te zorgen voor een optimaal aanbod van evenwichtige en afwisselende maaltijden.

Dagelijks voorbereiden, klaarmaken, afwerken en zorgen voor bediening van maaltijden.

Bedienen, afruimen en afrekenen van maaltijden op een snelle en vriendelijke wijze teneinde bij te dragen tot de tevredenheid van de klanten omtrent de dienstverlening in de kantine.

Coördineren en controleren van de werkzaamheden van de kantinemedewerkers teneinde erover te waken dat zij hun taken volgens de vastgestelde criteria uitvoeren (kwaliteit, termijn, veiligheid, hygiëne,) en dat er een goede werksfeer heerst.

Assisteren van de kok in zijn werkzaamheden (groenten snijden, afwassen, opruimen,) teneinde de kantinewerkzaamheden op de meest optimale wijze te laten plaatsvinden.

Correct, veilig, hygiënisch en zorgvuldig gebruiken, schoonmaken en onderhouden van werkruimtes en -materialen.

Opvolgen van ontwikkelingen en literatuur binnen het eigen vakdomein teneinde hiervan optimaal gebruik te maken bij de eigen werkzaamheden.

Naleven van opgestelde procedures en wetgevingen inzake veiligheid en hygiëne teneinde ten allen tijde hiermee conform te werken.

Profiel / Vaardigheden :


Beschikt over voldoende professionaliteit om evenwichtige en gevarieerde maaltijden te kunnen aanbieden aan de "klanten".

Functiefamilie Schoonmaak

1

2

Functie-identificatie


Functie

Familie Schoonmaak Coördinator

Familie Schoonmaak medewerker

Datum : juni 2001


Doel van de functie


Binnen de richtlijnen zoals opgelegd door de coördinator gebouwbeheer, plannen, coördineren en controleren van de verschillende schoonmaakactiviteiten en -diensten teneinde een efficiënte werking en integratie van al deze activiteiten en diensten te garanderen en teneinde zodoende bij te dragen tot een goed imago van het huis in kwestie.

Schoonmaken van de zalen, ontvangstruimtes, kantoorruimtes en andere gedeelten van de gebouwen teneinde ervoor te zorgen dat de gebouwgebruikers (zowel personeel als bezoekers) zicht steeds in propere ruimtes bevinden en teneinde bij te dragen tot een goed imago van het huis in kwestie.

Context / Omgeving


Deze functies kunnen mogelijk ook gevraagd worden op onregelmatige uren te werken (avondvoorstellingen).

Kernresultaatgebieden :


Opmaken van een globale schoonmaakplanning voor de gebouwen teneinde de regelmatige en grondige schoonmaak van elk van de gedeelten van de gebouwen te garanderen.

Dagelijks kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en deze waar nodig bespreken met het coördinerende niveau.

Vertalen van de globale schoonmaakplanning in personeelsbehoeften en voorleggen van deze behoeften aan de zakelijke leiding teneinde te voorzien in een minimum aantal schoonmaak-medewerkers vereist voor het efficiënt uitvoeren van de schoonmaakactiviteiten.

Zorgvuldig en tijdig schoonmaken van de toegewezen gedeelten van gebouwen, volgens de ontvangen dag- of weekroutine of volgens bijzondere aanwijzingen van de chef, teneinde de properheid van deze gedeelten van de gebouwen te verzekeren.

Opstellen van dag- en weekroutines voor elk van de medewerkers, op basis van de globale schoonmaakplanning, en eventueel toevoegen van bijzondere aanwijzingen of opdrachten teneinde elke van de medewerkers efficiënt in te zetten.

In de sanitaire ruimten, controleren van de beschikbaarheid van sanitair en hygiënisch materiaal (toiletpapier, zeep, handdoekjes,) en aanvullen waar nodig teneinde bij te dragen tot de algemene klantentevredenheid omtrent de diensten van het huis in kwestie.

Opstellen van standaarden en normen teneinde duidelijke richtlijnen aan de medewerkers mee te geven en teneinde de maatstaf te bepalen waartegen de kwaliteit van het werk gecontroleerd zal worden.

Onderhouden van het zelf gebruikte materiaal teneinde dit materiaal in optimale toestand te bewaren.

Uitvoeren van regelmatige controles op de werkzaamheden van de medewerkers teneinde naleving van opgestelde schema's, standaarden en normen te garanderen.

Bijhouden van de voorraad schoonmaakmateriaal, onderhoudsproducten en hygiënisch materiaal en tijdig bijbestellingen aanvragen teneinde de permanent beschikbaarheid ervan te garanderen en teneinde een continu schoonmaakdienst te kunnen garanderen.

Goedkeuren, consolideren en plaatsen van de bestellingen teneinde de permanente beschikbaarheid van schoonmaakmateriaal, onderhoudsproducten en hygiënisch materiaal te garanderen en teneinde een continue schoonmaakdienst te kunnen garanderen.

Uitvoeren van een beperkt aantal administratieve taken (bijvoorbeeld voorraadbladen en bestelformulieren invullen) teneinde het coördinerende niveau toe te laten een overzicht van de werkzaamheden en noden te vormen.

Leiden, motiveren en evalueren van de medewerkers teneinde optimale inzet van elk van de medewerkers te bekomen.

Profiel / Vaardigheden :


Kennis van het onderhoud van diverse materialen.

Kennis van het onderhoud van diverse materialen.

Kennis van onderhoudsproducten en hun veiligheidsinstructies.

Kennis van onderhoudsproducten en hun veiligheidsinstructies.

FUNCTIEBESCHRIJVINGEN : PUBLIEKSWERKING Functiebeschrijving : Functie : Dramadocent / Educatief Medewerker Datum : juni 2001 Doel van de functie : Uitstippelen van een educatieve werking, in samenspraak met de artistieke ploeg, en uitvoeren van de educatief activiteiten teneinde potentieel publiek te stimuleren naar voorstellingen te komen kijken en teneinde de wereld van podiumkunsten in het algemeen te ontsluieren voor potentieel publiek.

Context / Omgeving : - Deze functie vinden we zowel apart (dramadocent of educatief medewerker) als in gecombineerde vorm terug; - Belang van deze functie wordt meer en meer erkend door steeds meer organisaties.

Kernresultaatgebieden : - Uitstippelen van de concrete educatieve werking, in lijn met het uitgestippelde artistieke beleid en in samenspraak met de artistieke ploeg, teneinde het kader te bepalen waarin de werking van de educatieve ploeg zal plaatsvinden; - Uitvoeren van educatieve activiteiten teneinde de wereld van podiumkunsten voor potentieel publiek te ontsluieren en teneinde hen te stimuleren tot het bezoeken van voorstellingen; - Contacten ontwikkelen en onderhouden met onderwijsinstanties, scholen en leerkrachten en zelf fungeren als centraal contactpersoon voor deze onderwijsinstanties, scholen en leerkrachten teneinde hun steun te bekomen bij het promoten van podiumkunsten en voorstellingen bij jongeren; - In samenspraak met de dramaturgen, ontwikkelen van educatief materiaal omtrent podiumkunsten in het algemeen en omtrent de specifieke producties teneinde de educatieve activiteiten hiermee te ondersteunen; - Organiseren, uitvoeren en analyseren van evaluaties van bezochte producties door leerkrachten en jongeren teneinde deze informatie te gebruiken voor verdere optimalisatie van de voorstellingen in het algemeen en van de educatieve diensten in het bijzonder; - Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen enerzijds in de wereld van podiumkunsten en anderzijds in educatieve activiteiten voor jongeren teneinde deze kennis tijdig te integreren in de eigen werkzaamheden met het oog op een continue optimalisatie van de educatieve diensten; - Deelnemen aan het stopzetten van dramacursussen en indien nodig zelf verzorgen van dramacursussen teneinde jongeren warm te maken voor de wereld van podiumkunsten.

Profiel / Vaardigheden : - Pedagogische vaardigheden; - Opleiding dramadocent of gelijkwaardig door ervaring.

Functiefamilie onthaal / publiek

1

2

Functie-identificatie


Functie

Familie Onthaal / Publiek Coördinator (hoofd zaalpersoneel, )

Familie Onthaal / Publiek Medewerker (zaalpersoneel, vestiaire personeel, )

Datum : juni 2001


Doel van de functie :


Plannen, coördineren en controleren van alle activiteiten gerelateerd aan het onthaal van publiek, artiesten en derden teneinde, zowel voor de eigen als de externe producties, een efficiënt en klantvriendelijk onthaal te verzekeren.

Onder leiding en op basis van richtlijnen van de coördinator, klantvriendelijk onthalen en bedienen van publiek, artiesten en derden teneinde deze een zo aangenaam mogelijke voorstelling te bezorgen.

Context / Omgeving :


Functie ontvangt en registreert vaak binnenkomend geld.

Gewoonlijk is dit geen voltijdse functie.

Geeft leiding aan over het algemeen ongeveer 20 medewerkers.

De functie wordt vaak door jobstudenten uitgevoerd.

Kernresultaatgebieden :


Plannen, coördineren en controleren van alle onthaalactiviteiten en -medewerkers (ontvangst, vestiaire, begeleiding, verkoop van drank en programmatieboekjes,) teneinde het publiek, de artiesten en andere derden en zo aangenaam mogelijke voorstelling te bezorgen.

Ontvangen, begeleiden, bedienen en informeren van bezoekers, artiesten en andere derden teneinde deze wegwijs te maken in het verloop van de voorstelling.

Vertalen van de opgemaakte plannen in personeelsbehoeften en voorleggen van deze behoeften aan de zakelijke leiding teneinde te voorzien in het optimaal aantal eigen medewerkers vereist voor het efficiënt en veilig uitvoeren van de onthaalactiviteiten.

In samenwerking met de coördinator, ontvangen begeleiden, bedienden en informeren van groepen.

Opstellen van werkschema's, regels en procedures voor de onthaalmedewerkers teneinde het kader te bepalen waarin hun werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Naargelang de omstandigheden, uitvoeren van allerhande ad hoc opdrachten teneinde bij te dragen tot een vlot verloop van de activiteiten of teneinde optimaal gebruik te maken van hun tijd.

Consolideren van gegevens en rapporteren teneinde te komen tot adequate beleidsinformatie voor de zakelijke leiding, inzake onthaal van bezoekers en eventueel andere verkopen (programmaboekjes, drank,).

Leiden, motiveren en evalueren van de medewerkers teneinde optimale inzet van elk van de medewerkers te bekomen.

Zorgen voor de organisatie en de inoefening van het evacuatieplan teneinde een effectieve evacuatie zo optimaal mogelijk te doen plaatsvinden.

Uitvoeren van het evacuatieplan teneinde de veiligheid voor publiek en medewerkers in noodsituaties te garanderen.

Functiefamilie Pers en Promotie

Functie-identificatie :


Functie :

Familie Pers & Promotie/Communicatie Coördinerend

Familie Pers & Promotie/Communicatie Gespecialiseerd/Polyvalent

Familie Pers & Promotie/Communicatie Assisterend

Datum : juni 2001


Doel van de functie :


In samenspraak met de artistieke en zakelijke leiding, bepalen van een pers-, promotie- en communicatiebeleid en plannen en coördineren van de hieraan verbonden activiteiten teneinde een positief, coherent en uniform beeld van het huis in kwestie te creëren en te promoten.

Onder leiding van het coördinerende niveau, uitvoeren en gedeeltelijk coördineren van de promotie- en communicatieactiviteiten teneinde bij te dragen tot de realisatie van het pers-, promotie- en communicatiebeleid.

Assisteren in en ondersteunen van de promotie- en communicatieactiviteiten teneinde bij te dragen tot de realisatie van het pers-, promotie- en communicatiebeleid.

Context / Omgeving :


De hier beschreven functie beheert in principe een budget van om en bij de 250 000 EUR. Kernresultaatgebieden :


Beleidsbepaling

In samenspraak met de artistieke en zakelijke leiding, bepalen van het pers-, promotie- en communicatie beleid teneinde via deze weg bij te dragen tot de realisatie van de algemene strategie van de algemene strategie en doelstellingen.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Planning

Vertalen van het beleid in jaar- en actieplannen teneinde het kader te bepalen waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Personeelsbehoeften

Vertalen van de planning in personeelsbehoeften en voorleggen van deze behoeften aan de zakelijke leiding teneinde te voorzien in het minimum aantal medewerkers en assistenten, vereist voor het efficiënt uitvoeren van de activiteiten.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Informatieverzameling

Toezien op het regelmatig verzamelen, analyseren en consolideren van informatie betreffende het huis in het algemeen en de producties in het bijzonder teneinde over het nodige basismateriaal te beschikking voor de pers-, promotie- en communicatieactiviteiten.

Verzamelen, analyseren en consolideren van informatie betreffende het huis in het algemeen en de producties in het bijzonder teneinde over het nodige basismateriaal te beschikken voor de pers-, promotie- en communicatieactiviteiten.

Creëren en onderhouden van gegevensbanken en archieven teneinde de verzamelde informatie overzichtelijk te bewaren en te beheren.

Externe communicaties/Promoties

Organiseren, coördineren en controleren van promotieactiviteiten en -campagnes en van alle externe communicaties, binnen een zelfde huisstijl, teneinde een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

Praktisch organiseren en opvolgen (coördinatie met externe leveranciers, aanmaak van promotiemateriaal opvolgen,) van de ontwikkeling van promotie- en communicatiemateriaal, gebaseerd op richtlijnen van het coördinerende niveau, en toezien op de distributie ervan teneinde het materiaal tijdig, correct en met respect voor de huisstijl, te verdelen.

Coördineren en opvolgen van de distributie van promotie- en communicatiemateriaal teneinde, zowel intern als extern, een tijdige en vlotte verspreiding van het materiaal te garanderen.

Pers & Media

Creëren, onderhouden en coördineren van de perscontacten teneinde het huis en haar producties zo vaak mogelijk in de media te doen verschijnen om zodoende het bereikt te verhogen.

Organiseren en coördineren van persconferenties teneinde nieuws betreffende het huis of haar producties aan de pers voor te stellen.

Versturen van uitnodigingen naar de pers en verzorgen van alle ondersteunende activiteiten (receptie, catering, ) teneinde een zo vlot mogelijke persconferentie te bekomen.

Pers en Promotie gespecialiseerd

Niet van toepassing.

Uitvoeren van allerlei gespecialiseerde Pers en Promotie taken zoals het aanmaken van persdossiers, het opmaken van promotiemateriaal (affiches), archief bijhouden, promotieplan helpen uitwerken, website onderhouden,

Niet van toepassing.

Sponsoring

Creëren en onderhouden van contacten met mogelijke sponsors teneinde de bronnen van inkomsten te diversifiëren.

Uitwerken en opvolgen van de praktische organisatie van afspraken gemaakt met de sponsors.

Niet van toepassing.

People management

Leiden, motiveren en evalueren van de medewerkers teneinde optimale inzet van elk van de medewerkers te bekomen.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Allerhande

Springt operationeel bij waar nodig.

Uitvoeren van ad hoc opdrachten en projecten gerelateerd tot promotie- en communicatieactiviteiten teneinde bij te dragen tot de flexibiliteit van de ploeg.

Bieden van algemene administratieve ondersteuning aan het coördinerende en gespecialiseerde niveau teneinde bij te dragen tot een zo vlot en efficiënt mogelijk verloop van de activiteiten.

Evoluties

Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen in het eigen vakdomein teneinde deze tijdig te incorporeren in de eigen werkzaamheden.

Functiebeschrijving : Functie : Kassa- en baliebediende Datum : juni 2001 Doel van de functie : Zorgen voor een vlotte, klantvriendelijke bediening van de toeschouwers, door het verstrekken van informatie, het bespreken van reservaties en het verkopen van tickets via telefoon, internet of aan de balie, teneinde de klanten vlot en efficiënt te bedienen en teneinde bij te dragen tot de klanttevredenheid in het algemeen.

Context / Omgeving : Deze functie bestaat uit twee varianten, met name een puur uitvoerende variant en een uitvoerend-coördinerend variant. In de coördinerende vorm neemt deze functie identieke verantwoordelijkheden als de kassa- en baliebediende op maar neemt daarnaast ook nog een aantal extra, coördinerende verantwoordelijkheden op zich. Deze verantwoordelijkheden zijn aangeduid met (*). Het gaat dan over het algemeen om de coördinatie van 2 à 3 kassamedewerkers.

Kernresultaatgebieden : - Informeren, helpen en begeleiden van de bezoekers teneinde hen vertrouwd te maken met de programmering en met de artistieke doelstelling van het huis in kwestie; - Consistent opvragen van alle gegevens bij de bezoekers en correct ingeven van deze gegevens in de systemen teneinde bij te dragen tot een optimaal beheer van commerciële gegevensbanken; - Zorgen voor een vlotte verkoop van tickets, reservaties en abonnementen, via balie, internet of telefoon, teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de commerciële en artistieke doelstelling van het huis in kwestie; - Juist en veilig beheren (tellen, opbergen, registreren) van het ontvangen geld teneinde de geldstromen correct en veilig te behandelen; - Op de hoogte blijven van eigen theaterstukken en gastoptredens teneinde bezoekers hierover in te kunnen lichten en teneinde hen eventueel warm te maken de voorstelling te komen bekijken; - Initiëren (mailings), boeken, opvolgen en factureren van groepsreservaties en -bezoeken; - (*) Zorgen voor een regelmatige rapportering van de verkoopscijfers en beheren van verkoopsstatistieken teneinde de zakelijke leiding een overzicht te verschaffen van de cijfers en trens inzake verkopen en reservaties; - (*) Consolideren van de verkopen in verschillende verkoopspunten teneinde een algemeen, coherent beeld te verschaffen van de verkopen; - (*) Coördineren en controleren van de werkzaamheden van de kassamedewerkers teneinde toezicht te houden op de kassa-activiteiten.

Profiel / Vaardigheden : - Goede beheersing van de ticketting software; - Goede Nederlandse taalbeheersing en eventueel ook kunnen behelpen in Frans en Engels; - Moet kunnen omgaan met elektronisch betalingsverkeer.

Functie-identificatie : Functie : Portier / Bewaker / Conciërge Datum : juni 2001 Doel van de functie : Verzekeren van een adequaat onthaal en beveiliging van personeel, leveranciers en bezoekers en van een adequate bewaking van de bedrijfseigendommen teneinde een veilige en ongestoorde uitoefening van de activiteiten toe te laten.

Context / Omgeving : - In het geval van de conciërge-functie, is het vaak het geval dat de functiehouder in principe 24u/24u oproepbaar moet zijn; - Opdrachten worden meestal ontvangen van de gebouwbeheerder; - Functie is het eerste aanspreekpunt voor gebouw-gerelateerde problemen; - Functie staat permanent in contact met de buitenwereld via communicatieapparatuur.

Kernresultaatgebieden : - Functioneren als centraal aanspreekpunt voor personeel, leveranciers en bezoekers teneinde deze zo efficiënt mogelijk te onthalen, verder te helpen of eventueel door te verwijzen naar de aangewezen persoon of dienst; - Gebouwen, installaties, omgeving en in- en uitgaand goederen- en personenverkeer zorgvuldig bewaken en regelmatig uitvoeren van bewakingsrondes (zo ook de laatste avondronde) teneinde een veilige omgeving voor publiek en medewerkers te garanderen; - Beheren van de telefoon- en alarmcentrale teneinde enerzijds de in- en uitgaande bereikbaarheid te garanderen en teneinde anderzijds tijdig onregelmatigheden (bijvoorbeeld brandmeldingen) te detecteren en hierop gepaste actie te ondernemingen conform te veiligheidsprocedures; - Verzorgen van het sleutelbeheer; - Conform de veiligheidsprocedures, hulp bieden en/of hulp inroepen bij crisis- of probleemsituaties (rijkswacht oproepen, de dienst 100 verwittigen, het evacuatieplan en het rampenplan opvolgen, eerste hulp verlenen, ) teneinde de kans op optreden van lichamelijke of stoffelijke schade te minimaliseren; - Functioneren als centraal aanspreekpunt voor gebouw gerelateerde problemen en doorgeven van deze problemen aan gebouwbeheer teneinde bij te dragen tot een optimaal beheer van de gebouwen; - Rapporteren van de onregelmatigheden en zorgen voor een vlotte dienstoverdracht teneinde continuïteit in de bewaking en veiligheid te garanderen.

Profiel / Vaardigheden : - Goede communicatieve vaardigheden; - Technisch met allerlei communicatie-apparatuur kunnen werken.

FUNCTIE BESCHRIJVINGEN : TECHNISCH ARTISTIEK Functie-identificatie : Functie : Grimeur/Kapper Datum : juni 2001 Doel van de functie : Verzorgen van de opmaak (in de meest ruime zin van het woord (schminken, kapsels en looks verzorgen, ) van de artiesten teneinde fysieke overeenstemming van de artiesten met de beschreven personages te bewerkstelligen.

Context / Omgeving : - Veel artiesten vragen om hygiënische of dermatologische redenen het gebruik van specifieke producten; - De functie is professioneel gevormd maar houdt zich niet bezig met de zwaar gespecialiseerde opmaak (bijvoorbeeld met behulp van hulpstukken, ).

Kernresultaatgebieden : - Doornemen van de productie en bespreken van de details betreffende de opmaak van de artiesten in overleg met de regisseur/choreograaf of ontwerper teneinde ervoor te zorgen dat de definitieve opmaak in de lijn met de inhoud en de context van de productie; - Aanbrengen van de opmaak bij voorstellingen en eventueel repetities, in lijn met de wensen van de regisseur/choreograaf of ontwerper, teneinde bij te dragen tot een zo vlot mogelijk verloop van de voorstelling; - Zoeken naar, maken van of aanvragen van benodigde materialen voor de opmaak teneinde deze materialen op een creatieve, artistieke wijze te kunnen incorporeren in de definitieve opmaak; - Beheren, onderhouden en eventueel herstellen van alle opmaakartikelen, -materialen en kostuums teneinde ervoor te zorgen dat de aanwezige artikelen en rekwisieten in goede staat verkeren en dus onmiddellijk inzetbaar zijn voor de producties; - Volgen van evoluties in het vakdomein teneinde nieuwe materialen en technieken tijdig te kunnen incorporeren in de opmaak van de vertolkers.

Profiel / Vaardigheden : - Degelijke materialenkennis in het eigen vakdomein, rekening houdend met veiligheid en hygiëne.

Functie-identificatie : Functie : Kleedster Datum : juni 2001 Doel van de functie : Aanbrengen en onderhouden van de kleding van de artiesten teneinde fysieke overeenstemming van de artiesten met de beschreven personages te bewerkstelligen en de voorstelling vlot te laten verlopen.

Context / Omgeving : - De functie houdt zich niet bezig met het ontwikkelen van ontwerpen of kledingstukken; - De functie moet wel kunnen instaan voor kleine reparaties aan de kleding indien nodig.

Kernresultaatgebieden : - Doornemen van de productie en bespreken van de details betreffende de kleding van de artiesten met de regisseur/choreograaf of ontwerpen teneinde ervoor te zorgen dat voor de artiesten de juiste kleding op het juist moment klaar ligt; - Treffen van de nodige voorbereidingen voor de start van de productie/tournee teneinde ervoor te zorgen dat alle vereiste kledingstukken aanwezig zijn bij de voorstellingen; - Aanbrengen van de kleding bij voorstellingen en eventueel repetities, in lijn met de wensen van de regisseur/choreograaf of ontwerper, teneinde bij te dragen tot een zo vlot mogelijk verloop van de voorstelling; - Snel en efficiënt verwijderen en vervangen van de kleding tijdens voorstellingen en repetities teneinde ervoor te zorgen dat het ritme van de voorstelling niet verstoord wordt; - Onderhouden (wassen, strijken, plooien, bewaren, ) en eventueel herstellen van de kleding teneinde ervoor te zorgen dat de kleding in goede staat verkeert en dus onmiddellijk inzetbaar is voor de producties.

Functiefamilie Atelier

1

2

3

Functie-identificatie :


Functie :

Familie Atelier Hoofd Atelier

Familie Atelier Coördinator Atelieractiviteiten

Familie Atelier Uitvoerend Medewerker Atelier (decor, kostuum, )

Datum : juni 2001


Doel van de functie :


Organiseren, coördineren en controleren van alle atelieractiviteiten, binnen de door de zakelijke leiding opgelegde grenzen van mensen, middelen en budget, teneinde de nodig decors en kostuums tijdig te voorzien voor de producties.

Organiseren, coördineren en opvolgen van de atelieractiviteiten teneinde te garanderen dat de werkzaamheden van externe leveranciers en/of ateliers in lijn liggen met de vooropgestelde doelstellingen in termen van kwaliteit, tijd en budget

Onder leiding van de atelierleiding, deelnemen aan de uitvoerende atelieractiviteiten teneinde de beschikbare ontwerpen op een zo artistiek en nauwkeurig mogelijke wijze te realiseren, binnen de gestelde doelstellingen van tijd en budget.

Context / Omgeving :


Deze functie heeft ofwel enkele medewerkers in dienstverband (2 tot 8) en/of coördineert atelieractiviteiten met externe leveranciers.

Functie heeft geen eigen mensen of atelier maar draagt de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot externe leveranciers en/of ateliers.

.

Komt in deze vorm in principe slechts in een beperkt aantal grote organismes voor


Kernresultaatgebieden :


Tijdig centraliseren van alle ontwerpaanvragen en -vooruitzichten, plannen en coördineren van de activiteiten van het atelier en bespreken van de ontwerpen en werkprocessen van de ontwerpers teneinde een realistische planning op te stellen die toelaat elk van de opdrachten correct en binnen budget en deadline uit te voeren.

Bestuderen van het ontwerp en eventueel bespreken van het ontwerp met de ontwerper teneinde de concrete realisatie van het ontwerp zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de visie van de ontwerper enerzijds en anderzijds respect voor tijd- en budgetbeperkingen te verzekeren.

Bestuderen van het ontwerp in al zijn facetten en bespreken van de details van het ontwerp met de atelierleiding en eventueel met de ontwerper zelf teneinde de concrete realisatie van het ontwerp zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de visie van de ontwerper enerzijds en de beperkingen in tijd en budget aangegeven door de atelierleiding anderzijds.

Distribueren van de atelieractiviteiten over de ateliermedewerkers teneinde te komen tot de tijdige afwerking van het geheel en teneinde het kader te bepalen waarin de werkzaamheden van elk van de ateliermedewerkers zullen plaatsvinden.

Plannen en coördineren van de atelieractiviteiten teneinde de effectieve realisatie van het ontwerp binnen budget- en tijdslimieten te garanderen.

Effectief realiseren van het ontwerp onder leiding van de atelierleiding, volgens de meest gepaste technieken, teneinde binnen de technische-, commerciële- en veiligheidsvereisten te voldoen aan het door de ontwerper beoogde artistieke concept.

Technisch uitwerken van de ontwerpen in overleg met de technische leiding, met de artistieke ploeg en met de ontwerpers teneinde atelierspecificaties op de stellen die voldoen aan zowel de artistieke wensen als aan de technische en financiële mogelijkheden.

Technisch uitwerken van de ontwerpen in overleg met de technische leiding, met de artistieke ploeg en met de ontwerpers teneinde atelierspecificaties op de stellen die voldoen aan zowel de artistieke wensen als aan de technische en financiële mogelijkheden.

Informeren en instrueren van de personen die betrokken zijn bij het uiteindelijke gebruik van het ontwerp, omtrent het gebruik, onderhoud en andere belangrijke karakteristieken en gevoeligheden van het ontwerp teneinde bij te dragen tot een correct en langdurig gebruik van het ontwerp.

In nauwe samenwerking met de technische leiding, verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van werknemers voor de geplande atelieractiviteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze werknemers teneinde voor elk van de opdrachten een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschikbaar te stellen.

Contacteren, informeren, negotiëren met en opvolgen van externe leveranciers en/of ateliers teneinde te zorgen voor een tijdige en correcte realisatie van de ontwerpen binnen budget en overeenkomstig vooraf bepaalde afspraken.

Onderhouden en eventueel herstellen van de technische apparatuur en de ontwikkelde ontwerpen teneinde bij te dragen tot een vlotte en efficiënte atelierwerking en teneinde ervoor te zorgen dat de ontwerpen na gebruik in goede staat blijven en dus terug inzetbaar zijn voor de producties.

Voortdurende communiceren en coördineren met de artistieke ploeg en met de regisseur/choreograaf en de productieleider in het bijzonder teneinde deze op de hoogte te brengen van de voortgang van de atelieractiviteiten en teneinde eventuele wijzigingen of fouten tijdig te detecteren en te corrigeren.

Voortdurend communiceren en afstemmen met de externe leveranciers en/of ateliers omtrent de werkzaamheden teneinde een coherente realisatie van het ontwerp te garanderen.

Voortdurend communiceren en afstemmen met de overige ateliermedewerkers omtrent de werkzaamheden teneinde een coherente realisatie van het ontwerp te garanderen.

Beheren en opvolgen van de toegewezen budgetten en melden van eventuele afwijkingen van budget teneinde de opdrachten binnen budget af te ronden of tijdig gepaste maatregelen te kunnen nemen bij afwijkingen van het budget.

Beheren en opvolgen van de toegewezen budgetten en melden van eventuele afwijkingen van budget teneinde de opdrachten binnen budget af te ronden of tijdig gepaste maatregelen te kunnen nemen bij afwijkingen van het budget.

Volgen van de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van de technische apparatuur teneinde bij te dragen tot een veilige werkomgeving.

Opvolgen van en blijven documenteren over hedendaagse en historische evoluties in gebruik van materialen, stijlen en technieken binnen het eigen vakdomein teneinde werkelijkheidsgetrouwe, historisch correcte en artistieke ontwerpen te kunne uitwerken met gebruik van de meest recente technieken en materialen.

Interesse voor hedendaagse en historische evoluties in gebruik van materialen, stijlen en technieken binnen het eigen vakdomein teneinde werkelijkheidsgetrouwe, historisch correcte en artistieke ontwerpen te kunnen uitwerken met gebruik van de meest recente technieken en materialen.

Interesse voor hedendaagse en historische evoluties in gebruik van materialen, stijlen en technieken binnen het eigen vakdomein teneinde werkelijkheidsgetrouwe, historisch correcte en artistieke ontwerpen te kunnen uitwerken met gebruik van de meest recente technieken en materialen.

Profiel / Vaardigheden :


Goede vakkennis in het eigen vakdomein gecombineerd met een aantal jaren ervaring.

Uitvoerende vakkennis in het eigen vakdomein.

Inzicht in de aanverwante activiteiten en de toepassing van de ontwerpen.

Functiefamilie Theatertechnici

1

2

3

Functie-identificatie :


Functie :

Familie Theatertechnicus Coördinerend (Toneelmeester/Technisch ploegleider/Voorstellingsleider/ Chef licht/Chef klank)

Familie Theatertechnicus Gespecialiseerd (Klank- en lichtman) of polyvalent technicus

Familie Theatertechnicus Assistent

Datum : juni 2001


Doel van de functie :


Organiseren, coördineren, controleren en deelnemen aan alle technische werkzaamheden verbonden aan de toegewezen producties, binnen de door de technische leiding opgelegde grenzen van personeel, middelen en budget teneinde bij te dragen tot de concrete verwezenlijking van de doelstellingen van de artistieke ploeg.

In een welbepaald technisch deeldomein, bijdragen aan het opstellen van het technisch concept van een productie en zorgen voor de uitwerking van dit concept, teneinde de optimale werking van de technische aspecten van de voorstelling te garanderen (al dan niet door zelf aanwezig te zijn tijdens de voorstelling).

Uitvoeren van de technische werkzaamheden vereist voor repetities en voorstellingen in een welbepaald vakdomein of in meerdere vakdomeinen, teneinde bij te dragen tot een correcte en tijdige realisatie van het technische concept zoals uitgewerkt door de productieleider of door de "theatertechnicus niveau 1".

Context / Omgeving :


Functie rapporteert aan de technische leiding.

Dit niveau van technicus richt zich eerder op het coördinerende en sterk gespecialiseerde werk.

Dit niveau van technicus richt zich eerder op het puur uitvoerende werk.

Functie geeft startsein voor voorstellingen (in het geval van de toneelmeester).

Deze technici hebben zowel een zeer brede als een zeer diepe kennis in hun vakdomein.

Deze technici zijn ruim inzetbaar en hebben hoofdzakelijk uitvoerende kennis in hun vakdomein of eventueel van meerdere vakdomeinen.

Functie controleert de aanwezigheid van de medewerkers voor iedere voorstelling.

Ze hebben soms eindverantwoordelijkheid voor één bepaald technisch onderdeel van een productie (bijvoorbeeld licht of geluid).

Over het algemeen is er op dit niveau geen eindverantwoordelijkheid voor het geheel van 1 technisch aspect.

Functie heeft vaak eindverantwoordelijkheid voor een bepaald technisch onderdeel van een productie (bijvoorbeeld licht of klank).

Functie komt voornamelijk voor in grote productiehuizen.

Kernresultaatsgebieden :


Coördineren van, controleren van, en zelf deelnemen aan alle activiteiten met betrekking tot de technische realisatie van de producties, op basis van de technische specificaties zoals vastgelegd door de productieleider, teneinde ervoor te zorgen dat de technische aspecten van de voorstelling tijdig en binnen budget gerealiseerd kunnen worden.

Bestuderen van de voorstelling en bespreken van de technische uitvoering met de ontwerper, met de regisseur/choreograaf en met de productieleider teneinde het kader, de inhoud, de interpretaties en de gevoeligheden van de productie en de verschillende scènes te begrijpen zodat de technische ondersteuning in lijn ligt met deze factoren en ze waar mogelijk zelfs verduidelijkt of accentueert.

Uitvoeren van de nodige technische werkzaamheden en voorbereidingen voorafgaand aan repetities en voorstellingen teneinde de technische installatie op een tijdige, correcte en veilige manier op te stellen (bijvoorbeeld de volgspot bedienen, de trekken bedienen, ).

Bepalen van een gedetailleerd technisch verloop van de productie (scenario van technische scènes bijvoorbeeld), in nieuwe samenwerking met de technisch-artistieke leiding en de artistieke ploeg, teneinde de uitvoering van de productie op technisch vlak vlot en feilloos te laten verlopen.

Uitvoeren van een technische en financiële haalbaarheidsstudie in het eigen vakdomein teneinde eventuele veranderingen aan het technisch concept tijdig te kunnen melden en bespreken.

Correct bedienen van de technische installaties tijdens voorstellingen en repetities teneinde optimale technische ondersteuning te bieden aan de vertolkende artiesten.

In overleg met de productieleider en de technisch-artistieke leiding, opstellen van technische fiches voor voorstellingen in eigen huis en voor reisvoorstellingen, teneinde het technisch verloop van de producties zo efficiënt en uniform mogelijk te laten verlopen.

Toezien op en coördineren van een correcte, veilige en tijdige opzet van de technische installatie tijdens repetities en voorstellingen teneinde een optimaal technisch kader te garanderen waarin de voorstelling kan plaatsvinden.

Coördineren van, controleren van en meehelpen aan de op- en afbouw van decors en geluid- en lichtinstallaties, in samenwerking met de technische leiding, teneinde het kader te creëren waarin de voorstelling van de productie zal plaatsvinden.

Toezien op de correcte bediening en ook zelf bedienen van de technische installaties tijdens voorstellingen en repetities teneinde optimale technische ondersteuning te bieden aan de vertolkende artiesten.

Beheren en toezien op het onderhoud van de technische installaties teneinde een optimaal en langdurig gebruik van deze installaties toe te laten.

Verzorgen van het onderhoud van en eventuele herstellingen aan de technische infrastructuur en toezien op de ordelijke opslag van decor-, licht- en geluidinfrastructuur teneinde een efficiënte stockering en manipulatie toe te laten.

Onderhouden van de technische installaties en eventueel uitvoeren van reparaties teneinde een optimaal en langdurig gebruik van deze installaties toe te laten.

Toezien op een veilige manier van werken van de technische ploeg en pro-actief maatregelen nemen bij (mogelijke) onveilige situaties teneinde te garanderen dat de werkzaamheden van de technische ploeg in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden.

Beheren en opvolgen van de toegewezen budgetten en melden van eventuele afwijkingen van budget teneinde het technisch gedeelte van de productie binnen budget af te ronden of tijdig gepaste maatregelen te kunnen nemen bij afwijkingen van het budget.

In nauwe samenwerking met de technische leiding, verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van de eigen werknemers voor de geplande technische activiteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze werknemers teneinde voor elk van de producties een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschikbaar te hebben.

Volgen van de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van de technische apparatuur bij te dragen tot een veilige werkomgeving.

Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de technische werkzaamheden op te nemen.

Volgen van evoluties en nieuwe technieken in het eigen vakdomein teneinde hiervan gebruik te maken bij de technische werkzaamheden.

Profiel / Vaardigheden :


Bij voorkeur hogere opleiding.

Zeer diep gespecialiseerde kennis in 1 vakdomein of gespecialiseerde kennis in meerdere vakdomeinen.

Operationele vakkennis in één of meerdere vakdomeinen.

Communicatief.

A2/A1 niveau.

A2/A3 niveau.

Organisatietalent.

Functie-identificatie : Functie : Productieleider Datum : juni 2001 Doel van de functie : Plannen, organiseren, coördineren en controleren van de praktische organisatie van het productieproces vanaf het moment dat een productie aan de productieleider toegewezen wordt teneinde de productie binnen de gestelde deadlines en budgetten te verwezenlijken, binnen krijtlijnen zoals vastgelegd door het huis in kwestie.

Context / Omgeving : - Dit is een functie die meestal samenwerkt met de regisseur/choreograaf. De regisseur/choreograaf bepaalt het hele productieproces dat door deze functie in dagdagelijkse werkzaamheden wordt vertaald; - Dit soort functie vinden we over het algemeen terug in de middelgrote tot grote organisaties en minder in de kleinere organisaties.

Kernresultaatgebieden : - Bestuderen van de ontvangen materialen betreffende de productie (vertolkers, budgetten, deadlines, toelichtingen van de artistieke ploeg, ) teneinde het kader te begrijpen en/of te creëren waarin het productieproces zal plaatsvinden; - Opstellen van een planning voor het productieproces, de repetities en de (reis)voorstellingen, in samenwerking met de artistieke ploeg, teneinde een duidelijke afbakening van de verschillende deeltrajecten te bekomen die een tijdige realisatie van de procedure binnen budget moeten toelaten; - Contacteren en informeren van de medewerkers en betrokkenen bij het productieproces teneinde het productieproces zelf, en meer specifiek ieders rol binnen het productieproces, te verduidelijken; - Concreet uitwerken, organiseren, coördineren en controleren van de werkzaamheden vereist in iedere stap van het productieproces teneinde via afzonderlijke, welomlijnde, complementaire deeltrajecten te komen tot een finale productie en teneinde een globaal overzicht van het gehele productieproces en de eraan verbonden timing en budgetten te behouden; - Analyseren van de behoefte aan rekwisieten en bespreken van de behoeften aan rekwisieten met de rekwisiteur teneinde de rekwisiteur toe te laten de nodige rekwisieten tijdig ter beschikking te stellen en teneinde deze op een creatieve, artistieke manier te incorporeren in de producties; - Nauwkeurig opvolgen van het productiebudget en eventuele afwijkingen van budget tijdig aan de technische leiding melden, teneinde de productie binnen het vooropgestelde budget te kunnen verwezenlijken of teneinde tijdig en gepast in te kunnen grijpen bij afwijkingen; - Voortdurend communiceren met en informeren van de technische leiding en de artistieke ploeg, betreffende de voortgang van en eventuele problemen met de productie, teneinde tijdig in te kunnen grijpen indien de productie qua inhoud en/of vorm gewijzigd moet worden of afwijkt van de vooropgestelde doelstellingen; - Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het productieproces te incorporeren.

Profiel / Vaardigheden : - Organisatorische vaardigheden; - Stressbestendig; - Communicatief; - Ruime ervaring in podiumkunsten, meerdere jaren actief geweest (bijvoorbeeld als regie-assistent, toneelmeester, ).

Functie-identificatie : Functie : Rekwisiteur Datum : juni 2001 Doel van de functie : Aanmaken, aankopen, huren of lenen van de gevraagde rekwisieten en meubels en beheren van het volledige rekwisieten- en meubelmagazijn teneinde de nodige rekwisieten en meubels tijdig en kostefficiënt ter beschikking te kunnen stellen van de verschillende voorstellingen.

Context / Omgeving : Meestal lopen de werkzaamheden van de rekwisiteur tot aan de premièrevoorstelling.

Kernresultaatgebieden : - Opstellen van een rekwisietenlijst per productie in nauwe samenwerking met de artistieke ploeg en met de productieleider, teneinde ervoor te zorgen dat de juiste rekwisieten beschikbaar gesteld worden voor elke productie; - Aanmaken, aankopen, huren of lenen van de gevraagde rekwisieten en meubels die niet beschikbaar zijn in het magazijn en streven naar een optimale verhouding prijs/kwaliteit bij de keuze van materialen en eventuele leveranciers, teneinde de beschikbaarheid van de juiste materialen tegen een minimale kost te kunnen garanderen; - Eventueel voor iedere voorstelling de gevraagde rekwisieten klaarzetten of aangeven aan de artiest-vertolkers, na de voorstelling controleren op volledigheid of eventuele beschadigingen en terug opruimen van de rekwisieten, teneinde bij te dragen tot een zo vlot mogelijk verloop van de voorstelling; - Inventariseren, onderhouden en eventueel herstellen van alle rekwisieten en meubels aanwezig in het magazijn teneinde ervoor te zorgen dat de aanwezige dat de aanwezige rekwisieten en meubels in goede staat verkeren en dus onmiddellijk inzetbaar zijn voor de producties; - Beheren van het atelier en de bijhorende machines teneinde aan de atelierwerkers de faciliteiten aan te bieden die hun toelaten hun werk op een efficiënte wijze te verrichten; - Uitvoeren van allerhande klussen zoals helpen bij de opbouw van decors, tentoonstellingen, enzovoort; - Opvolgen van en blijven documenteren over hedendaagse en historische evoluties in gebruik van materialen, stijlen, technieken en voorwerpen teneinde werkelijkheidsgetrouwe, historisch correcte en artistieke rekwisieten te kunnen produceren met gebruik van de meest recente technieken en materialen.

Profiel / Vaardigheden : - A2/Kunstenaar; - Goede materialenkennis; - Brede culturele interesse; - Weet informatie op te zoeken.

Functie-identificatie : Functie : Technische leiding Datum : juni 2001 Doel van de functie : Coördineren, consolideren en controleren van de verschillende technische activiteiten teneinde te komen tot een coherent en éénduidig technisch beleid dat een kwaliteitsvolle en artistieke technische uitwerking van de producties garandeert, binnen de door de artistieke leiding opgelegde krijtlijnen en binnen de door zakelijke leiding opgelegde grenzen van personeel, middelen en budget en die voldoen aan de ontwikkelde doelstellingen op lange, middellange en korte temrijn.

Context /Omgeving : - Deze functie draagt mee beleidsverantwoordelijkheid; - Beschikt over een ploeg van ongeveer 10 technici; - Komt voor in grote organisaties.

Kernresultaatgebieden : - Ontwikkelen van een coherente, duidelijke, technische visie en beleid, zowel op lange als op korte termijn, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de werkzaamheden op technisch niveau zullen plaatsvinden; - Toezien op een correcte technische uitwerking van de producties en rekwisieten, binnen de krijtlijnen zoals aangegeven door de artistieke ploeg, teneinde de technische en puur artistieke activiteiten zo optimaal mogelijk op mekaar af te stemmen; - Toezien op een correcte organisatie en coördinatie van de technische aspecten (licht, geluid, attributen, ) van de voorstellingen teneinde een optimaal kader te creëren dat de vertolkende artiesten toelaat de productie aan het publiek te vertonen; - Verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van werknemers voor de geplande technisch-artistieke activiteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze werknemers teneinde voor elk van de producties/opdrachten een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschikbaar te hebben; - Optimaal aanwenden van de beschikbare middelen teneinde de producties/opdrachten binnen de beschikbare budgetten te kunnen realiseren; - Voortdurend samenwerken en communiceren met de zakelijke leiding teneinde de wensen en noden op het gebied van budget, personeel en middelen in het algemeen, duidelijk te maken en teneinde invloed uit te kunnen oefenen op de budget-, en personeelswerving en -toewijzing; - Voortdurend negotiëren en waar nodig compromissen sluiten met de artistieke leiding teneinde artistieke en technisch-artistieke belangen optimaal op mekaar af te stemmen; - Opvolgen van evoluties in de technische wereld teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het technisch-artistieke beleid te incorporeren.

Profiel / Vaardigheden : - Hogere opleiding (bijvoorbeeld industrieel ingenieur) aangevuld met enkele jaren relevante ervaring; - Communicatief; - Organisatietalent.

FUNCTIEBESCHRIJVINGEN : ADMINISTRATIEF Functie-identificatie : Functie : Zakelijke leiding Datum : juni 2001 Doel van de functie : Coördineren, consolideren en controleren van de zakelijke en administratieve ondersteunende activiteiten teneinde het kader te bepalen, in termen van personeel, middelen en budget, waarin de activiteiten van het huis in kwestie zullen plaatsvinden en dat voldoet aan de ontwikkelde doelstellingen op lange, middellange en korte termijn.

Context / Omgeving : Voor deze functie onderscheiden we vier types : Type 1 betreft een functie die aan volgende vereisten voldoet : - Combineert de functie niet met een directiefunctie en rapporteert in principe dus aan de algemene directie; - Betreft een gezelschap met meer dan 25 werknemers; - Totaal van de uitgaven > 2,5 miljoen EUR. Type 2 betreft een functie die aan volgende vereisten voldoet : - Combineert de functie niet met een directiefunctie en rapporteert in principe dus aan de algemene directie; - Betreft een gezelschap met minder dan 25 werknemers; - Totaal van de uitgaven < 2,5 miljoen EUR. Type 3 betreft een functie die aan volgende vereisten voldoet : - Combineert de functie met de functie van algemeen directeur; - Betreft een gezelschap met meer dan 25 werknemers; - Totaal van de uitgaven > 2,5 miljoen EUR. Type 4 betreft een functie die aan volgende vereisten voldoet : - Combineert de functie met de functie van algemeen directeur; - Betreft een gezelschap met minder dan 25 werknemers; - Totaal van de uitgaven < 2,5 miljoen EUR. Kernresultaatgebieden : - Ontwikkelen van een coherente, duidelijke visie en beleid op zakelijk vlak, zowel op lange als op korte termijn, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de werkzaamheden van het huis in kwestie zullen plaatsvinden; - Toezien op een correcte, efficiënte werking en afhandeling van de personeelsgerichte zaken, van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen en van de puur administratieve zaken teneinde de andere afdelingen optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden; - Verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van werknemers voor de zakelijke en administratieve activiteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze werknemers teneinde steeds een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschikbaar te hebben; - Voortdurend trachten de zakelijke en administratieve processen te stroomlijnen teneinde de beschikbare budgetten optimaal aan de kunnen wenden; - Voortdurend negotiëren en waar nodig compromissen sluiten met de technisch-artistieke en artistieke leiding teneinde artistieke, technisch-artistieke en zakelijke belangen optimaal op mekaar af te stemmen; - Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het zakelijke en administratieve beleid te incorporeren; - Opnemen van de directie verantwoordelijkheden van het huis in kwestie teneinde te zorgen voor een lange termijn beleid en voor duidelijke leiding en sturing van het huis.

Profiel / Vaardigheden : - Hogere opleiding (universitair of gelijkwaardig door ervaring); - 5 à 10 jaar ervaring; - Communicatief.

Functiefamilie Ondersteunende diensten

1

2

3

Functie-identificatie :


Functie :

Familie ondersteunende diensten Coördinerend (dagelijkse leiding, )

Familie ondersteunende diensten Gespecialiseerd (boekhouder, informaticus, personeelszaken, zaalverhuur/planning, )

Familie ondersteunende diensten Assisterend (secretariaat, administratie, )

Datum : juni 2001


Doel van de functie :


Binnen het kader geschetst door de zakelijke leiding, coördineren van enkele ondersteunende diensten (bijvoorbeeld financiën, personeel, planning) teneinde een vlotte werking en integratie van deze diensten te verzekeren en teneinde bij te dragen tot een optimale werking van de organisatie.

Leveren van advies en ondersteunende diensten in een welbepaald vakdomein, aan interne klanten/medewerkers, teneinde bij te dragen tot een optimale werking van de organisatie.

Leveren van uitvoerende ondersteunende diensten en assistentie, aan interne klanten/medewerkers, teneinde bij te dragen tot een optimale werking van de organisatie.

Context / Omgeving :


Rapporteert vaak aan de zakelijke leiding.

Zelfstandig kunnen werken en prioritiseren.

Zelfstandig kunnen werken.

Sterk coördinerende, leidinggevende functie.

Gespecialiseerd werk.

Komt meestal voor bij productiehuizen.

Kernresultaatgebieden :


Plannen en budgetteren van de te leveren diensten en producten teneinde deze correct, tijdig en binnen budget te kunnen leveren.

Op vraag van interne klanten, leveren van advies en informatie binnen een welbepaald vakdomein teneinde bij te dragen tot een vlotte werking van de organisatie.

Op vraag van interne (of externe) klanten, verzamelen en consolideren van gegevens teneinde de gevraagde informatie tijdig, correct en accuraat te leveren (bijvoorbeeld dossiervoorbereiding).

Coördineren en controleren van de uit te voeren werkzaamheden teneinde tijdigheid en correctheid te garanderen en teneinde tijdig in te kunnen grijpen bij eventuele afwijkingen van schema.

Uitvoeren van complexere of vertrouwelijke taken binnen het eigen vakdomein (bijvoorbeeld bijhouden van de boekhouding, salarisberekeningen, ).

Uitvoeren van routine- en puur administratieve werkzaamheden en onderhouden van aanwezige gegevensbanken (bijvoorbeeld opmaak van facturen, beheer adressenbestand, administratieve schoolvoorstellingen, ).

Opstellen van standaarden en normen teneinde de maatstaven te bepalen waartegen de kwaliteit van het werk gecontroleerd zal worden.

Coördineren van en toezien op de correcte uitvoering door eventuele assistenten van routine- en administratieve taken binnen het eigen vakdomein.

Uitvoeren van secretariaatsactiviteiten (behandeling post, afspraken maken, agenda's bijhouden, vergaderingen organiseren, ).

Ontwikkelen en voortdurend optimaliseren van processen en systemen voor de toegewezen diensten teneinde zo kostefficiënt mogelijk te werken.

Periodiek consolideren en rapporteren van informatie, evoluties en voortgang van werkzaamheden binnen het eigen vakdomein.

Leveren van logistieke steun en coördinatie (zalen boeken, drankbonnetjes verkopen, kantoormateriaal kopen, reizen boeken, ).

Leiden en motiveren van de medewerkers teneinde een competente, gemotiveerde ploeg medewerkers te creëren.

Behandelen van standaard vragen klanten.

Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de zakelijke en administratieve activiteiten te incorporeren.

Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de zakelijke en administratieve activiteiten te incorporeren.

Profiel / Vaardigheden :


Gespecialiseerde kennis in een vakdomein.

Gespecialiseerde kennis binnen het vakdomein (uitvoerende en gefundeerde theoretische kennis).

Studies : humaniora.

Enkele jaren ervaring in het vakdomein.

Werkt voornamelijk in één taal en maakt courant gebruik van twee andere talen.

Kennis van MS Office.

Werkt zeer regelmatig in drie talen.

Werkt voornamelijk in één taal en moet zich kunne behelpen in minstens twee andere talen.

Sector podiumkunsten

Vernieuwde functieclassificatie

klasse

Functietitel

10

Algemeen Directeur groot (+ ZL en/of AL)

10

Algemeen Directeur klein (+ ZL en/of AL)

10

Artistiek leider groot (zelf niet AD)

9

Regisseur/choreograaf

9

Zakelijk leider groot (zelf AD)

8

Programmator

8

Technische leiding

7

Dramadocent / Educatief Medewerker

7

Dramaturg

7

Gebouwbeheer : coördinator

7

Ondersteunende diensten : coördinator

7

Pers, promotie en communicatie : coördinator

7

Productieleider

7

Scheppend kunstenaar

7

Zakelijk leider klein (zelf niet AD)

6

Artiest

6

Atelier : hoofd

6

Onthaal publiek : coördinator

6

Ontwerper

6

Theatertechnicus : coördinator

5

Kantine : coördinator

5

Ondersteunende diensten : gespecialiseerd medewerker

5

Pers, promotie en communicatie : gespecialiseerd/polyvalent medewerker

5

Regie-assistent/repetitor

5

Theatertechnicus

4

Atelier-activiteiten : coördinator

4

Gebouwbeheer : specialist

4

Kassa en balie : coördinator

4

Rekwisiteur

3

Atelier : uitvoerend medewerker

3

Chauffeur

3

Grimeur/kapper

3

Kassa- en baliebediende

3

Kleedster

3

Ondersteunende diensten : assistent

3

Pers, promotie en communicatie : assistent

3

Schoonmaak : coördinator

2

Gebouwbeheer : assistent

2

Kantine : medewerker

2

Onthaal publiek : medewerker

2

Portier/toezichter

2

Theatertechnicus : assistent

1

Schoonmaak : medewerker


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) Belgisch Staatblad van 6 juli 2001, ed.2 (2) De functienummers verwijzen nar de nummering in het document « functiebeschrijvingen in de podiumkunsten » (3) Bedoeld wordt het moment waarop het festival effectief plaatsvindt. (4) Bedoeld wordt het moment waarop het festival effectief plaatsvindt.

^