Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 12 oktober 2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022733
pub.
12/10/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/besluit/2005/08/10/2005022733/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 63, eerste lid, 2° en tweede lid, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie, gewijzigd bij de herstelwet van 22 januari 1985, de wet van 7 november 1987, de wet van 30 december 1988, de programma-wet van 6 juli 1989, de wet van 30 december 1992 en de wet van 24 mei 2005, inzonderheid op de artikelen 1 en 3, § 3;

Gelet op de artikelen 11 en 12, § 1, van de wet van 24 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, inzonderheid op de artikelen 22, § 1, 40, 5°, 41, 42, 44, § 3, 47, 49, § 1, en 50;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering geneeskundige verzorging gegeven op 13 juni 2005;

Gelet op het advies nr. 38.519/1 van de Raad van State, gegeven op 23 juni 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 22, § 1, van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort worden de woorden « betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies » vervangen door de woorden « betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ».

Art. 2.In artikel 40, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden « ziekteverzekering » vervangen door de woorden « verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ».

Art. 3.In artikel 41 van hetzelfde besluit wordt een § 3 ingevoegd, luidende : « § 3. Voor de laboratoria die worden uitgebaat overeenkomstig artikel 3, § 3, van het bovenbedoeld koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 wordt, samen met de erkenningsaanvraag, een kopie meegestuurd van de in bovenvermeld artikel bedoelde overeenkomst tussen de uitbater en elke verstrekker die de verstrekkingen uitvoert in het laboratorium. »

Art. 4.In artikel 42 van hetzelfde besluit wordt een § 4 ingevoegd, luidende : « § 4. Voor het onderzoek van de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 41, § 3, is de procedure van artikel 44, § 3, van toepassing. »

Art. 5.In artikel 44, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden « zowel met betrekking tot rechtspersonen als de natuurlijke personen » ingevoegd tussen de woorden « persoonlijke gegevens » en de woorden « aan de Commissie ».

Art. 6.In artikel 47 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu » vervangen door de woorden « de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu »;2° in het tweede lid worden de woorden « en met het onderzoek van de overeenkomsten tussen uitbater en verstrekker zoals bedoeld in artikel 42, § 4 » ingevoegd na de woorden « artikel 10, § 5 ».

Art. 7.In artikel 49, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu » vervangen door de woorden « de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ».

Art. 8.In artikel 50 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen als volgt : « Een gemotiveerd beroep tegen de beslissingen genomen overeenkomstig artikel 44 van dit besluit en artikel 3, § 3, van het bovenbedoeld koninklijk besluit nr.143 van 30 december 1982 kan ingediend worden bij de Minister bij een ter post aangetekend schrijven binnen vijftien dagen na het ter kennis brengen van de beslissing. »; 2° in § 2 worden de woorden « het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu » vervangen door de woorden « de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ».

Art. 9.De datum bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de wet van 24 mei 2005 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie, is de eerste dag van de achtste maand die volgt op de inwerkingtreding van deze wet.

De termijn bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de voornoemde wet van 24 mei 2005 eindigt de eerste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 10.De voornoemde wet van 24 mei 2005 treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad met uitzondering van de artikelen 5, 3°, en 7 van de wet.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2005.

Art. 12.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^