Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012170
pub.
25/09/2013
prom.
08/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MEI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011 Sectoraal model loopbaanplanning (Overeenkomst geregistreerd op 23 april 2012 onder het nummer 109435/CO/111) HOOFDSTUK I. - Inleiding A. Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitsluiting van de ondernemingen welke bruggen en gebinten monteren.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

B. Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van : - de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter op haar beurt gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater van 30 maart 2007 tot invoering van het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; - artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011 houdende het nationaal akkoord 2011-2012 voor de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

C. Algemeen verbindend verklaring

Art. 3.Ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst zo vlug mogelijk bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard. HOOFDSTUK II. - Het sectoraal model loopbaanplanning A. Uitbreiding van het recht op tijdskrediet

Art. 4.§ 1. Inzake het recht op halftijds en voltijds tijdskrediet voorzien in hoofdstuk III, afdeling 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater van de Nationale Arbeidsraad, wordt vanaf 1 januari 2002 de duur van dit recht over de volledige loopbaan van 1 op 3 jaar gebracht. § 2. Voor arbeiders van 50 jaar of meer kan het voltijdse tijdskrediet slechts opgenomen worden in niet aaneengesloten periodes van maximum 1 jaar.

B. Organisatieregels

Art. 5.§ 1. Conform de bepaling van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater, wordt de drempel inzake het gelijktijdig uitoefenen van het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering op 1 januari 2002, vastgelegd op 5 pct. van de arbeiders. § 2. Vanaf 1 juni 2007 worden voor de toepassing van § 1 van dit artikel, niet geacht te behoren tot de arbeiders die gelijktijdig hun recht op tijdskrediet of loopbaanvermindering uitoefenen, de arbeiders van 55 jaar of ouder die een l/5de loopbaanvermindering uitoefenen of hebben aangevraagd. § 3. De specifieke regelingen inzake loopbaanonderbreking, met name : - het recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zeer zwaar ziek gezins- of familielid, opgenomen in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 (Belgisch Staatsblad van 8 september 1998); - het recht op ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking, opgenomen in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997; - het recht op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof, opgenomen in het koninklijk besluit van 22 maart 1995 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1995), houdende de uitvoering van artikel 100bis, § 4 van de herstelwet van 22 januari 1985, stellen een apart recht op loopbaanonderbreking in en vallen hierdoor volledig buiten het recht voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater en de sectorale uitbreiding vermeld in artikel 4.

Dit betekent eveneens dat deze vormen van loopbaanonderbreking in de onderneming niet mee kunnen worden geteld in de berekening van de 5 pct.. § 4. Ondernemingen die vóór 1 januari 2001 een hoger percentage hanteerden, kunnen dit rekening houdend met de hiernavolgende bepaling behouden.

Het bestaande percentage kadert in het recht op beroepsloopbaanonderbreking, geregeld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1999 betreffende het recht op beroepsloopbaanonderbreking, en wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Om het hoger percentage vast te stellen wordt het aantal arbeiders, betrokken bij de invulling van de voltijdse equivalenten, gerelateerd aan het aantal tewerkgestelde arbeiders op 31 december 2000.

Is het aldus bekomen percentage hoger dan 5 pct. van het aantal op 30 juni 2001 tewerkgestelde arbeiders, dan mag dit behouden blijven. Dit verhoogde percentage dient vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.

C. Ondernemingsovereenkomsten brugpensioen

Art. 6.Alle collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het brugpensioen die gesloten zijn op ondernemingsvlak en geregistreerd en neergelegd zijn bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met uitzondering van de collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die betrekking hebben op tijdelijke herstructureringsoperaties, worden onder dezelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot en met 30 juni 2013, tenzij partijen op ondernemingsvlak beslist hebben, in het kader van de onderhandelingen over de uitbreiding van het sectoraal model loopbaanplanning, deze niet te verlengen.

D. Afwijkingen op het sectoraal model 1. Voor ondernemingen met een brugpensioenakkoord : Art.7. § 1. Op ondernemingsvlak kan, mits een collectieve arbeidsovereenkomst in uitvoering van dit artikel, afgeweken worden van het sectoraal model loopbaanplanning. Deze afwijking kan betrekking hebben op het verlengen van de in artikel 4, § 1 bepaalde duur van 3 jaar tot maximum 5 jaar en/of het verhogen van de in artikel 5, § 1 bepaalde drempel. § 2. Deze afwijking kan tevens en tegelijk betrekking hebben op de herziening van het brugpensioenakkoord op ondernemingsvlak (herziening is niet-verlenging of wijziging van de modaliteiten). Indien men niet tot een akkoord komt, blijft het sectoraal model loopbaanplanning van kracht zoals bepaald in de artikelen 4, 5 en 6 van dit akkoord. § 3. Indien er op ondernemingsvlak een brugpensioenakkoord bestaat, moet de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in § 1 van dit artikel, alleszins de al dan niet herziening van dit brugpensioenakkoord bevatten. § 4. Bij dreigend meervoudig ontslag zoals gedefinieerd in artikel 8 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 11 juli 2011, kan tot 31 december 2012 mits een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak afgeweken worden van het sectoraal model loopbaanplanning zoals voorzien in artikel 7, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, met name door het verhogen van de drempel van 5 pct. en/of door het verlengen van de duur tijd van 3 jaar naar maximaal 5 jaar.

De onderhandeling van deze afwijking kan evenwel niet gekoppeld worden aan de heronderhandeling van het bestaande brugpensioenakkoord op ondernemingsvlak, zoals voorzien in artikel 7, § 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Dit ondernemingsakkoord dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Nationaal Paritair Comité van de sector metaal-, machine- en elektrische bouw 2. Voor ondernemingen zonder brugpensioenakkoord : Art.8. § 1. Indien er op ondernemingsvlak geen brugpensioenakkoord bestaat, dan kan mits een collectieve arbeidsovereenkomst in uitvoering van dit artikel, afgeweken worden van het sectoraal model loopbaanplanning. Deze afwijking kan betrekking hebben op het verlengen van de in artikel 4, § 1 bepaalde duur van 3 jaar tot maximum 5 jaar en/of op het verhogen van de in artikel 5, § 1 bepaalde drempel van 5 pct.. § 2. Indien er op ondernemingsvlak een hoger percentage dan voorzien in artikel 5, § 1 wordt overeengekomen, dan kunnen 5 pct. van de arbeiders gelijktijdig hun rechten uitoefenen. Voor wat betreft het gedeelte boven de 5 pct., kunnen de arbeiders hun rechten slechts uitoefenen, mits de individuele toestemming van de werkgever. Deze bepaling dient in de collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen te worden. § 3. De regeling in § 1 en § 2 van dit artikel geldt tot 30 juni 2013.

In functie van een verlenging, zal vóór deze einddatum de regeling door de ondertekenende partij en worden geëvalueerd.

Bij dreigend meervoudig ontslag zoals gedefinieerd in artikel 8 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 11 juli 2011, kan tot 31 december 2012 mits een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak afgeweken worden van het sectoraal model loopbaanplanning, met name door het verhogen van de drempel van 5 pct. en/of door het verlengen van de duurtijd van 3 jaar naar maximaal 5 jaar.

Dit ondernemingsakkoord dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Nationaal Paritair Comité van de sector metaal-, machine- en elektrische bouw E. Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging

Art. 9.In ondernemingen zonder syndicale afvaardiging moet(en) de uitbreiding(en) of de afwijking(en) van het sectoraal model loopbaanplanning opgenomen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst, zoniet in het arbeidsreglement volgens de procedure voorzien in artikel 12 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. HOOFDSTUK III. - Organisatieregels voor het recht op loopbaanvermindering met 1/5de voor de arbeiders en het recht op loopbaanvermindering met 1/5de en de halftijdse loopbaanvermindering voor de arbeiders van 50 jaar en ouder, die normaal tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen

Art. 10.Dit hoofdstuk geeft uitvoering aan : - artikel 6, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater met betrekking tot de nadere regels inzake de organisatie van het recht op loopbaanvermindering ten belope van één dag per week of 2 halve dagen over dezelfde duur, indien de arbeiders tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen; - artikel 9, § 1, 1° en 2° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater met betrekking tot de nadere regels inzake de organisatie van enerzijds het recht op loopbaanvermindering ten belope van één dag per week of 2 halve dagen over dezelfde duur, indien de arbeiders 50 jaar en ouder zijn en tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen, en anderzijds het recht op vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Art. 11.De organisatie van het recht op loopbaanvermindering kan gespreid worden over een periode van maximum 12 maanden mits de organisatieregels opgenomen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau en vervolgens worden geregeerd in het arbeidsreglement of door de wijziging van het arbeidsreglement indien er geen vakbondsafvaardiging is in de bedoelde onderneming, en mits het schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer in dit laatste geval (conform de bepalingen van § 3 van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis zoals gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater). HOOFDSTUK IV. - Organisatieregels voor het recht op loopbaanvermindering met 1/5de voor de arbeiders en het recht op loopbaanvermindering met 1/5de en de halftijdse loopbaanvermindering voor de arbeiders van 50 jaar en ouder, die tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen

Art. 12.Dit hoofdstuk geeft uitvoering aan : - artikel 6, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater met betrekking tot de nadere regels inzake de organisatie van het recht op loopbaanvermindering ten belope van één dag per week of een gelijkwaardige regeling, indien de arbeiders tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen; - artikel 9, § 1, 1°, 2° en § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater met betrekking tot de nadere regels inzake de organisatie van enerzijds het recht op loopbaanvermindering ten belope van één dag per week of 2 halve dagen over dezelfde duur, indien de arbeiders 50 jaar of ouder zijn en tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen, en anderzijds het recht op vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Art. 13.De nadere regels voor het organiseren van het recht op loopbaanvermindering voorzien in dit hoofdstuk, worden bepaald op ondernemingsniveau, rekening houdend met volgende voorwaarden : - de bestaande arbeidsorganisatie moet verder toegepast kunnen worden.

Dit impliceert dat de toepassing van de arbeidscycli en van de ploegenstelsels gegarandeerd moet blijven; - de loopbaanvermindering moet minstens in volledige dagen worden genomen of in een gelijkwaardige regeling, te bespreken op ondernemingsvlak. HOOFDSTUK V. - Wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt en coördineert de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 november 2002, houdende het sectoraal model loopbaanplanning en de overgangsmaatregelen inzake de sectorale aanmoedigingspremies deeltijdse arbeid en loopbaanonderbreking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2003 houdende het nationaal akkoord 2003-2004, de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2005 houdende het nationaal akkoord 2005-2006, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2007 houdende het nationaal akkoord 2007-2008, door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 houdende het nationaal akkoord 2009-2010, en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011 houdende het nationaal akkoord 2011-2012.

HOOFSTUK VI. - Duur

Art. 15.Deze collectieve arbeidsovereenkomst, gaat in op 1 januari 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur, met uitzondering van de artikelen 6 en 8 die gelden tot 30 juni 2013 en met uitzondering van artikel 7, § 4 en artikel 8, § 4 die gelden tot 31 december 2012.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door één der ondertekenende partijen, mits zes maanden op voorhand opzegging wordt betekend per aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor metaal-, machine- en elektrische bouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage bij de de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Antwerpen/Anvers

404284716

0 0002

SIEMENS NV

01/06/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

413792003

0 0018

ITAB MERTENS NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

403676188

0 0024

BEKAERT HEMIKSEM NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

421552892

0 0037

FEMONT NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

403871970

0 0047

AVENIR (L') NV

09/05/1988

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

403992231

0 0053

ATLAS COPCO AIRPOWER NV

13/10/1983

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

456845551

0 0079

ROMMENS WERHUIZEN NV

01/06/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

400853886

0 0118

DEMEYERE GCV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

458359444

0 0136

ARCELORMITTAL ESP NV

24/08/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

458359444

0 0141

EREA NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404129714

0 0143

CROWN SPECIALITY PACKGING BELGIE NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404129714

0 0211

PROCAP HOBOKEN NV

24/07/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

429655560

0 0225

DE VREE J. & CIE NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404125358

0 0338

HUNTER NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

427753984

0 0395

VERMEIREN NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

422108465

0 0397

PHILIPS INNOVATIE APPLICATIONS NV

01/03/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

412527538

0 0408

CG POWER SYSTEMS BELGIUM NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404063101

0 0419

QUINN GROUP BELGIUM NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404172373

0 0423

NEDSCHROEF HERENTALS NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

400800634

0 0424

CLAYTON OF BELGIUM NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

434839320

0 0490

BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV

18/06/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

418941515

0 0600

NO-LEAK NV

15/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

434839320

0 0604

ALUVIN NV

01/07/1993

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

422571095

0 0639

REINTJES BENELUX BVBA

01/10/1986

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

422668788

0 0643

BEERSE METAALWERKEN NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404002030

0 0646

HENSCHEL ENGINEERING NV

28/04/1978

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

400833296

0 0868

CROSBY EUROPE NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404060032

0 0844

VAN HOOL NV

01/06/1986

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

403626205

0 0878

VAN DEN BOSSCHE WERKHUIZEN NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

402618690

0 0887

NEW HOLLAND TRACTOR LTD

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404206522

0 0903

NORTA NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404974802

0 0931

MERVERS BENELUX NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404532857

0 0939

UNIE VAN REDDING€ EN SLEEPDIENST NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

428933010

0 0977

FBFC INTERNATIONAL NV

16/07/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404845108

0 0978

ELAFLEX NV

01/10/1989

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

415008263

0 0993

FEMSTAAL NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

420819454

0 1025

ERAP NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

406471867

0 1037

BOSAL BENELUX

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

423028777

0 1040

ANTWERP WELDING SUPPLY BVBA

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404982621

0 1061

FRATEUR-DEPOURCQ NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

415479209

0 1081

RINGOOT & ZN REDERIJ NV

01/06/1988

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

413037381

0 1190

CASTERS-LANDTMETERS BVBA

24/03/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

417706942

0 1224

COUWENBERG & SCHELLENS NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

414445663

0 1315

MAINTENANCE PARTNERS BELGIUM

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

434761225

0 1351

STORK TECHNICAL SERVICES BELGIUM NV NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404045976

0 1400

DALCO BVBA

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

424980655

0 1503

ETAP NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

434761225

0 1556

ALLARD EUROPE NV

CAO ALLARD GIETERIJEN NV

01/07/1986

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

437960542

0 1751

DOVRE NV

01/01/1980

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

438058037

0 1947

COMET NV

25/03/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

402056882

0 1956

CROWN VERPAKKING BELGIE NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

446055884

0 22 70

WUYTS NV

01/01/1992

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

449372294

0 2468

DAF TRUCKS VLAANDEREN-WESTERLO NV

01/08/1980

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

422362447

0 2527

COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE NV

01/01/1988

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

452272891

0 2804

SAPIM NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

456528520

0 3013

IEMANTS NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

456932455

0 3135

D-M-E EUROPE CVBA

01/01/1994

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

462814714

0 3589

ANTWERP SPACE NV

01/01/1983

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

404411707

0 3667

CONTINENTAL BENELUX - PLANT MECHELEN SA

01/01/1984

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

473624076

0 4011

C.I.P. NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

407237771

0 4516

GREIF BELGIUM - PLANT LIER BVBA

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

474802627

0 4567

BM TECH NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

874391949

0 4696

SHETRON SOBEMI EUROPE NV

31/05/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

886535161

0 4970

WILLEMS STAALCONSTRUCTIES NV

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

808183610

0 5281

ATELFONDS BVBA

CAO 32 50 0054 ATELFOND NV°

01/01/1987

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

823115472

0 5440

HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV

01/01/1985

30/06/2013

Antwerpen/Anvers

403138532

0 5496

PHILIPS BELGIUM NV

01/06/1985

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Henegouwen/Hainaut

406291923

2 0315

ABB - POWER QUALITY PRODUCTS NV

01/01/1987

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

418217577

2 0348

SONACA SA

01/01/1987

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

418301216

2 0354

TREFIL. DE FONT L'EVEQUE SA

27/09/1990

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

466712134

2 1502

MECAR SPRL

Overname Mecar 2202

01/01/1988

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

417201057

2 1569

ACV MANUFACTURING SA

02/05/1985

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

405879573

2 2020

CORDIER M. ET CIE ENT SA

01/01/1987

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

413929880

2 2052

MECANIQUE FERROVIAIRE DEVELOPPEMENT SA

01/01/1990

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

424845350

2 2053

VANDERPLANCK METALWORKS SA

01/06/1990

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

401756380

2 2241

DEBELLE ATELIERS (ESTOM) SA

01/01/1988

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

418306164

2 2294

PRECIMENTAL FOND.PRECI.SA

01/01/1988

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

401713127

2 2304

MONTACENTRE SA

12/03/2008

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

417879958

2 3179

DRAFIL SA

05/01/1987

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

407003090

2 3226

VALEO VISION BELGIQUE SA

18/06/1990

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

407204713

2 3256

DORMA HUPPE SA

01/01/1984

30/06/2013

Henegouwen/Hainaut

423276524

2 3304

ENSIVAL MORET DEPLECHIN SA

MONTEUR

01/01/1987

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

405770992

3 0082

S.A.B.C.A NV

01/01/1991

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

438287372

3 0237

EMAILLERIE BELGE SA

01/03/1985

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

450124144

3 0277

SICLI SA

01/01/1985

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

407687238

3 0683

AUDI BRUSSELS SA

01/01/1985

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

401889806

3 0826

FISCHBEIN (CIE) SA

01/01/1985

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

402001346

3 1031

CEGELEC NV

16/03/1992

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

436407453

3 1247

KONE BELGIUM SA

01/01/1985

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

402903851

3 1366

WILO NV

01/01/1985

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

425702910

31804

FABRICOM SA

CAO FABRICOM 30633- SAMENGESMOLTEN MET ENI EN FLSYSTEM

01/11/1983

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

401909503

3 2250

OUDAERT AT DE DECOLLETAGE ET CONSTR. SA

01/11/1987

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

447794857

3 2363

THYSSEN KRUPP LIFTEN ASCENSEURS NV

18/09/1984

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

448910159

3 2648

VANDERPERREN J. SA

01/10/1992

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

439622113

3 3243

BOCCARD BENELUX NV

01/07/1986

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

455317109

3 3606

VAN BATTEL AL SA

01/01/1986

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

416481673

3 3702

SCHINDLER SA

03/03/1981

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

407174623

3 4155

SAUNIER DUVAL BELGIQUE SA

01/01/1983

30/06/2013

Hoofdstedelijk gewest/ Région Capitale

431133623

3 4469

MECANIQUE DE PRECISION PR EQUIPEMENTS SA

01/10/1988

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Limburg/Limbourg

429268451

0 0014

BY-CAST NV

01/05/1986

30/06/2013

Limburg/Limbourg

416446140

0 0056

DELTA BELGIE NV

01/01/1987

30/06/2013

Limburg/Limbourg

403684997

0 0601

TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV

14/06/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

401308301

0 0647

HORMANN GENK NV

07/06/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

407256676

0 0665

PANASONIC ENERGY BELGIUM NV

27/02/1987

30/06/2013

Limburg/Limbourg

401298403

0 0917

FORD WERKE GMBH

19/06/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

405388536

0 0976

BEKAERT LANKLAAR NV

16/07/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

430060188

0 1015

HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNA-TIONAL NV

01/01/1987

30/06/2013

Limburg/Limbourg

436171188

0 1043

VCST INDUSTRIAL PRODUCTS NV

01/01/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

407050701

0 1215

AJK NV

01/01/1987

30/06/2013

Limburg/Limbourg

412833582

0 1268

BRABANTIA S & L BELGIUM NV

03/05/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

401340765

0 1375

RETTIGBELGIUM NV

01/01/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

432858639

0 1379

ELLIMETAL NV

11/07/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

437471483

0 1569

MONROE PACKAGING NV

17/06/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

437210177

0 1626

LIMEPARTS NV

15/12/2009

30/06/2013

Limburg/Limbourg

466071241

0 3759

METES NV

01/01/1985

30/06/2013

Limburg/Limbourg

867662822

0 4658

HELVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES NV

01/03/1987

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Luik/Liège

403967089

4 0131

METAL DEPLOYE BELGE SA

01/07/1985

30/06/2013

Luik/Liège

402336105

4 0142

GILLE E. FORGES ET PLATINERIES SPRL

01/05/1993

30/06/2013

Luik/Liège

403965705

4 0176

MARICHAL KETIN ET CIE FONDERIES SA

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

467613838

4 0181

ENSIVAL MORET BELGIUM SA

01/01/1982

30/06/2013

Luik/Liège

404404480

4 0485

CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOM SA

27/08/1985

30/06/2013

Luik/Liège

437768918

4 0668

KABELWERK EUPEN AG

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

402476457

4 1302

WEISSHAUPT REINER AT DE CONSTR SA

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

402317101

4 1542

BODART ET GONAY SA

15/11/1988

30/06/2013

Luik/Liège

401449247

4 1574

FALLAIS FONDERIE SA

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

403955312

4 1578

GOBIET FRERES € EN REORG JUD SA

01/01/1987

30/06/2013

Luik/Liège

443936435

4 1602

MAGOTTEAUX LIEGE SA

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

403980155

4 1622

TDS SA

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

403970356

4 1652

AKERS BELGIUM OSB SA

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

415657965

4 1868

PONCIN ET CIE ATELIERS SA

01/07/1992

30/06/2013

Luik/Liège

402313339

4 2097

ASPEL SA

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

405852651

4 2101

CAILLEBOTIS ET GALVAN. DE MANDERFELD STACO SA

01/01/1989

30/06/2013

Luik/Liège

475127378

4 2145

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA

01/01/1989

30/06/2013

Luik/Liège

411953456

4 2166

MOCKEL SA

01/09/1992

30/06/2013

Luik/Liège

412681649

4 2347

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH

01/12/1986

30/06/2013

Luik/Liège

421703441

4 2407

BRUNCSWICK MARINE IN EMEA

01/01/1987

30/06/2013

Luik/Liège

413582957

4 2524

HEINEN A ETS SA

01/01/1991

30/06/2013

Luik/Liège

412889606

4 2541

T W ELECTRONIC SA

01/01/1986

30/06/2013

Luik/Liège

424022929

4 3163

MECAMOLD SA

01/01/1985

30/06/2013

Luik/Liège

431086707

4 3307

MULTI MONTAGE SPRL

01/01/1987

30/06/2013

Luik/Liège

432648110

4 3389

ALTRA SA

23/09/1994

30/06/2013

Luik/Liège

449934597

4 3794

EUPEN METAL AG

01/05/1993

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Namen/Namur

401409754

2 0217

MEUSE ET SAMBRE SA

01/01/1987

30/06/2013

Namen/Namur

417528976

2 0317

SAINT ROCH COUVIN SA

01/01/1987

30/06/2013

Namen/Namur

452816091

2 0858

PEGARD PRODUCTICS SA

01/01/1988

30/06/2013

Namen/Namur

404440312

2 3738

SCHREDER CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES TRANSFERT 40011

03/04/1985

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400299501

1 0026

GILBOS NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

401047785

1 0052

STEYAERT HEENE ETS NV

01/01/1986

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

402934832

1 0078

GREIF PACKAGING BELGIUM ENKEL BP NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400297521

1 0248

FRANKE NV

01/03/1984

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405388536

1 0277

BEKAERT NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

413643533

1 0307

C MAC ELECTROMAG BVBA

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

441075925

1 0397

DE BACKER HUBERT NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420246659

1 0511

ANGLO BELGIAN CORPORATION NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405714970

1 0526

CULOBEL NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420383548

1 0531

VOLVO CARS GENT NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420383647

1 0534

VOLVO GROUP BELGIUM NV

01/07/1990

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405035475

1 0749

JOHN BEAN TECHNOLOGIES NV

01/01/1986

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

478509413

1 0796

NIEUWE SCHELDEWERVEN NV

02/04/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

428086041

1 0877

HONDA BELGIUM FACTORY NV

01/04/1984

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

441530142

1 0947

GRADA INTERNATIONAL NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405045670

1 0985

NIKO NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405062102

1 1228

STIKOTA NV

OVERNAME 00590

02/05/1983

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400070560

1 1232

TAPI METAALKONSTRUKTIES NV

01/01/1986

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

417289347

1 1493

BIS ROB MONTAGEBEDRIJF NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

411639987

1 1699

MAGNETROL INTERNATIONAL NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400245655

1 1761

SAMSONITE EUROPE NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

450279443

1 2461

VYNCOLIT NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

404317378

1 2704

RUBBENS NV

01/11/1996

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

477992640

1 4740

DE PECKER GENT NV

CONVENTIE 10107

01/01/1992

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

479947387

1 4910

OMCO INTERNATIONAL NV

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

885012162

1 5321

GE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA

01/01/1985

30/06/2013

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

884161532

1 6222

PSS BELGIUM NV

01/01/1987

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

400388581

3 0010

OTIS (LIFTEN) NV

01/01/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

400888924

3 0033

GEA PROCESS ENGINEERING NV

01/01/1987

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

452821140

3 0241

GONDREXON INDUSTRIE NV

01/01/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

403100029

3 0354

APP.ELECT.ELECTRON BELGES NV

28/06/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

400624648

3 0574

A.D.B. NV

17/10/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

451580035

3 0681

TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS NV

01/04/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

402645614

3 0696

RENAULT INDUSTRIE BELGIQUE SA

01/04/1983

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

401927616

3 0743

VLASSENROOT ATELIERS NV

01/01/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

441557163

3 0760

ANSUL NV

01/04/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

401782512

3 1003

NEXANS BENELUX SA

01/01/1986

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

403558503

3 1178

DE COSTER DYNAMOTOR NV

05/12/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

416652810

3 1264

GRILLET AND PARTNERS BVBA

01/06/1988

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

417374172

3 1341

NLMK LA LOUVIERE - AFDELING TREBOS SA

26/03/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

873043946

3 1839

COGEBI NV

OVERNAME COGEBI

01/01/1984

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

400734318

3 1977

LUDO NV

24/08/1987

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

468106261

3 2087

ALTRAD BENELUX NV

01/01/1987

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

441428489

3 2238

ASCO INDUSTRIES NV

OMSCHAKELING VAN TAAL 30823 NAAR 32238

01/01/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

418955668

3 2618

VAN HOOF BVBA

10/07/1986

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

425272051

3 2862

WILLEMS BVBA

15/12/1986

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

400959891

3 3016

DURACELL BATTERIES BVBA

01/01/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

405721306

3 3019

TYCO ELECTRONICS RAYCHEM NV

01/04/1987

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

421873289

3 3196

HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM NV

01/01/1987

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

406219766

3 3206

FONDATEL NV

01/03/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

407251926

3 3638

ROBERT BOSCH PRODUKTIE NV

01/01/1985

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

408270327

3 3907

TERUMO EUROPE NV

01/01/1983

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

420004852

3 4303

AUTOMATION NV

30/04/1988

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

422108465

3 4377

PHILIPS INNOV APP LEUVEN NV

01/01/1987

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

415382803

3 4487

VERDEYEN F. ETS NV

01/01/1987

30/06/2013

Vlaams Brabant/ Brabant flamand

434499028

3 4948

SPIE BELGIUM SA

01/01/1989

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

Waals Brabant/ Brabant wallon

402958982

3 1074

FIB BELGIUM SA

01/04/1985

30/06/2013

Waals Brabant/ Brabant wallon

462042375

3 1089

WENDT BOART SA

01/01/1998

30/06/2013

Waals Brabant/ Brabant wallon

400358293

3 1338

TWIN DISC INTERNATIONAL SA

01/01/1986

30/06/2013

Waals Brabant/ Brabant wallon

406651615

3 3270

FLOWEL INTERNTIONAL SA

25/09/1986

30/06/2013


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie Bepaling van de provincie op basis van exploitatietiezetel

Province Provincie

N° d'entreprise - Onder- nemingsnr.

N° de l'employeur - Werkgevernr.

Nom - Naam

Description - Omschrijving

Début de la convention Begin conventie

Fin de la convention Einde conventie

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405269760

1 0907

ASSA ABLOY NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

425920763

1 0098

ATCOMEX COMPANY NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

433026509

1 1933

AVASCO INDUSTRIES NV

01/01/1989

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

444444694

1 0300

AXA INTERNATIONAL NV

01/01/1986

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191041

1 4540

BARCO NV

01/01/1987

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405388536

1 0077

BEKAERT NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405388536

1 2077

BEKAERT NV

01/01/1987

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

892063765

1 5386

BELGIAN MONITORING SYSTEMS BVBA

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

459136830

1 2918

BEP EUROPE NV

CAO FABRICOM VERDE

15/09/1983

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

414216823

1 0025

BERTELOOT LUCIEN NV

01/12/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

478276316

1 4757

BETAFENCE NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405129408

1 0072

BOMBARDIER TRANSPORTATION BELG. NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

477143394

1 4844

CASSIDIAN BELGIUM NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405170780

1 0741

CLAEYS ALIDOR NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445030357

1 1749

CLEMACO CONTRACTING NV

01/04/1979

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

894202715

1 5423

C MEC KORTRIJK NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

400444803

1 0825

CNH BELGIUM NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

448332911

1 5309

CONNECT GROUP NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

412120336

1 1407

DAIKIN EUROPE NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405546211

1 0108

DAMMAN CROES CONSTR. WERKH. NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

456610771

1 0563

DE JAEGHERE ALUMINIUMCONSTR. BVBA

01/01/1986

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

472154824

1 0010

DE MEESTERE NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405176522

1 0753

DECLOEDT DEVOC NV

01/01/1986

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406542143

1 0667

DEMAITERE CONSTR. WERKH. BVBA

LEEFTIJD MANNEN IS 5

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405553337

1 0672

DEMAN KONSTRUKTIEWERKHUIZEN NV

01/01/1986

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

414706276

1 0400

DEWARTE MONTAGEBEDRIJF BVBA

01/05/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

407706638

1 1736

DEWARTE NV

01/05/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405182064

1 1746

DEWANDELER NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

420997222

1 1204

DEWULF R. KONSTR. WERKH. NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

407184719

1 09

DONALDSON EUROPE BVBA

01/01/1989

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473711970

1 1991

EMKA MACHINES NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

412898811

1 0223

EVILO NV

15/01/1986

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

432779356

1 0024

FERROMATRIX NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406741487

1 0032

FIRE TECHNICS NV

01/01/1987

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

431601203

1 1767

FREMACH IZEGEM NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

457578890

1 0339

GB BOUCHERIE NV

01/03/1986

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405288863

1 1005

GRYSON OMETALLISATIE BVBA

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405568183

1 1966

HACO NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405979246

1 0211

HALSBERGHE GEBROEDERS NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

401895051

1 0392

HOLVRIEKA NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405281044

1 1152

IDP SCHEEPSWERF NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

415663608

1 2231

JONCKHEERE SUBCONTRACTING NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405349340

1 0033

LAPAUW NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

444203877

1 1088

LORIVAN NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

421575460

1 1514

LOUAGE EN WISSELINCK NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

418949037

1 1596

LUXAFLEX BELGIUM NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405350231

1 0782

LVD COMPANY NV

01/01/1983

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

413858418

1 0916

LYSAI RNV

01/01/1986

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405443766

1 1216

MAES METAL NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

443277132

1 0035

MEWAF INTERNATIONAL NV

01/01/1986

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

426586303

1 1078

MOL CY NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405128715

1 0755

MOTOGROUP BVBA

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445510409

1 1135

NEON ELITE NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

436260171

1 0105

NOVY NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424800117

1 1144

OVA NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405130792

1 1443

PACKO INOX NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

476057192

1 4640

PARTS & COMPONENTS NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405502362

1 0074

PICANOL NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

429277953

1 0111

PRIMUS BVBA

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

438243426

1 0294

PROFERRO NV

01/01/1983

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406887482

1 0039

PULLMAFLEX BENELUX NV

03/04/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424538019

1 0195

RADIUS NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

448673203

1 2144

RENSON SUNPROTECTION PROJECTS NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

462152837

1 4373

RENSON VENTILATION NV

CAO OVERGNOMEN V

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

438457420

1 1619

REZNOR EUROPE NV

01/01/1987

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

426642028

1 1146

RMC NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445281963

1 0890

SADEF NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

402751522

1 1445

SCHRAMME J INDUSTRIELE TOELEV NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405490979

1 0097

SECA MECOBEL NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405514834

1 0351

SKT NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

435793086

1 0878

SOENEN R WERKHUIZEN NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406198683

1 1646

SPICER OFF HIGHWAY BELGIUM NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

457522769

1 0344

SPINNEKOP NV

01/01/1987

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

421441937

1 1607

STEELANDT TOELEVERINGSBEDRIJ NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

430122051

1 2221

SUPERIA RADIATOREN NV

01/01/1992

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

885023149

1 5330

TEAM INDUSTRIES ROESELARE NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

456366192

1 0202

THE EUROPEAN VAN COMPANY NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

465547738

1 4244

TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

435942843

1 0245

TYPHOON INDUSTRIELE VENTILATIE € IN GER REORG NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424059551

1 0178

UNIC DESIGN NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405450595

1 0716

VAN DE WIELE MICHEL NV

20/12/1988

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445915829

1 1609

VANDAELE KONSTRUKTIE NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

408420082

1 1313

VANGHELUWE DEBUSSCHERE BVBA

01/01/1987

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405226012

1 1315

VANHAELEWIJN NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

413930474

1 1907

VAPO HYDRAULICS NV

01/01/1987

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445877920

1 0715

VDL BUS ROESELARE NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405454654

1 1895

VELGHE M NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

411979586

1 1452

VERBRUGGE JANSSENS NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

441554490

1 0740

VERBRUGGE NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

436471096

1 0238

VERMO NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

442439368

1 0399

VISHAY RESISTORS BELGIUM NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405157419

1 1416

WEMA NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

417713375

1 1420

WESTLAND NV

01/01/1985

30/06/2013

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405469797

1 0447

WEWELER COLAERT NV

01/01/1985

30/06/2013


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^