Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2015
gepubliceerd op 02 juni 2015

Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000269
pub.
02/06/2015
prom.
07/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/07/2015000269/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2015. - Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 welke de erkenningscriteria van een algemene ramp vaststelt;

Overwegende dat op 5 augustus 2013 een windhoos en rukwinden met een lokaal karakter schade hebben aangericht in de provincie Antwerpen;

Gelet op het verslag van de Gouverneur betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze hevige winden;

Gelet op het advies van het KMI van 9 augustus 2013 en het technische verslag opgemaakt door de Directie Rampenschade waarin gesteld wordt dat op het grondgebied van deze gemeenten deze fenomenen voldoen aan het in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 opgelegde criterium;

Overwegende dat de windhoos en rukwinden met een lokaal karakter van 5 augustus 2013 derhalve een uitzonderlijk karakter hebben in de zin van de ministeriele omzendbrief van 20 september 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 april 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 25 maart 2015;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht in de provincie Antwerpen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden : Provincie Antwerpen Lier Ranst

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 7 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^