Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 februari 2009
gepubliceerd op 06 maart 2009

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022105
pub.
06/03/2009
prom.
09/02/2009
ELI
eli/besluit/2009/02/09/2009022105/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, inzonderheid op artikel 4, § 2 en § 3, vervangen door de programmawet van 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, gegeven op 1 september 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 november 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 18 november 2008;

Gelet op het advies nr. 45.648/1 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor Personen met een Handicap en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, wordt aangevuld als volgt : « 3° ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 12 december 2007.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris bevoegd voor Personen met een Handicap zijn ieder wat hem betreft belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, Mevr. J. FERNANDEZ-FERNANDEZ

^