Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 oktober 2000
gepubliceerd op 13 oktober 2000

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie

bron
ministerie van justitie
numac
2000009873
pub.
13/10/2000
prom.
10/10/2000
ELI
eli/besluit/2000/10/10/2000009873/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2000. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 1969;

Overwegende dat het behoud van het principe dat gedetineerden van een bepaald geslacht enkel door personen van hetzelfde geslacht worden bewaakt, grotendeels gerechtvaardigd blijft zowel om organisatorische redenen als uit veiligheidsoverwegingen;

Overwegende dat vanuit de zorg om enerzijds het beleid van de gelijke kansen van mannen en vrouwen te ondersteunen, en anderzijds om een geschikter beleid uit te stippelen voor de begeleiding van de gedetineerden dat beter overeenstemt met de maatschappelijke werkelijkheid, is het wenselijk dit principe te versoepelen door een gedeeltelijke gemengde tewerkstelling in te voeren;

Gelet op het advies van het Hoog Overlegcomité Justitie gegeven op 20 juli 2000;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie Arbeid van de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de moeilijkheid om mannelijke penitentiaire beambten aan te werven leidt tot personeelsgebrek dat voor talrijke problemen zorgt binnen de strafinrichtingen;

Overwegende de bestaande wervingsreserves van vrouwelijke penitentiaire beambten;

Overwegende dat het bijgevolg dringend noodzakelijk is uit deze wervingsreserves te kunnen aanwerven voor alle strafinrichtingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In elke buitendienst van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, wordt tenminste 60 % van het totaal aantal betrekkingen met een bewaardersfunctie voorbehouden voor personen van hetzelfde geslacht als de gedetineerden waarover zij toezicht uitoefenen.

Art. 2.Het koninkijk besluit van 29 augustus 1985 betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij het Ministerie van Justitie, wordt opgeheven.

Art. 3.Voor de aanwerving van statutaire penitentiaire beambten worden de wervingsreserves van vrouwelijke penitentiare beambten en deze van mannelijke penitentiaire beambten gerangschikt volgens de datum van het proces-verbaal van het vergelijkend wervingsexamen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^