Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001
gepubliceerd op 23 november 2001

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de premies in de sector voor de montage van bruggen en metalen gebinten

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012731
pub.
23/11/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/besluit/2001/08/10/2001012731/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de premies in de sector voor de montage van bruggen en metalen gebinten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de premies in de sector voor de montage van bruggen en metalen gebinten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 1993 Premies in de sector voor de montage van bruggen en metalen gebinten (Overeenkomst geregistreerd op 8 juni 1993 onder het nummer 32760/CO/111.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren.

Onder "ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren", wordt verstaan de firma's die gespecialiseerd zijn in het monteren, demonteren, afbreken op openluchtwerven van metalen gebinten en onderdelen van bruggen, reservoirs, gashouders, zwaar ketelwerk, bestanddelen van zware machinebouw, petroleuminstallaties, alsmede het hanteren van zware stukken en het optrekken van metalen stellingen.

Deze ondernemingen werken doorgaans voor rekening van de firma's welke het in vorig lid vermelde materiaal hebben vervaardigd of voor deze welke het hebben gekocht en het gebruik ervan hebben.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is eveneens van toepassing op buitenlandse firma's die in België montagewerken verrichten met buitenlands personeel.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werklieden" verstaan : de werklieden of de werksters. HOOFDSTUK II. - Premies Afdeling I. - Premie voor nachtwerk

Art. 3.Het nachtwerk, dit is van 20 uur tot 6 uur, heeft een uitzonderlijk kenmerk. De aan deze taken tewerkgestelde werklieden ontvangen een premie gelijk aan 25 pct. van het uurloon dat betaald wordt voor de arbeidsuren begrepen tussen de bij de wetgeving op de arbeidsduur bepaalde grenzen. Afdeling II. - Premie voor lastige werken

Art. 4.Een premie gelijk aan minimum 10 pct. van het uurloon betaald voor de arbeidsuren begrepen tussen de bij de wetgeving op de arbeidsduur bepaalde grenzen, wordt toegekend aan de werklieden die ongezond, hinderlijk of pijnlijk werk moeten verrichten.

Onder bedoeld werk dient te worden begrepen : - de werkzaamheden uitgevoerd aan gasgeneratoren en leidingen, gasovens in werking, stookoliereservoirs; - werkzaamheden uitgevoerd in abnormaal vochtige, stofferige, vettige en olieachtige plaatsen; - werkzaamheden uitgevoerd door werklieden als zij blootstaan aan de invloed van vuur, water, gassen, zuren en bijtende stoffen.

Deze premie is alleen verschuldigd gedurende de tijd waarin de werklieden voormelde werken uitvoeren. Afdeling III. - Scheidingspremie

Art. 5.De werklieden, bedoeld in artikel 1, die de nacht buiten hun woonplaats doorbrengen omwille van beroepsbezigheden ontvangen een scheidingspremie van 250 BEF per nacht. Afdeling IV. - Terugroepingspremie

Art. 6.De werklieden die van hun woonplaats voor buitengewoon werk naar de werf of de werkplaats worden teruggeroepen hebben recht op een terugroepingspremie.

Het bedrag van deze premie wordt op het vlak van de onderneming vastgesteld, doch moet ten minste gelijk zijn aan drie uren loon. Afdeling V. - Kledijvergoeding

Art. 7.De wettelijke en bestaande regelingen alsmede die op ondernemingsvlak inzake verschaffing en onderhoud van de werkkledij blijven behouden.

Bovenop bestaande regelingen kunnen de in artikel 1 bedoelde werklieden aanspraak maken op een kledijvergoeding onder vorm van bons tot beloop van : - 500 BEF per maand, aan de werkman die ten minste 12 dagen in de maand gepresteerd heeft; - 250 BEF per maand, aan de werkman die tussen 6 en 12 dagen in de maand gepresteerd heeft.

De in artikel 1 bedoelde werkgevers schaffen zich deze bons aan bij de Vereniging der Belgische Aannemers van Montagewerk (V.B.A.M.), erkende beroepsvereniging, Charles-Maurice Wiserplein 19 (bus 14), te 1040 Brussel, volgens de door deze vereniging vastgestelde modaliteiten van bestelling. Afdeling VI. - Vakantiepremie

Art. 8.Er wordt aan de werklieden, in dienst bij de in artikel 1 bedoelde werkgevers, een vakantiepremie toegekend van 3 600 BEF, zijnde 300 BEF per gepresteerde maand Voor de werklieden die in de loop van het betrokken kalenderjaar in dienst komen of de onderneming verlaten geldt een pro rata temporis regeling.

De betaling van deze vakantiepremie gebeurt met de laatste loonuitkering vóór 1 juli. HOOFDSTUK III. - Vervanging van collectieve arbeidsovereenkomsten

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1991 betreffende de premies (Overeenkomst geregistreerd op 25 oktober 1991 onder het nummer 28889/CO/111.03). HOOFDSTUK V. - Duur en opzegging

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1993 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door een van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^