Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen - sectie monteerders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205012
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen - sectie monteerders (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen - sectie monteerders.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlagen Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen - sectie monteerders (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140533/CO/111)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen die tot de sector van de metaalverwerking behoren.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.Tijdskrediet met motief - halftijds en voltijds § 1. Zorgmotieven In uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de in artikel 1 bedoelde arbeiders recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering zoals voorzien in artikel 4, § 1, a), b) en c) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. § 2. Motief opleiding In uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de in artikel 1 bedoelde arbeiders recht op 36 maanden voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering zoals voorzien in artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Art. 3.Landingsbaan vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de in artikel 1 bedoelde arbeiders van minstens 50 jaar en die een beroepsloopbaan van 28 jaar doorlopen hebben, recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5e.

Art. 4.Landingsbaan vanaf 55 jaar - lange loopbaan of zwaar beroep In toepassing van artikel 3, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017 wordt de leeftijd op 55 jaar gebracht voor de periode 2017-2018 voor de arbeiders die in toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5e en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001013152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.

Deze bepaling geldt enkel voor wat betreft het recht op uitkeringen en doet geen afbreuk aan het recht op het verminderen van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of het verminderen ervan met 1/5e in toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012.

Art. 5.Drempel § 1. In toepassing van artikel 16 van de hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt de drempel inzake het gelijktijdig uitoefenen van het recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5e loopbaanvermindering vastgelegd op 5 pct., geteld in koppen, van de arbeiders overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. § 2. Onverminderd de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten op ondernemingsvlak, kan in uitvoering van artikel 16, § 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 deze drempel op ondernemingsvlak worden verhoogd. § 3. Voor de berekening van de drempel overeenkomstig § 1 en § 2 van huidig artikel worden de werknemers van 55 jaar of ouder die een 1/5e loopbaanvermindering uitoefenen of hebben aangevraagd op grond van de artikelen 3, 4 en 8 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 of ingevolge de artikelen 6 en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, niet in aanmerking genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 16, § 1, § 3 en § 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Art. 6.Organisatieregels voor het recht op loopbaanvermindering met 1/5e voor de arbeiders en het recht op loopbaanvermindering met 1/5e en de halftijdse loopbaanvermindering voor de arbeiders van 50 jaar en ouder, die normaal tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen § 1. Overeenkomstig artikelen 4, § 3, 3) en 8, § 1, 1) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt het recht op 1/5e loopbaanvermindering uitgeoefend ten belope van één dag per week of twee halve dagen per week. § 2. In toepassing van artikelen 6, § 2 en 9, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 kan voor het organiseren van het recht op 1/5e loopbaanvermindering een andere gelijkwaardige regeling over een periode van maximum 12 maanden worden vastgesteld dan die ten belope van één dag of twee halve dagen per week : - bij collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak en vervolgens geïntegreerd in het arbeidsreglement; - of ingeval er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming aanwezig is, bij arbeidsreglement mits daarover een wederzijds schriftelijk akkoord wordt gesloten tussen werknemer en werkgever.

Art. 7.Organisatieregels voor het recht op loopbaanvermindering met 1/5e voor de arbeiders en het recht op loopbaanvermindering met 1/5e en de halftijdse loopbaanvermindering voor de arbeiders van 50 jaar en ouder voor arbeiders tewerkgesteld in ploegen of cycli § 1. Overeenkomstig artikelen 6, § 1 en 9, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 gelden voor de arbeiders tewerkgesteld in groepen of cycli dezelfde regels als vervat in artikel 6, § 1 en § 2 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Wordt voor werklieden tewerkgesteld in ploegen of cycli een andere gelijkwaardige regeling overeengekomen overeenkomstig artikel 6, § 2 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, dan moet de loopbaanvermindering minstens in volledige dagen worden opgenomen in een gelijkwaardige regeling, te bespreken op ondernemingsvlak.

Bovendien moet de bestaande arbeidsorganisatie verder toegepast kunnen worden. Dit impliceert dat de toepassing van de arbeidscycli en van de ploegenstelsels gegarandeerd moet blijven. § 3. Voor arbeiders tewerkgesteld in ploegen doet de mogelijkheid in een andere gelijkwaardige regeling te voorzien overeenkomstig artikel 6, § 2 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst geen afbreuk aan de akkoorden die hierover reeds zijn gesloten.

Art. 8.Organiseerbaarheid binnen de ondernemingen Bij de uitoefening van het recht op tijdskrediet roepen de sociale partners op om aandacht te hebben voor de organiseerbaarheid binnen de ondernemingen.

Art. 9.Duur en vervanging Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017 en treedt buiten werking op 30 juni 2019, met uitzondering van artikel 4 dat buiten werking treedt op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen - sectie monteerders Premies Vlaamse Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de arbeiders ressorterend onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en die inzake domicilie en tewerkstelling voldoen aan de omschrijving van het Vlaamse Gewest gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies van kracht in het Vlaamse Gewest, namelijk : 1. Zorgkrediet;2. Opleidingskrediet;3. Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^