Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 december 2006
gepubliceerd op 07 februari 2007

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Brussel-Musea-Tentoonstellingen voor de organisatie van de tentoonstelling « Gezondheid »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022091
pub.
07/02/2007
prom.
08/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Brussel-Musea-Tentoonstellingen voor de organisatie van de tentoonstelling « Gezondheid »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op begroting 25, afdeling 52, artikel 46.33.01.88;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14, 2°;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 september 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van twaalfduizend vijfhonderd euro ( euro 12.500) ingeschreven op artikel 46.33.01.88, afdeling 52, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor het begrotingsjaar 2006, wordt toegekend aan de VZW Brussel-Musea-Tentoonstellingen (Peperstraat 1, 1000 Brussel) (B.R. : 191-0511312-88) als rijkssteun voor de organisatie van de tentoonstelling « Gezondheid » over de informatieverstrekking aan de bevolking over volksgezondheid in de 19de eeuw en het verband met de huidige campagnes van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van 18 oktober 2006 tot 14 januari 2007, in het Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter steving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 1 april 2007) aan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer (kantoor 2 E 22, Eurostation II, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag. De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingskosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kantoorkosten (telefoon, correspondentie, ...) of leveringen (die rechtstreeks verband houdend met de bovenvermelde actie en zich hebben voorgedaan in 2006). De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^