Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vormingsinspanningen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204864
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vormingsinspanningen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vormingsinspanningen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017 Vormingsinspanningen (Overeenkomst geregistreerd op 22 juni 2017 onder het nummer 140025/CO/226)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Vormingsfonds "LOGOS"

Art. 2.De sectorale sociale partners engageren zich om hun inspanningen op het vlak van de permanente vorming verder te zetten door : - de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst tot bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen; - de verderzetting en uitbreiding van de inspanningen op het vlak van permanente vorming, onder meer via het paritair beheerd sectoraal vormingsfonds "LOGOS", dat tot doel heeft : - de bevordering van sectorale opleidingsinitiatieven; - de financiering van bedrijfsgerichte opleidingen; - de opleiding van risicogroepen.

Permanente vorming

Art. 3.§ 1. In de periode 2017-2018 worden globaal per bediende in dienst op 1 januari 2017 gemiddeld 6 dagen toegekend voor het volgen van vormingsinitiatieven of "training on-the-job".

Binnen het contigent van 6 dagen worden gemiddeld 2 dagen voorbehouden aan de bedienden van 45 jaar en ouder.

De berekening van het globaal aantal dagen gebeurt op het vlak van de technische bedrijfseenheid waarbij het aantal bedienden wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten. § 2. In uitvoering van artikel 12, 2° van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk, is voor de ondernemingen met meer dan 20 werknemers het volgende groeipad van toepassing : - periode 2017-2018 : 6 dagen + 1 dag (gemiddeld 7 dagen vorming per bediende over twee jaar); - periode 2019-2020 : 7 dagen + 1 dag (gemiddeld 8 dagen vorming per bediende over twee jaar); - periode 2021-2022 : 8 dagen + 1 dag (gemiddeld 9 dagen vorming per bediende over twee jaar); - periode 2023-2024 : 9 dagen + 1 dag (gemiddeld 10 dagen vorming per bediende over twee jaar); - vanaf 2025 : gemiddeld 10 dagen vorming per bediende per periode van twee jaar (2025-2026, 2027-2028, enz.). § 3. De werkgever is verantwoordelijk voor de concrete verdeling van het globaal aantal vormingsdagen onder de bedienden. § 4. In ondernemingen met een overlegorgaan zal een voorafgaande bespreking plaatsvinden over een globaal opleidingsplan.

Na afloop van elk kalenderjaar dient de werkgever in het geëigend overlegorgaan te rapporteren over de vormingsinspanningen aan de hand van een paritair opgesteld rapporteringsmodel. § 5. Werkgevers kunnen jaarlijks voor geleverde vormingsinspanningen 0,2 pct. van de jaarlijkse loonmassa terugvorderen bij het sociaal fonds. De raad van bestuur van het sociaal fonds kan dit percentage om budgettaire redenen beperken. De modaliteiten worden vastgesteld door de raad van bestuur van het sociaal fonds.

Elke onderneming van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek beschikt over een subsidiekrediet per kalenderjaar. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek : - tot en met 10 bedienden : 100 EUR x aantal bedienden (maximum 0,2 pct. van de loonmassa); - meer dan 10 bedienden : 90 EUR x aantal bedienden (maximum 0,2 pct. van de loonmassa).

Na goedkeuring van de aanvraag door LOGOS bedraagt de tussenkomst 20 EUR per persoon per effectief gevolgd opleidingsuur.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^