Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2004
gepubliceerd op 16 juni 2004

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011273
pub.
16/06/2004
prom.
10/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2004. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 179, § 2, vervangen bij de wet van 11 januari 1991 en gewijzigd bij de wetten van 12 december 1997 en van 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, inzonderheid op de artikelen 7 en 8, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 1999 houdende vernieuwing van de mandaten van de voorzitter, van een ondervoorzitter en van een lid van de raad van bestuur en ontslag en benoeming van een ondervoorzitter en van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstof;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Gelet op de voordracht van 28 mei 2004 door de Vlaamse regering van de heer Frank Demeyere als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering op 12 april 2004 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

Overwegende dat de voorzitter van de raad van bestuur op 24 juli 2004 de leeftijd van 65 jaar zal bereiken;

Op de voordracht van Onze Minister van Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Maurits Baesen wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 2.Aan de heer Jean-Marie Streydio wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van voorzitter van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 3.De heer Frank Demeyere wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, ter vervanging van de heer Maurits Baesen, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 4.De heer Philippe Bouko wordt voor een periode van zes jaar benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, ter vervanging van de heer Jean-Marie Streydio.

Art. 5.De heer Jean-François Thimus wordt voor een periode van zes jaar benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad voor wat de artikelen 1 en 3 betreft en op 24 juli 2004 voor wat de artikelen 2, 4 en 5 betreft.

Art. 7.Onze Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Energie, Mevr. F. MOERMAN

^