Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2013
gepubliceerd op 16 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202661
pub.
16/09/2013
prom.
08/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MEI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012 Tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (Overeenkomst geregistreerd op 20 december 2012 onder het nummer 112573/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden. § 2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder : "verhuizing" : elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer : privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is; "meubelbewaring" : de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen; "aanverwante activiteiten" : elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.; "voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen" : elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. § 3. Onder "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - Sociaal fonds

Art. 2.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder "sociaal fonds" : het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1970 tot oprichting van een fonds van bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 juni 1971 (Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1971), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1978, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 juli 1978 (Belgisch Staatsblad van 14 september 1978), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 april 1985 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 1985), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 april 2002 (Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2002) en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2004). HOOFDSTUK III Tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE

Art. 3.Binnen het kader van het budget zoals bepaald in artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hebben de werkgevers, bedoeld in artikel 1, § 1, recht op een tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van hun werklieden en werksters bedoeld in artikel 1, § 3. HOOFDSTUK IV. - Bedrag van de tussenkomst

Art. 4.Het sociaal fonds vergoedt aan de werkgever de gemaakte kosten van het behaalde rijbewijs met een maximum van 750 EUR voor een rijbewijs C en van 900 EUR voor een rijbewijs CE. HOOFDSTUK V. - Betaling van de tussenkomst

Art. 5.De raad van beheer van het sociaal fonds is belast met : 1° het vaststellen van de procedure tot indiening van de uitbetalingsaanvragen van de tussenkomst bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst;2° het bepalen van de uitbetalingsmodaliteiten van de tussenkomst bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst.

Art. 6.Het sociaal fonds neemt de bedragen van de tussenkomst bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst ten laste.

Het sociaal fonds kan hiervoor beschikken over een maximumbudget van 75 pct. van de beschikbare middelen voor de permanente vorming voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2009 betreffende de bijdrage bestemd voor de permanente vorming van de arbeiders door de ondernemingen in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^