Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 maart 1999
gepubliceerd op 31 maart 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022227
pub.
31/03/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/besluit/1999/03/10/1999022227/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 MAART 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 215, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 72, § 1;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, uitgebracht op 30 november 1998;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd is door het feit dat dit koninklijk besluit in werking moet treden op dezelfde datum als het koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, waarvoor de gemotiveerde dringende noodzakelijkheid is aangevoerd, om de definitie van de verstrekkingen die niet toegankelijk zijn voor de kinesitherapeut die houder is van een erkenning van het type A, aan te passen aan de nieuwe nomenclatuur;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 februari 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 72, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de woorden « artikel 7, § 1, A, B, Ea en Eb » vervangen door de woorden « artikel 7, § 1, rubrieken I en II van 1°, 2°, 3° en 4° ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 maart 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^