Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 28 juni 2021

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021031696
pub.
28/06/2021
prom.
09/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de financiewet voor het begrotingsjaar 2021;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende het Verdrag betreffende de toegang tot de informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, door België ondertekend op 28 juni 1998 en geratificeerd op 21 januari 2003;

Overwegende dat het maatschappelijk doel van de vereniging « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » in het perspectief van duurzame ontwikkeling het bevorderen is van de tenuitvoerlegging en de toepassing van het nationale, Europese en internationale milieurecht;

Overwegende dat haar doelstellingen daarenboven in het bijzonder beogen om : - de ervaringen met betrekking tot de opleiding in het milieurecht te delen; - bij te dragen tot een grondigere kennis van het milieurecht; - de ervaringen met betrekking tot de rechtspraak op het vlak van leefmilieu te delen; - bij te dragen tot een betere tenuitvoerlegging en een betere toepassing van het internationale, Europese en nationale milieurecht;

Overwegende dat het Verdrag van Aarhus rechtsplegingen in het algemeen belang instelt en meer bepaald wat het algemeen recht betreft om een zaak aan te spannen met betrekking tot het leefmilieu. Op deze wijze beoogt ze bijgevolg een betere kennis en een meer daadwerkelijke naleving van het milieurecht op het internationaal, Europees en nationaal niveau in te voeren;

Overwegende dat zowel door de vereniging « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » nagestreefde en voorgestelde doelstellingen als activiteiten volkomen overeenstemmen met een concrete tenuitvoerlegging van de principes van het Verdrag van Aarhus;

Overwegende dat de oprichting van zo'n vereniging een zinvol initiatief is en dat het gewettigd is dat de federale overheid deze actie aanmoedigt door het verlenen van een toelage ter dekking van de activiteits-, secretariaats- en werkingskosten;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 5000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021, wordt verleend aan de vereniging « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement », met zetel in het Grondwettelijk Hof van België, Koningsplein 7, 1000 Brussel, (ondernemingsnummer: 871.017.339) vertegenwoordigd door Professor Luc Lavrysen, als tegemoetkoming in de activiteits-, secretariaats- en werkingskosten van deze organisatie bij de bevordering van de tenuitvoerlegging en de toepassing van het nationale, Europese en internationale milieurecht, in het licht van duurzame ontwikkeling.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021.

Art. 3.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer BE78 3101 7335 8486 van de vereniging « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement »,Koningsplein 7, 1000 Brussel.

Art. 4.Het bedrag bedoeld in artikel 1 zal in één maal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt via invoice@health.fgov.be

Art. 5.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een jaarlijks activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door het Secretariaat van « Forum des Juges de l'Union europénne pour l'environnement » voor 31/03/2022

Art. 6.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte door « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 7.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, Z. KHATTABI

^