Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 19 mei 2021

Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021041491
pub.
19/05/2021
prom.
09/05/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 3bis, § 2, eerste lid, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2006;

Gelet op de artikelen 13 en 15 van de statuten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003407 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van een onafhankelijke bestuurder voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij sluiten houdende samenstelling van de jury voor de selectie van een onafhankelijke bestuurder voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij;

Overwegende dat de heren Ruben Lemmens en Bernard Richelle vooraanstaande figuren zijn uit de zakenwereld en dat de heer Marc De Clercq en mevrouw Sybille Mertens de Wilmars vooraanstaande figuren zijn uit de academische wereld;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is samengesteld uit: - de heer Marc De Clercq, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent; - de heer Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg; - mevrouw Sybille Mertens de Wilmars, hoogleraar aan de Universiteit Luik; - de heer Bernard Richelle, voormalig voorzitter van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel.

Art. 2.De jury wordt voorgezeten door de heer Marc De Clercq, voornoemd.

Art. 3.Om op geldige wijze over te gaan tot het horen van de kandidaat-onafhankelijke bestuurders, moeten minstens drie leden van de jury aanwezig zijn.

De jury stelt bij consensus een gemotiveerde rangorde van de kandidaten op. Ze maakt de gemotiveerde rangorde vervolgens over aan de algemene vergadering van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Art. 4.De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij verzorgt de logistieke ondersteuning van de werking van de jury.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003407 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van een onafhankelijke bestuurder voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij sluiten houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^