Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 20 mei 2021

Koninklijk besluit tot vaststelling van het unieke federale portaal bedoeld in artikel 9 van de wet van 27 oktober 2020 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering, de informatie vermeld op dat portaal en de modaliteiten van het gebruik ervan

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021041493
pub.
20/05/2021
prom.
09/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/09/2021041493/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het unieke federale portaal bedoeld in artikel 9 van de wet van 27 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering sluiten betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering, de informatie vermeld op dat portaal en de modaliteiten van het gebruik ervan


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 27 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering sluiten betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering, artikelen 9 en 14;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 november 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 januari 2021;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 68.775/1 van de Raad van State gegeven op 25 februari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Economie, de Minister van Mobiliteit, de Minister van Justitie, de Minister van Middenstand en Zelfstandigen en de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de wet: de wet van 27 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering sluiten betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering;2° het unieke federale portaal: het unieke federale portaal bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet.

Art. 2.Het unieke federale portaal wordt gehost op de website www.business.belgium.be.

In geval van wijziging van de hostingwebsite van het unieke federale portaal, leggen de Eerste Minister en de minister bevoegd voor Middenstand en Zelfstandigen die nieuwe hosting website vast.

Art. 3.De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ziet toe op de publicatie van de algemene informatie over het toepassingsgebied van de wet op het unieke federale portaal. Hij is verantwoordelijk voor de algemene informatie op het unieke federale portaal met betrekking tot het toepassingsgebied van de wet.

Art. 4.De autoriteit ziet toe op de publicatie van relevante informatie over haar ontwerp met bepalingen tot reglementering van een beroep of tot wijziging van dergelijke bepalingen op het unieke federale portaal om de burgers, de afnemers van diensten en andere relevante belanghebbenden te informeren, met inbegrip van degenen die geen beoefenaars zijn van het betrokken beroep.

Elke autoriteit is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de gepubliceerde informatie met betrekking tot het ontwerp dat onder haar bevoegdheid valt.

De in het eerste lid bedoelde informatie blijft gedurende ten minste twee weken vanaf de publicatie toegankelijk voor de burgers, afnemers van diensten en andere relevante belanghebbenden, met inbegrip van degenen die geen beoefenaars zijn van het betrokken beroep.

Via het unieke federale portaal kan iedereen opmerkingen meedelen aan de autoriteit betreffende het ontwerp dat zij daar publiceert. De in het eerste lid bedoelde informatie verduidelijkt de nadere regels en de termijn, beide vastgelegd door de autoriteit, voor het indienen van die opmerkingen

Art. 5.Om te voldoen aan de informatieverplichting bedoeld in artikel 9, lid 1, van de wet, kan de autoriteit op het unieke federale portaal, aan de hand van een of meer links, doorverwijzen naar websites.

Art. 6.In voorkomend geval wordt de in artikel 4 bedoelde informatie ten minste dertig dagen voor de aanhangigmaking bij de Raad van State, afdeling Wetgeving, gepubliceerd.

Indien het ontwerp geen dergelijke aanhangigmaking vereist, wordt het ontwerp ten minste dertig dagen voor zijn aanname gepubliceerd op het unieke federale portaal.

Art. 7.De autoriteit kan een nieuwe versie van het ontwerp dat werd aangepast aan de in artikel 4, derde lid bedoelde opmerkingen publiceren. Deze nieuwe versie is onderworpen aan de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 6.

Art. 8.De gegevens en contactmogelijkheden waardoor de andere lidstaten van de Europese Unie bij de autoriteit informatie kunnen inwinnen over onderwerpen die onder de wet vallen, alsook over de manier waarop een beroep gereglementeerd is of over de gevolgen van die reglementering, staan op het unieke federale portaal.

Het unieke federale portaal vermeldt het adres van de website van de Europese Commissie die de lijst bevat van de in de Europese Unie gereglementeerde beroepen.

Art. 9.De eerste minister, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Mobiliteit, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Middenstand en Zelfstandigen en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Middenstand en Zelfstandigen, D. CARINVAL De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

^