Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de vaklui

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013277
pub.
03/10/2008
prom.
09/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de vaklui (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de vaklui, geregistreerd onder het nummer 86829/CO/301.01;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de vaklui.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Athene, 9 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de vaklui (Overeenkomst geregistreerd op 29 april 2008 onder het nummer 88100/CO/301.01) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen en op de vaklui die zij tewerkstellen.

Art. 2.Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de vaklui wordt vervangen door volgende bepaling : « Anciënniteitspremie

Art. 6.Vanaf 1 januari 2007 wordt een anciënniteitspremie als volgt ingevoerd : a) bij 25 jaar anciënniteit een premie gelijk aan het basisloon havenarbeider algemeen werk x 21;b) bij 35 jaar anciënniteit een premie gelijk aan het basisloon havenarbeider algemeen werk x 42. De periodes van erkenning als havenarbeider van het algemeen contingent, van het logistiek contingent en van inschrijving als vakman worden voor de anciënniteit in aanmerking genomen.

De anciënniteit wordt bepaald op basis van het aantal maanden anciënniteit die in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de anciënniteitsvakantiedagen.

De uitbetaling gebeurt in de maand na het bereiken van de vereiste anciënniteit.

De premie wordt ook uitbetaald indien de vakman de vereiste anciënniteit bereikt in het jaar dat hij toetreedt tot de regeling voor verminderd arbeidsgeschikten. » Geldigheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd en heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007. Zij treedt buiten werking op 31 maart 2009.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 september 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^