Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 februari 2001
gepubliceerd op 06 april 2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022132
pub.
06/04/2001
prom.
09/02/2001
ELI
eli/besluit/2001/02/09/2001022132/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 68;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg », gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 november 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 augustus 1998, 26 maart 1999 en 28 april 1999;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, uitgebracht op 28 september 2000;

Gelet op het advies 30.741/3 van de Raad van State, gegeven op 14 november 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om te worden erkend, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid worden de woorden « met uitzondering van de toepassing van artikel 18, § 5, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » (MUG) moet voldoen om te worden erkend » vervangen door de woorden « met uitzondering van de toepassing van het tweede lid » en wordt het woord « voornoemd » geschrapt;2° Het eerste lid wordt aangevuld met de woorden « houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » (MUG) moet voldoen om te worden erkend »;3° Tussen het eerste en tweede lid, wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : « Indien er op de bedoelde vestigingsplaats een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg », een functie « mobiele urgentiegroep » (MUG) en een functie voor intensieve zorg bestaan, mogen de geneesheren die de permanentie waarnemen in de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » tegelijkertijd de medische permanentie waarnemen in de functie « mobiele urgentiegroep » (MUG), als bedoeld in artikel 6 van het voornoemde koninklijk besluit van 10 augustus 1998, voor zover een bijkomende geneesheer, die beantwoordt aan de vereisten bedoeld in § 1, in de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » aanwezig is binnen vijftien minuten nadat de eerstgenoemde geneesheer de bedoelde functie verlaten heeft ingevolge een oproep van de functie « mobiele urgentiegroep » (MUG).Zolang die geneesheer niet ter plaatse is, dient een geneesheer die, met toepassing van de artikelen 14 en 15 van het voornoemde koninklijk besluit van 27 april 1998, de permanentie waarneemt in de functie voor intensieve zorg, de permanentie eveneens waar te nemen in de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^