Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 25 mei 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021041521
pub.
25/05/2021
prom.
09/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/09/2021041521/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2007 en 22 juni 2016 en § 2, 1°, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische raad voor kinesitherapie, gedaan op 15 januari 2021;

Gelet op de advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle gegeven op 15 januari 2021 ;

Gelet op de advies van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten - verzekeringsinstellingen gegeven op 21 januari 2021 ;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van 25 januari 2021;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 25 januari 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 2 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 maart 2021;

De aanvraag om advies ingediend op 23 maart 2021 werd op 22 april 2021 van de rol afgevoerd overeenkomstig artikel 84, § 4, tweede lid van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

La demande d'avis introduite le 18 décembre 2018 a été rayée du rôle le 17 janvier 2019 conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 december 2002 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 25 april 2004, 17 februari 2005, 23 november 2005, 24 mei 2006, 1 juli 2006, 26 november 2006, 7 juni 2007, 20 oktober 2008, 26 april 2009, 29 april 2009, 29 augustus 2009, 22 juli 2010, 5 april 2011, 22 maart 2012, 19 september 2013, 21 februari 2014, 3 september 2015, 17 oktober 2016, 19 september 2017, 3 februari 2019 en 3 maart 2021 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In § 1, wordt 1° vervangen als volgt "1° Verstrekkingen verleend aan de rechthebbenden die niet worden beoogd door 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° of 8° van deze paragraaf." I. a) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van de kinesitherapeut, gelegen buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst.

567011

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567011

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M24

560011

Lorsque la séance 567011 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560011

Als de zitting 567011 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560055

Lorsque les séances 567011 et 560011 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560055

Als de zittingen 567011 en 560011 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

567033

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M 6

567033

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6

560092

Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif

M 24

560092

Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt

M 24


I. b) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van een kinesitherapeut, gelegen in een ziekenhuis.

567055

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567055

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560114

Lorsque la séance 567055 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M24

560114

Als de zitting 567055 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560151

Lorsque les séances 567055 et 560114 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560151

Als de zittingen 567055 en 560114 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

567070

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M 6

567070

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6

560195

Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif

M 24

560195

Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt

M 24


I. c) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van een kinesitherapeut, gelegen in een georganiseerde medische dienst buiten een ziekenhuis.

567092

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M24

567092

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560210

Lorsque la séance 567092 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560210

Als de zitting 567092 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560254

Lorsque les séances 567092 et 560210 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560254

Als de zittingen 567092 en 560210 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

567114

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M6

567114

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6

560291

Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif

M 24

560291

Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt

M 24


II. Verstrekkingen verricht bij de rechthebbende thuis.

567136

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567136

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560313

Lorsque la séance 567136 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560313

Als de zitting 567136 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560350

Lorsque les séances 567136 et 560313 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560350

Als de zittingen 567136 en 560313 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

567151

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M 6

567151

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6

560394

Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif

M 24

560394

Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt

M 24


III. a) Verstrekkingen, verricht in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden of voor rechthebbenden die er verblijven.

560416

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

560416

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

560453

Lorsque la séance 560416 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

560453

Als de zitting 560416 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

567173

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M 6

567173

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6


III. b) Verstrekkingen, verricht voor rechthebbenden die in een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven.

564395

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

564395

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

564410

Lorsque la séance 564395 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

564410

Als de zitting 564395 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

566974

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M 6

566974

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6


IV. Verstrekkingen verricht aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

567206

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567206

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560501

Lorsque la séance 567206 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560501

Als de zitting 567206 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560523

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 15 minutes

M 12

560523

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 15 minuten heeft

M 12

567221

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M 6

567221

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6


V. Verstrekkingen, verricht in revalidatiecentra met een overeenkomst.

567232 - 567243

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567232 - 567243

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

560534 -560545

Lorsque la séance 567232 - 567243 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

560534 -560545

Als de zitting 567232-567243 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

567254 - 567265

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M 6

567254 - 567265

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6


VI Verstrekkingen, verricht in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden of aan de rechthebbenden die er verblijven.

560571

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

560571

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

560615

Lorsque la séance 560571 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 10 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

560615

Als de zitting 560571 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 10 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

566996

Intake du patient à la 1ère séance d'un traitement

M 6

566996

Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling

M 6


2° In § 1, wordt 5° vervangen als volgt 5° Verstrekkingen verricht aan rechthebbenden die zich in een van de in § 14, 5°, A, van dit artikel omschreven situaties bevinden. "I. a) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van de kinesitherapeut, gelegen buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst.

567276

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567276

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563010

Lorsque la séance 567276 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 14 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

563010

Als de zitting 567276 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563054

Lorsque les séances 567276 et 563010 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 14, du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

563054

Als de zittingen 567276 en 563010 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563076

Rapport écrit

M 34,62

563076

Schriftelijk verslag

M 34,62

563091

Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif

M 24

563091

Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt

M 24


I. b) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van een kinesitherapeut, gelegen in een ziekenhuis.

567291

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567291

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563113

Lorsque la séance 567291 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 14 du présent article : Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

563113

Als de zitting 567291 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563150

Lorsque les séances 567291 et 563113 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 14, du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M24

563150

Als de zittingen 567291 en 563113 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563172

Rapport écrit

M 34,62

563172

Schriftelijk verslag

M 34,62

563194

Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif

M 24

563194

Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt

M 24


I. c) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van een kinesitherapeut, gelegen in een georganiseerde medische dienst buiten een ziekenhuis.

567313

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567313

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563216

Lorsque la séance 567313 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 14 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

563216

Als de zitting 567313 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563253

Lorsque les séances 567313 et 563216 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 14, du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

563253

Als de zittingen 567313 en 563216 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563275

Rapport écrit

M 34,62

563275

Schriftelijk verslag

M 34,62

563290

Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif

M 24

563290

Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt

M 24


II. Verstrekkingen verricht bij de rechthebbende thuis.

567335

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567335

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563312

Lorsque la séance 567335 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 14 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

563312

Als de zitting 567335 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563356

Lorsque les séances 567335 et 563312 ne peuvent être attestées compte tenu des limitations prévues au § 14, du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

563356

Als de zittingen 567335 en 563312 niet mogen worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563371

Rapport écrit

M 34,62

563371

Schriftelijk verslag

M 34,62

563393

Examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif

M 24

563393

Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt

M 24


III. a) Verstrekkingen, verricht in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden of voor rechthebbenden die er verblijven.

563415

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

563415

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

563452

Lorsque la séance 563415 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 14 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

563452

Als de zitting 563415 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

563474

Rapport écrit

M 14,5

563474

Schriftelijk verslag

M 14,5


III. b) Verstrekkingen, verricht voor rechthebbenden die in een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven.

564572

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

564572

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

564594

Lorsque la séance 564572 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 14 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

564594

Als de zitting 564572 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

564616

Rapport écrit

M 14,5

564616

Schriftelijk verslag

M 14,5


IV Verstrekkingen, verricht in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden of aan de rechthebbenden die er verblijven

563496

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

563496

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

563533

Lorsque la séance 563496 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 14 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes

M 16

563533

Als de zitting 563496 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen: individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft

M 16

563555

Rapport écrit

M 14,5

563555

Schriftelijk verslag

M 14,5


V. Verstrekkingen, verricht in revalidatiecentra met een overeenkomst.

567350 - 567361

Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

567350 - 567361

Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24

563570 - 563581

Lorsque la séance 567350 - 567361 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au § 14 du présent article : séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes

M 24

563570 - 563581

Als de zitting 567350-567361 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in § 14 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft

M 24


3° § 3bis wordt vervangen als volgt: " § 3bis.Toepassingsregels voor bepaalde specifieke verstrekkingen." 1° Verstrekking 'schriftelijk verslag'. De verstrekkingen 560711, 560836, 560954, 561072, 561190, 564454, 561411, 563673, 563776, 563872, 563975, 564071, 564491 en 564152 mogen slechts eenmaal per kalenderjaar worden geattesteerd.

De verstrekkingen 563076, 563172, 563275, 563371, 563474, 564616 en 563555 mogen slechts eenmaal per pathologische situatie worden geattesteerd.

Zij moet niet worden voorgeschreven.

Zij mag vanaf de eerste zitting worden geattesteerd en is cumuleerbaar met een individuele kinesitherapiezitting.

Het schriftelijk verslag moet aan de voorschrijvend arts worden bezorgd: - aan het einde van de behandeling van een van de pathologische situaties bedoeld in § 14, 5°, A; - minstens eenmaal per kalenderjaar in het geval van een behandeling van een pathologische situatie bedoeld in § 14, 5°, B en in § 11.

Het schriftelijk verslag dient te omvatten: - de vermelding van de behandelde aandoening verwijzend naar het geneeskundig voorschrift; - de synthese van het kinesitherapeutisch onderzoek opgemaakt bij het begin van de behandeling; - de beknopte samenvatting van de uitgevoerde behandeling en de evolutie van de patiënt; - als het geval zich voordoet, een beknopte verwijzing naar de aan de patiënt verstrekte raadgevingen voor secundaire preventie en het aanbevolen thuisprogramma.

Een kopie van het schriftelijk verslag moet in het dossier worden bewaard. 2° Verstrekking 'consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt' Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt wordt uitgevoerd op voorschrift van de behandelend arts vooraleer een eventuele behandeling wordt voorgeschreven.Deze verstrekking omvat de mededeling aan de behandelend arts, in een schriftelijk verslag, van de bevindingen van de kinesitherapeut en van een voorstel van een eventuele behandeling.

Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt mag slechts 1keer per pathologische situatie worden aangerekend. 3° Verstrekking 'intake van de patiënt'. Voor de verstrekkingen bedoeld in § 1, 1°, moet de intake waarvan sprake in de verstrekkingen 567033, 567070, 567114, 567151, 567173, 567221, 566974, 566996, 567265 en 567254 alle nodige elementen bevatten voor de tenlasteneming van de patiënt. Dit omvat minimaal de anamnese van de patiënt en het kinesitherapeutisch onderzoek opgemaakt bij het begin van de behandeling. In dat kader moeten een beginbilan en een behandelingsplan met behandelingsdoelstellingen worden opgesteld, rekening houdende met de (inter)nationale standaarden en aanbevelingen en evidence based practice. Die elementen (anamnese, beginbilan, behandelingsplan en behandelingsdoelstellingen) moeten in het kinesitherapeutisch dossier worden opgenomen. » 4° § 8, wordt vervangen als volgt « " § 8.De realisatie van een dossier per rechthebbende, verdeeld over het geheel van de behandeling, maakt in alle gevallen integrerend deel uit van de kinesitherapiebehandeling.

Met hierboven vermelde term "behandeling" wordt bedoeld een geheel van verstrekkingen betreffende één pathologische situatie." 5° § 10 wordt vervangen als volgt : " § 10.Toepassingsregels betreffende de verstrekkingen van § 1, 1°. " "De kinesitherapeut moet elke verstrekking die hij verleent aan een patiënt die zich niet bevindt in een van de situaties bedoeld in de §§ 11, 12, 13, 14bis of 14ter, of tot behandeling van een aandoening die niet omschreven is in § 14, 5° van dit artikel, aanrekenen aan de hand van de in § 1, 1° bedoelde verstrekkingen.

De verstrekkingen 567011, 567055, 567092, 567136, 567232 mogen per rechthebbende slechts 9 maal per kalenderjaar per pathologische situatie worden aangerekend.

De verstrekkingen 560011,560114,560210,560313,560534 mogen per rechthebbende slechts 9 maal per kalenderjaar per pathologische situatie worden aangerekend nadat de verstrekkingen 567011, 567055, 567092, 567136, 567232 gezamenlijk reeds 9 maal werden aangerekend.

De verstrekkingen 560416, 564395, 560571 mogen per rechthebbende slechts 18 maal per kalenderjaar per pathologische situatie worden aangerekend.

De verstrekkingen 567206 en 567243 mogen per rechthebbende slechts 9 maal per kalenderjaar worden aangerekend.

De verstrekkingen 567033, 567070, 567114, 567151, 567173, 567221, 567254, 566974, 566996, 567265 (intake van de patiënt) mogen per rechthebbende slechts éénmaal per kalenderjaar worden aangerekend bij het begin van de behandeling bij de eerste zitting, los van het aantal pathologische situaties dat kalenderjaar. Deze verstrekkingen moeten niet voorgeschreven worden.

Indien de behandeling van eenzelfde pathologische situatie bedoeld in § 1, 1° 2 of meerdere kalenderjaren overspant zal noch in het tweede kalenderjaar noch in de volgende kalenderjaren een tweede maal een van de verstrekkingen 567033, 567070, 567114, 567151, 567173, 567221, 567254, 566974, 566996, 567265 (intake van de patiënt) mogen aangerekend worden.

Voor de toepassing van de bepalingen in deze paragraaf begint een kalenderjaar op 1 januari en eindigt het op 31 december.

Indien de rechthebbende aangetast wordt in de loop van het kalenderjaar door een nieuwe pathologische situatie, waarvoor de behandeling moet geattesteerd worden middels de verstrekkingen van § 1, 1°, kan de kinesitherapeut hiervoor aan de adviserend arts een aanvraag sturen. Deze laatste kan toestemming verlenen om, na het verstrijken van de 18 eerste zittingen van het kalenderjaar, over de resterende periode van het kalenderjaar, 18 bijkomende verstrekkingen per nieuwe pathologische situatie te attesteren. Deze bijkomende toestemming mag maximaal twee maal per kalenderjaar worden verleend.

De toestemming van de adviserend arts voor 18 bijkomende verstrekkingen verbiedt het attesteren van het eventueel saldo van de 18 vorige verstrekkingen niet.

Die aanvraag moet vergezeld gaan: - hetzij van een verslag van de behandelend arts waarin de opeenvolgende pathologische situaties en hun datum van optreden worden omschreven; - hetzij van een verslag van de kinesitherapeut die een overzicht geeft van de opeenvolgende pathologische situaties en hun datum van optreden vermeldt; dit verslag is opgesteld aan de hand van de voorschriften voor de behandelingen van die pathologische situaties; kopies van die voorschriften worden aan het verslag gevoegd.

De aanvraag moet worden ingediend met een aan de adviserend arts persoonlijk geadresseerde brief.

Er mogen geen bijkomende verstrekkingen worden aangerekend alvorens de adviserend arts daarvoor zijn toestemming heeft verleend. De adviserend arts wordt geacht zijn toestemming te hebben verleend als hij binnen 14 dagen na de verzending van de aanvraag zijn weigering niet heeft betekend of geen bijkomende inlichtingen heeft gevraagd; het poststempel geldt als bewijs. Als de adviserend arts bijkomende inlichtingen vraagt aan de behandelend arts stuurt hij een kopie van die vraag naar de kinesitherapeut. De kennisgeving van de weigering wordt met een aangetekende brief aan de rechthebbende meegedeeld en de kinesitherapeut ontvangt een kopie.

Onder nieuwe pathologische situatie moet worden verstaan, een situatie die optreedt na het begin van de kinesitherapeutische behandeling, tijdens hetzelfde kalenderjaar en die losstaat van de oorspronkelijke pathologische situatie." Indien, tijdens de in § 14, 4°, tweede lid, eerste of tweede streepje vastgestelde geldigheidsduur van een kennisgeving voor een pathologische situatie omschreven in § 14, 5°, A. of B., de rechthebbende wordt aangetast door een eerste pathologische situatie van het kalenderjaar omschreven in de huidige paragraaf zijn de regels beschreven in de huidige paragraaf van toepassing. In dit geval moet geen aanvraag of kennisgeving bij de adviserend arts ingediend worden voor de eerste pathologische situatie bedoeld in de huidige paragraaf gedurende de geldigheidsduur bedoeld in § 14, 4°, tweede lid, eerste of tweede streepje.

Indien een tweede en/of derde nieuwe pathologische situatie van het kalenderjaar bedoeld in de huidige paragraaf optreedt gedurende de genoemde geldigheidsperiode bedoeld in de § 14, 5°, A. of B., moet een aanvraag zoals beschreven in deze paragraaf opgestuurd worden door de kinesitherapeut naar de adviserend arts." 6° § 14, 2°, eerste lid wordt vervangen als volgt : "2° De verstrekkingen: -567276, 567291, 567313, 567335, 567350 en 567361 mogen maximaal 20 maal per pathologische situatie worden geattesteerd in de periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking.Na die periode van één jaar wordt die pathologische situatie niet meer beschouwd als een pathologische situatie bedoeld in § 14, 5°, A. - 563010, 563113, 563216, 563312 en 563570 mogen maximaal 40 maal per pathologische situatie worden geattesteerd in de periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking van de pathologische situatie en nadat de verstrekkingen 567276, 567291, 567313, 567335, 567350 en 567361 gezamenlijk reeds 20 maal werden aangerekend. Na die periode van één jaar wordt die pathologische situatie niet meer beschouwd als een pathologische situatie bedoeld in § 14, 5°, A" - 563415, 564572, 563496 mogen maximaal 60 maal per pathologische situatie worden geattesteerd in de periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking. Na die periode van één jaar wordt die pathologische situatie niet meer beschouwd als een pathologische situatie bedoeld in § 14, 5°, A" 7° § 14, 2°, tweede lid wordt vervangen als volgt : "Onverminderd de bepalingen van het vorige lid, mogen de verstrekkingen : - 563010, 563113, 563216, 563312 en 563570 maximaal 100 maal per pathologische situatie worden geattesteerd, voor de situaties bedoeld in § 14, 5°, A, j), in de periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking van de pathologische situatie." - 563415, 564572 en 563496 maximaal 120 maal per pathologische situatie worden geattesteerd, voor de situaties bedoeld in § 14, 5°, A, j), in de periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking." 8° § 14, 2°, zesde lid, eerste streepje wordt vervangen als volgt: "- hetzij maximaal 20 bijkomende verstrekkingen 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 en 40 bijkomende verstrekkingen 563010, 563113, 563216, 563312 of 563570 per nieuwe pathologische situatie als bedoeld in 5°, A van deze paragraaf te attesteren gedurende een periode van één jaar vanaf de startdatum vermeld op de kennisgeving voor de nieuwe pathologische situatie;de periode waarop de vorige kennisgeving slaat wordt afgesloten op de dag voorafgaand aan bovenvermelde startdatum. Per nieuwe pathologische situatie als bedoeld in 5°, A, j) van deze paragraaf, kan de adviserend arts, op aanvraag van de kinesitherapeut, toestemming verlenen om maximaal 20 bijkomende verstrekkingen 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 en 100 bijkomende verstrekkingen 563010, 563113, 563216, 563312 of 563570 te attesteren gedurende een periode van één jaar vanaf de startdatum vermeld op de kennisgeving voor de nieuwe pathologische situatie; de periode waarop de vorige kennisgeving slaat wordt afgesloten op de dag voorafgaand aan bovenvermelde startdatum." "- hetzij maximaal 60 bijkomende verstrekkingen 563415, 564572, 563496 per nieuwe pathologische situatie als bedoeld in 5°, A van deze paragraaf te attesteren gedurende een periode van één jaar vanaf de startdatum vermeld op de kennisgeving voor de nieuwe pathologische situatie; de periode waarop de vorige kennisgeving slaat wordt afgesloten op de dag voorafgaand aan bovenvermelde startdatum. Per nieuwe pathologische situatie als bedoeld in 5°, A, j) van deze paragraaf, kan de adviserend arts, op aanvraag van de kinesitherapeut, toestemming verlenen om maximaal 120 bijkomende verstrekkingen 563415, 564572, 563496 te attesteren gedurende een periode van één jaar vanaf de startdatum vermeld op de kennisgeving voor de nieuwe pathologische situatie; de periode waarop de vorige kennisgeving slaat wordt afgesloten op de dag voorafgaand aan bovenvermelde startdatum." 9° § 14, 2°, zevende lid, eerste streepje wordt vervangen als volgt: "- hetzij maximaal 20 bijkomende verstrekkingen 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 en 40 bijkomende verstrekkingen 563010, 563113, 563216, 563312 of 563570 per nieuwe pathologische situatie als bedoeld in 5°, A van deze paragraaf te attesteren gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking zoals voorzien in § 14, 2°, eerste lid.Per nieuwe pathologische situatie als bedoeld in 5°, A, j) van deze paragraaf, kan de adviserend arts, op aanvraag van de kinesitherapeut, toestemming verlenen om maximaal 20 bijkomende verstrekkingen 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 en 100 bijkomende verstrekkingen 563010, 563113, 563216, 563312 of 563570 te attesteren gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking zoals voorzin in § 14, 2°, eerste lid." "- hetzij maximaal 60 bijkomende verstrekkingen 563415, 564572, 563496 per nieuwe pathologische situatie als bedoeld in 5°, A van deze paragraaf te attesteren gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking zoals voorzien in § 14, 2°, eerste lid. Per nieuwe pathologische situatie als bedoeld in 5°, A, j) van deze paragraaf, kan de adviserend arts, op aanvraag van de kinesitherapeut, toestemming verlenen om maximaal 120 bijkomende verstrekkingen 563415, 564572, 563496 te attesteren gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking zoals voorzin in § 14, 2°, eerste lid." 10° § 14, 2°, elfde lid wordt vervangen als volgt: "Indien in het begin van de behandeling de kinesitherapeut verstrekkingen met een globale gemiddelde duur van 30 minuten of een minimumduur van 20 minuten uit § 1, 1° aanrekent omdat het op dat moment niet duidelijk is of de pathologische situatie overeenstemt met een situatie omschreven in 5° van deze paragraaf dan worden die aangerekende verstrekkingen meegeteld in het kader van het hierboven bepaald maximum verstrekkingen." In voorkomend geval, als in deze situatie verstrekkingen 567011, 567055, 567092, 567136, 567206, 567232, 567243 zijn geattesteerd, mag de som van het aantal verstrekkingen 567011, 567055, 567092, 567136, 567206, 567232, 567243 en 567276, 567291, 567313, 567335, 567350, 567361 niet hoger zijn dan 20 voor dezelfde pathologische situatie." Overgangsbepalingen

Art. 2.Het aantal pseudocodes 562715 en 562730-562741, aangerekend in toepassing van artikel 3, § 6 van de nationale overeenkomst M/20 of van artikel 3, § 5 van de nationale overeenkomst M/21 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen met betrekking tot de pathologieën van de Fa-lijst, wordt voor de behandelingen die gestart zijn voor de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit en doorlopen na de inwerkingtreding ervan, afgetrokken van het maximaal aantal verstrekkingen 567276, 567291, 567313, 567335, 567350 en 567361 die deze pseudocodes vervangen en kunnen worden aangerekend overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Het aantal pseudocodes 562671, 562682 en 562693-562704, aangerekend in 2021 in toepassing van artikel 3, § 5 van de nationale overeenkomst M/21 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen met betrekking tot de courante pathologieën, wordt afgetrokken van het maximaal aantal verstrekkingen 567011, 567055, 567092, 567136, 567206, 567232 en 567243 die deze pseudocodes vervangen en kunnen worden aangerekend overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Indien de pseudocode 639855, 639866, 639870, 639881 of 639892 in 2021 werd aangerekend in toepassing van artikel 3, § 6 van de nationale overeenkomst M/21 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier bij het begin van een behandeling, kan de verstrekking 567033, 567070, 567114, 567151, 567173, 566974, 567221, 567254, 567265 of 566996 die deze pseudocode vervangt, in 2021 niet meer worden aangerekend voor dezelfde patiënt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2021.

Art. 4.De minister bevoegd voor de Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

^