Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 02 september 2015

Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203587
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206, gewijzigd bij de wet van 15 mei 1987, en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994, 19 januari 1999, 16 juni 2006 en 25 maart 2014;

Gelet op de dubbele kandidatenlijsten voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel wordt benoemd : - als werknemer-bediende : de heer LIEFOOGHE Alexandre, te PERWIJS.

Art. 2.Tot werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Luik worden benoemd : - als werknemer-arbeider : de heer GAROFALO Giacomo, te SPRIMONT; de heer GOWIE Jean-Pierre, te JEMEPPE-SUR-SAMBRE; de heer LONGERICH Roland, te PLOMBIERES; de heer MOUZOURI Mohammed, te LUIK; - als werknemer-bediende : Mevr. BESONHE Michèle, te MESSANCY; de heer LEMESTRE Luc, te VERLAINE.

Art. 3.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik worden benoemd : - als werkgever : Mevr. LESUISSE Bénédicte, te VERVIERS; - als werknemer-arbeider : de heer BALDO Giovanni, te SERAING; de heer ESPOSITO Vincent, te LUIK.

Art. 4.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Eupen wordt benoemd : - als werknemer-bediende : de heer LEJOLY Walter, te EUPEN.

Art. 5.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Luik afdeling Namen-Dinant worden benoemd : - als werkgever : de heer BOURTON Yves, te CERFONTAINE; - als werknemer-arbeider : de heer MACORS Fabrice, te CERFONTAINE.

Art. 6.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank van Charleroi-Bergen wordt benoemd : - als werknemer-arbeider : de heer TJOENS Christophe, te MOESKROEN.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2014.

Art. 8.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Koninklijk besluit van 7 april 1970, Belgisch Staatsblad van 24 april 1970. Koninklijk besluit van 12 oktober 1970, Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1970.

Koninklijk besluit van 4 mei 1971, Belgisch Staatsblad van 14 mei 1971.

Koninklijk besluit van 11 september 1974, Belgisch Staatsblad van 20 september 1974.

Koninklijk besluit van 12 september 1974, Belgisch Staatsblad van 24 september 1974.

Koninklijk besluit van 8 juni 1976, Belgisch Staatsblad van 22 juni 1976.

Koninklijk besluit van 12 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 29 november 1978.

Koninklijk besluit van 11 augustus 1982, Belgisch Staatsblad van 10 september 1982.

Koninklijk besluit van 6 maart 1984, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1984.

Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994.

Koninklijk besluit van 19 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999012048 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 februari 1999.

Koninklijk besluit van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009487 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de formatie van de raadsheren en rechters in sociale zaken, leden van de arbeidshoven en -rechtbanken sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 juni 2006.

Koninklijk besluit van 25 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014009116 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014.

^