Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 februari 2017
gepubliceerd op 27 februari 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017010023
pub.
27/02/2017
prom.
09/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016 Invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden (Overeenkomst geregistreerd op 1 juli 2016 onder het nummer 133514/CO/102.07) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014, en van de door de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 115, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, en nr. 116, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen.

Zij heeft tot doel een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag in te stellen voor ontslagen werknemers die, op het einde van de arbeidsovereenkomst, de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt en die, op het einde van hun arbeidsovereenkomst en gedurende de looptijd van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen aantonen als loontrekkende.

Art. 3.De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, zijn van toepassing.

Art. 4.De bedrijfstoeslag uitgekeerd aan de werknemers, die toetreden tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt vastgesteld op 740,07 EUR bruto per maand (bedrag op 1 januari 2016), zonder geenszins lager te mogen liggen dan de helft van het verschil tussen het netto referentieloon en de werkloosheidsuitkering.

De bedrijfstoeslag bedoeld in het vorige lid wordt verhoogd met 50 EUR geïndexeerd voor de werknemer die in dit stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag instapt vanaf de volle leeftijd van 60 jaar.

Art. 5.De bedrijfstoeslag uitgekeerd door de werkgevers aan de werknemers in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt geïndexeerd overeenkomstig de regels voor indexering vastgesteld voor de lonen van de werknemers uit het bekken, zonder verwijzing naar een globaal inkomen. Dit stelsel wordt ingevoerd om de indexeringsregels van de inkomsten van de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te verduidelijken en te vereenvoudigen.

In geval van vermindering van de aan de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag uitgekeerde werkloosheidsuitkering, verbinden de werkgevers zich ertoe het verlies aan werkloosheidsuitkering van de bedoelde werknemers op zich te nemen.

Art. 6.Het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bedoeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst is facultatief.

De werkgever verbindt er zich toe om te zijner tijd het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor te stellen aan de werknemer die er recht op heeft.

Art. 7.De werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zal worden vervangen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het toezicht hierop zal in de onderneming worden uitgevoerd door de hiertoe aangestelde instanties.

Art. 8.Een werknemer aan wie door de RVA een administratieve sanctiemaatregel wordt opgelegd, zal in geen geval van zijn vroegere werkgever enigerlei compensatie kunnen eisen die hoger is dan de aanvullende vergoeding waarop hij recht had vóór de maatregel werd getroffen.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en treedt buiten werking op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 februari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^