Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024224
pub.
01/10/2015
prom.
08/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/08/2015024224/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, artikel 7, § 1, gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 februari 2015;

Gelet op het advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten, gegeven op 6 maart 2015;

Gelet op advies 57.672/3 van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de bepalingen onder 2°, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen sluiten, 3° en 5°, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen sluiten, opgeheven.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^