Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de terugbetaling van de kosten voor de dienstreizen met eigen wagen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017013275
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de terugbetaling van de kosten voor de dienstreizen met eigen wagen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de terugbetaling van de kosten voor de dienstreizen met eigen wagen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017 Terugbetaling van de kosten voor de dienstreizen met eigen wagen (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2017 onder het nummer 140180/CO/219)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Art. 2.Voorwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft op datum van 1 juli 2017 de collectieve arbeidsovereenkomst op afgesloten op 15 juni 2016, geregistreerd op 1 augustus 2016 met registratienummer 134336/CO/219, aangaande de terugbetaling van de kosten voor dienstreizen met eigen wagen.

De regeling vervat in deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 juli 2017.

Art. 3.Principe De bedienden die voor hun dienstreizen gebruik maken van een wagen die hen toebehoort, hebben recht, tot goedmaking van al de kosten die uit het gebruik van dat voertuig voortspruiten, op een kilometer vergoeding vastgesteld volgens de tabel opgenomen in artikel 4.

De vergoeding wordt berekend volgens het belastbaar vermogen van het voertuig tot een maximum van 7 PK. Wanneer het belastbaar vermogen van het voertuig kleiner is dan dit maximum, wordt het bedrag van de kilometervergoeding bepaald door het werkelijk belastbaar vermogen.

Art. 4.Basistabel Het bedrag van de kilometervergoeding wordt berekend volgens onderstaande tabel :

Puissance fiscale/ Belastbaar vermogen

Base/Basis

(1)

(2)

(3)

3

0,2889

0,2355

0,1769

4

0,3174

0,2533

0,1897

5

0,3460

0,2747

0,2061

6

0,3780

0,2996

0,2247

7 et plus/en meer

0,4138

0,3281

0,2461


De bedragen in kolom (1) worden toegekend voor de eerste 12 000 kilometer per jaar. De in kolom (2) vermelde bedragen zijn geldig van de 12 001ste kilometer tot de 18 000ste kilometer, en die van kolom (3) boven de 18 000ste kilometer per jaar.

Art. 5.Formule van aanpassing De bedragen vermeld in artikel 4 worden per trimester aangepast volgens onderstaande formule : (0,3*E/1,4270 + 0,5*I/102,67 + 0,2) x B B = basisbedrag vermeld in artikel 4.

E = officieel gemiddeld tarief (btw inbegrepen) van een liter benzine RON 95 E10 van de maand die het trimester van de aanpassing voorafgaat.

I = de waarde van de afgevlakte gezondheidsindex van de laatste maand die het trimester van de aanpassing voorafgaat (basis 2013). 1,4270 = het gemiddelde officiële tarief van één liter benzine 95 RON E10 voor de maand maart 2017. 102,67 = de waarde van het afgevlakte gezondheidsindexcijfer op 31 maart 2017 (basis 2013).

Art. 6.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur met ingang vanaf 1 juli 2017.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door één der ondertekenende partijen, mits zes maanden op voorhand opzegging wordt betekend per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^