Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006011552 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent type wet prom. 08/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006011553 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de controle op de Compensatiekas Natuurrampen type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot zorgverlening, gecoördineerd door huisartsen type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006023359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006023360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor projecten inzake palliatieve dagverzorging type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006023370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgverstrekkers betrokken bij de zorg voor oudere en voor sterk afhankelijke patiënten type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Projekt Farmaka » voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Nationale Alzheimer Liga" type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Jour après Jour" type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "CHOW BELGIUM" type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006023394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Medisch falen" type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007005 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 79 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007004 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007022091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Brussel-Musea-Tentoonstellingen voor de organisatie van de tentoonstelling « Gezondheid » type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007022114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007022115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen voor huisartsen type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007023392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006007348 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot uitbreiding van het gebruik van het subsysteem rollend materieel « Elektrische motorrijtuig Type Z 2000 » van de Luxemburgse spoorwegen, op een deel van het Infrabel spoorwegnet type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006037010 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden VII, excl. VIIa type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006037011 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden IIa, IV type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007022083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.100.591 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

decreet

type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006037005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006037044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004 houdende inventarisatie, terugwinning en verwijdering van halonen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006037100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2007035044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Fonds Jongerenwelzijn » type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2007035104 bron vlaamse overheid Besluit houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2007035010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en betreffende de uitwerking van een Europees register inzake de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg, en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 01/02/2007 numac 2007035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007035108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en ordonnanceringskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007035109 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet met betrekking tot het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.60 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2007035136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een tweede herverdeling van kredieten voor projecten inzake rationeel energieverbruik in scholen, centra en instellingen hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van de provisies ingeschreven onder basisallocatie 00.27 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2006 betreffende een herverdeling van kredieten voor projecten inzake rationeel energieverbruik in sportinfrastructuur en jeugdverblijven type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007035180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007035192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 02/03/2007 numac 2007035252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen in 2006 en 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 27/04/2007 numac 2007035507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Regering bij de « Université Catholique de Louvain ». type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007200421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 44 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007200482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de Afgevaardigde van de Regering bij de « Université Catholique de Louvain » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007200528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 betreffende het Actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 05/03/2007 numac 2007200546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de inhoud van de statistische databank van de inschrijvingen van de studenten in de universitaire instellingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/12/2006 pub. 20/07/2007 numac 2007000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten. - Technische specificaties van microprocessoren in het kader van informaticaopdrachten . - Aanvulling bij de omzendbrief van 23 juni 2004 (Belgisch Staatsblad, 25 juni 2004). - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 08/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007200187 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 23 december 2005 betreffende de toelaatbaarheidscriteria en de uitwerkingsmodaliteiten voor de riviercontracten in het Waalse Gewest type omzendbrief prom. 08/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200318 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 23 december 2005 betreffende de toelaatbaarheidscriteria en de uitwerkingsmodaliteiten voor de riviercontracten in het Waalse Gewest

erratum

type erratum prom. 08/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen. - Erratum type erratum prom. 08/12/2006 pub. 21/06/2007 numac 2007035853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. - Errata
^