Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 1999
gepubliceerd op 21 mei 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014129
pub.
21/05/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/besluit/1999/05/07/1999014129/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 47, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzonderheid op artikel 73;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs het « Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » aanduidt om de medische en psychologische onderzoeken tot herstel in het recht tot sturen te organiseren; dat dit Instituut evenwel de bevoegdheden van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling met betrekking tot de medische en psychologische onderzoeken niet heeft overgenomen; dat deze onderzoeken sinds de inwerkingtreding van voormeld koninklijk besluit in het Brusselse Gewest niet meer georganiseerd worden; dat het derhalve nodig is, teneinde de continuïteit in de organisatie van de onderzoeken tot herstel in het recht tot sturen te verzekeren, om de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling aan te duiden als een van de organismen belast met het afnemen van de medische en psychologische onderzoeken tot herstel in het recht tot sturen en zonder verwijl het koninklijk besluit van 23 maart 1998 aan te passen;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 73, eerste lid van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, wordt vervangen als volgt : « De medische en de psychologische onderzoeken slaan respectievelijk op de normen en tests aangeduid in bijlage 6 en gebeuren in de gewestelijke medico-psychologische centra van de « Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi », van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. De kosten van de centra en de erelonen van de geneesheer en de psycholoog zijn ten laste van de kandidaat. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1998.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, L. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DE RYCKE De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Justitie, T. VAN PARYS De Minister van Landsverdediging, J.-P. PONCELET De Staatssecretaris voor Veiligheid, J. PEETERS

^