Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten. - Duitse vertaling type wet prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017029171 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2016205826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende een extra betaalde vakantiedag type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017010642 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010769 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010809 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010814 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie « Sociale activiteiten », belast met de organisatie van de activiteiten van het restaurant en het kinderdagverblijf van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010813 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie « Sociale activiteiten », belast met de organisatie van de activiteiten van het restaurant en het kinderdagverblijf van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017020215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017200075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017201016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, ter verduidelijking van de dagen arbeidsonderbreking ingevolge economische werkloosheid, in het stelsel van de jaarlijkse vakantie voor de leerling-arbeiders type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017201099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2017

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010588 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017010643 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 17/02/2017 numac 2017010674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van het Begeleidingscomité voor gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 146 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Libramont-Aarlen, gelegen te Habay, ter hoogte van de kilometerpaal 180.667 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 142 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Libramont-Aarlen, gelegen te Léglise, ter hoogte van de kilometerpaal 172.355 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017020220 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van de plaatsvervangende Regeringscommissarissen van Begroting bij sommige openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 141 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Libramont-Aarlen, gelegen te Léglise, ter hoogte van de kilometerpaal 172.115 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Marloie-Libramont, gelegen te Saint-Hubert, ter hoogte van de kilometerpaal 138.474 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Marloie-Libramont, gelegen te Saint-Hubert, ter hoogte van de kilometerpaal 138.400 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 109 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Marloie-Libramont, gelegen te Nassogne, ter hoogte van de kilometerpaal 125.285 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 91 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen-Marloie, gelegen te Chapois, ter hoogte van de kilometerpaal 95.149 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 88 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen-Marloie, gelegen te Ciney, ter hoogte van de kilometerpaal 93.617 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen-Marloie, gelegen te Dave, ter hoogte van de kilometerpaal 66.974 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen-Marloie, gelegen te Namen, ter hoogte van de kilometerpaal 69.523 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017020230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen-Marloie, gelegen te Namen, ter hoogte van de kilometerpaal 70.428

decreet

type decreet prom. 09/02/2017 pub. 09/03/2017 numac 2017011051 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake onderwijs voor sociale promotie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010717 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor de studietoelagen en -leningen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010844 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2017 pub. 10/02/2017 numac 2017020180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017020214 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van dieren bij het slachten en doden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017020254 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017201064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017201206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société régionale d'investissement de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017201208 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van de Titels XI en XIV van Boek V, tweede deel van het Waals regelgevend Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de indexering van bepalingen betreffende de residentiële en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201383 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een fiscale cel van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017201948 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme

document

type document prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017020260 bron actiris Beslissing tot goedkeuring van het beheerscomité houdende vastlegging van het personeelsplan 2017 van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
^