Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KSK Heist inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010003586 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010009802 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010011395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008 betreffende de omzetting van een bestaand plan betreffende voordelen, gebonden aan de collectieve resultaten van de onderneming, genaamd "variabele bonus" in een plan betreffende resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de beroepenindelingen en de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot oprichting en organisatie van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die op de ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden kunnen laten gelden van ten minste 40 jaar als loontrekkende type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007 betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel « vaste prestaties » voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders, tot instelling en vaststelling, voor 2010, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregeling bepaald in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de vervoerskosten (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de omzetting van contracten van bepaalde duur naar contracten van onbepaalde duur (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten » type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijk statuut van het personeel in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 27/01/2011 numac 2010012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2009-2010 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2009-2010 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010012291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een syndicale premie aan het personeel van de instellingen en diensten van de welzijns- en gezondheidssector die ressorteren onder het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden, b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van bestaande collectieve ingevolge van collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008 tot vaststelling van het verloningssysteem in de banksector type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010012299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vormingsinspanningen (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010012295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2008 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds genaamd "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" de dato 1 januari 2007 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010012304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010012306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 40, 42 en 45 van de wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 28/10/2010 numac 2010204470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010012309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006 betreffende het stelsel van de conventionele dagen dienstvrijstelling van het niet-gesubsidieerd contractueel personeel van de Hogescholen van het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001 betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2010 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, tot invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie voor 2009 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de arbeidsduur (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in de Vlaamse Gemeenschap (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de verplaatsingskosten naar externe bedrijven in de Waalse beschutte werkplaatsen, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen die in de Duitstalige Gemeenschap gevestigd zijn (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkgelegenheid en de inspanningen inzake opleiding en vorming inzake risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot invoering of verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques en/of tot invoering van ecocheques voor de arbeiders van het niet-rijdend personeel, uitgezonderd het garagepersoneel, tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van goederenbehandeling voor rekening van derden en tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque en/of ecocheque type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds genaamd "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" de dato 1 januari 2007 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de zeevisserij type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010204800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van het sociaal begeleidingsplan geregeld vervoer voor rekening van de Vlaamse Vervoermaatschappij type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de anticrisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs" type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit metaalbewerking, lassen, mechanische engineering en de productie van de uitrusting voor mechanisch glas, gelegen op het grondgebied van Montignies-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die laspaumelles vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 27 mei 2010 van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van de feestdagen in 2011, 2012 en 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 3 juni 2010 van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van de feestdagen in 2011, 2012 en 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010204987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de pannenbakkerijen" type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010204996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging voor 2010 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen en de loopbaanbegeleiding type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot oprichting van een waarborg- en sociaal fonds in de Franse en Duitstalige Gemeenschappen en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, houdende invoering van een eindejaarspremie ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006 houdende baremisering van de functies voor het niet-gesubsidieerd contractueel personeel van de Hogescholen van het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2009 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenregeling op 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan in de sector van de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van artikel 5 van het nationaal akkoord 2009-2010 voor de arbeiders van 1 april 2009 inzake de nominale waarde van de ecocheques type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2010 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010205044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de metaal, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010205042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009 betreffende de omzetting van contracten van bepaalde duur naar contracten van onbepaalde duur vanaf het schooljaar 2009-2010 (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het nationaal akkoord 2009-2010 voor bedienden van 1 april 2009 inzake de nominale waarde van ecocheques type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 11/10/2019 numac 2019014874 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen. - Duitse vertaling

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/10/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 10/10/2010 pub. 03/11/2010 numac 2010003592 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht. - Erratum type erratum prom. 10/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010003598 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht. - Erratum
^