Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 09 september 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203435
pub.
09/09/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socioculturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socioculturele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015 Bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 4 maart 2015 onder het nummer 125711/CO/329)

Artikel 1.Doel Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt ertoe initiatieven te ontwikkelen ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers, ter uitvoering van sectie 1, hoofdstuk VIII, titel XIII van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I).

Art. 2.Toepassingsgebied § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socioculturele sector als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - de maatschappelijke zetel is gevestigd in het Waalse Gewest; - de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd en de organisatie is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ingeschreven op de Franse taalrol. § 2. In afwijking van het bepaalde onder § 1 van dit artikel is deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing op de werkgevers die gebonden zijn door een buiten paritair comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde werkgeversbijdrage.

Art. 3.Bijdragen In uitvoering van artikel 7, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44409 van 20 maart 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociaalculturele sector van de Franse en de Duitstalige Gemeenschappen en de vaststelling van zijn statuten, moet de werkgever voor elk kwartaal in 2015 en 2016 een bijdrage storten van 0,10 pct., berekend op basis van de brutolonen betaald aan de werknemers, aan het in artikel 4 vermelde fonds voor bestaanszekerheid, waarvan de financiële middelen een fonds vormen die het mogelijk moeten maken de doelstelling, vastgelegd in artikel 1, te bereiken.

Als uitzondering hierop moeten de werkgevers de bijdrage voor het eerste kwartaal en het tweede kwartaal 2015 niet betalen en wordt de bijdrage voor het derde en het vierde kwartaal van 2015 vastgesteld op 0,20 pct..

Deze bijdragen moeten op hetzelfde ogenblik aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gestort als de sociale zekerheidsbijdragen.

Art. 4.Stortingen De werkgevers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socioculturele sector doen de stortingen aan het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone", als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - de maatschappelijke zetel is gevestigd in het Waalse Gewest; - de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd en de organisatie is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ingeschreven op de Franse taalrol.

Art. 5.Beheer en aanwending Het in artikel 3 genoemde fonds wordt door het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone", met zetel Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel beheerd. Het fonds kan binnen de perken van zijn financiële middelen initiatieven ontwikkelen ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen volgens de modaliteiten en de mogelijkheden bepaald door hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 27 januari 1997.

Art. 6.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^