Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 maart 2015
gepubliceerd op 23 maart 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015200725
pub.
23/03/2015
prom.
10/03/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 MAART 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 juni 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 11 december 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 juni 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 11 december 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeids overeenkomst van 16 juni 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 11 december 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 19 augustus 2014 onder het nummer 123047/CO/330)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren", opgericht bij collectieve arbeids overeenkomst van 11 december 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten (registratienummer 90982/CO/330 - koninklijk besluit van 19 juli 2011 - Belgisch Staatsblad van 9 september 2011).

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; - de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen; - de dagverzorgingscentra voor bejaarden; - de revalidatiecentra; - de diensten voor thuisverpleging; - de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; - de medisch-pediatrische centra; - de wijkgezondheidscentra.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 3.De tekst van het artikel 6 van de collectieve arbeids overeenkomst van 11 december 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten (registratienummer 90982/CO/330 - koninklijk besluit van 19 juli 2011 - Belgisch Staatsblad van 9 september 2011) wordt vervangen door de onderstaande tekst : "Het "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" heeft als doel : - op te treden als inrichter van de OFP pensioenfonds van de federale non-profit/OFP fonds de pension du secteur non-marchand fédéral, ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel; - het ontvangen, beheren en toewijzen van de financiële middelen en hun opbrengsten, onder aftrek van de werkingskosten, aan de financiering van de tweede pensioenpijler van de federale non-profit sector/secteur non-marchand fédéral; - werkzaamheden of initiatieven in te richten of te organiseren die dienstig zijn aan haar doel.".

Art. 4.De tekst van het artikel 14 van de collectieve arbeids overeenkomst van 11 december 2008Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 11/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten (registratienummer 90982/CO/330 - koninklijk besluit van 19 juli 2011 - Belgisch Staatsblad van 9 september 2011) wordt vervangen door de onderstaande tekst : "Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen en beslissen indien minstens de helft zowel van de leden van de werknemersafvaardiging als de leden van de werkgeversafvaardiging effectief aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is. Ieder aanwezig lid mag drager zijn van maximaal twee volmachten. De beslissingen van het beheerscomité worden getroffen bij minstens een meerderheid van de aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigden van enerzijds het aantal werkgevers- als van anderzijds het aantal werknemersvertegenwoordigers.".

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur en heeft uitwerking vanaf 1 januari 2014.

Zij kan worden opgezegd mits een opzegtermijn van zes maanden, betekend bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 maart 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^