Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001011147 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 26 maart 2001, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 131 Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op die gedurende welke het bij uittreksel in he(...) type wet prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001021210 bron arbitragehof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is op 21 februari 2001 de heer Henri Boel gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Hof met ingang van 14 maart 2001.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/04/2001 numac 2000012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 06/04/2001 numac 2000012372 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende coördinatie van het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 26/03/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001000144 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 27, tweede en vijfde lid en 53 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en houdende diverse andere overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001000199 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de **** en de opvang inzake **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001009273 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001009301 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2000, dat in werking treedt op 12 mei 2001, is de heer Berchem, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gel Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2001 : - is de heer Tillekaerts, G., plaatsvervangen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001009305 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 is de heer De Meuter, J., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn ambt uitoefenen en er moeten ve Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001012178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen. - Gouden Palmen Koninklijk besluit van 15 juni 1998 : Mevr. BEAUJEAN Gabrielle, CHAUDFONTAINE De heer CHABOT Michel, LUIK De heer COLLIN Prosper, ESNEUX De heer CORNET Andre, LUIK De heer DARDENNE Léon, A De heer DETILLOUX Gilbert, WEZET De heer DEWARD Albert, COMBLAIN-AU-PONT De heer DUPAGNE Andr(...) type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001014065 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001021211 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 maart 2001 wordt aan de heer Henri Boel, voorzitter van het Arbitragehof, het Grootkruis in de Kroonorde verleend. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001022133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001022131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001000370 bron ministerie van binnenlandse zaken De federale politie Aanwijzing voor een betrekking van directeur-generaal Bij ministerieel besluit nr. 253 van 15 maart 2001 wordt de heer Koekelberg, F., voor een mandaat van vijf jaar, aangewezen voor de betrekking van directeur-generaal v Voormeld besluit treedt in werking op 1 maart 2001. type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001003194 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001009270 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 14 maart 2001 wordt het ministerieel besluit van 31 december 1979 houdende de aanduiding van de heer LESENFANTS, Philippe, tot secretaris bij de probatiecommissie te Neuf (...) type ministerieel besluit prom. 27/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001021172 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001027195 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 februari 2001 wordt de « s.a. Siverma » van 20 februari 2001 tot 23 augustus 2003 erkend als exploitant van een installatie voor de verwijdering van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2. type ministerieel besluit prom. 06/03/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001035341 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van ambtenaren ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2000 pub. 06/04/2001 numac 2001029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de inrichting van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001021128 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 februari 2001 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 februari 200 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2127 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001021202 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 januari 2001 in zake C. Tenret en anderen tegen de n.v. Mercator & Noordstar, en in aanwezigheid van het Nationaal Verbond v « 1. Schendt artikel 29bis, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan(...) type bericht prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001021203 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 december 2000 in zake de procureur des Konings en De Post tegen G. Dicara Lavalle en anderen, waarvan de expeditie ter griffie v « Is er geen schending van artikel 10 van de Grondwet, dat bepaalt dat behoudens de bij wet vastges(...)

erratum

type erratum prom. 27/12/2000 pub. 06/04/2001 numac 2001000371 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Erratum type erratum prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001007079 bron ministerie van landsverdediging **** van militaire muzikanten. - **** In het Belgisch **** ****. 44 van 16 februari 2001, ****. 4544 : lezen : «*****», ****.****.****. : « 3.****. De leeftijd van 30 jaar NIET **** (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001009304 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluiten van 27 maart 2001 : - is de heer Jocqué, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter - van het vijfde kanton Antwerpen : de heer Van Reempts, B., advocaat. - van het tweede kanto(...)

erratum

type erratum prom. 23/01/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001009308 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. - Errata

document

type document prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001021207 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Te begeven betrekking Bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel is een betrekking van wetensc Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten van de Nederlandse taalrol of die kunnen ingeschrev(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001040313 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2001 Errata Tabel onderaan op pagina 10727 : 04.4.2.2. Petroleumgassen : lees 131.28 in plaats van 130.79 in de kolom voor februari. Tabel onderaan op pagina 10728 : 1. Voedingsmiddel (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001000367 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2001 wordt de heer Vandroogenbroeck, Marc, benoemd tot commissaris van politie van de stad Brussel . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001012157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van de heer Jean-Marc Cher De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001016024 bron ministerie van middenstand en landbouw Embryoteams voor runderen. - Stopzetting van de activiteit Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 06/04/2001 numac 2001016099 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouweconomie. - Te begeven betrekking Een betrekking van assistent is te begeven bij het Centrum voor Landbouweconomie te Brussel. Deze betrekking zal worden toegekend aan een kandidaat die kan ingeschreven worden op de Nederlan De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...)
^