Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 maart 2021
gepubliceerd op 30 maart 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021040074
pub.
30/03/2021
prom.
07/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020 Vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen) (Overeenkomst geregistreerd op 15 april 2020 onder het nummer 158178/CO/145) Preambule Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de bedragen die zijn opgenomen in de bijlage, aan te passen aan de verhoging van de tarieven van de NMBS vanaf 1 februari 2020. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen. HOOFDSTUK II. - Vergoeding bij openbaar vervoer

Art. 2.De werknemers die gebruik maken van om het even welk gemeenschappelijk openbaar vervoer hebben recht ten laste van de werkgever op de terugbetaling van de gedragen kosten aan 100 pct. en dit voor de afstand afgelegd door de gemeenschappelijke vervoerdienst, tussen de woonplaats en de werkplaats. HOOFDSTUK III. - Fietsvergoeding

Art. 3.De werknemers die voor het woon-werkverkeer gebruik maken van de fiets hebben recht, ten laste van de werkgever, op een vergoeding van 0,22 EUR per kilometer. Vanaf 1 december 2020 wordt dit 0,24 EUR per kilometer. HOOFDSTUK IV. - Vergoeding voor andere vervoermiddelen

Art. 4.De werknemers die woonachtig zijn op 5 km en meer van de werkplaats, en die gebruik maken van andere dan in artikelen 2 en 3 bedoelde vervoermiddelen, hebben per begonnen arbeidsdag eveneens recht, ten laste van de werkgever, op een terugbetaling van de gedragen kosten Deze terugbetaling bedraagt per begonnen arbeidsdag 65 pct. van 1/65ste van de effectieve prijs aan 139 pct. voor de driemaandelijkse treinkaart en dit voor de afgelegde afstand tussen de woonplaats en de werkplaats.

Vanaf 1 december 2020 bedraagt deze terugbetaling per begonnen arbeidsdag 70 pct. van 1/65ste van de effectieve prijs aan 139 pct. voor de driemaandelijkse treinkaart en dit voor de afgelegde afstand tussen de woonplaats en de werkplaats.

Er is een maximum van 65/65sten per 3 maanden.

Een tabel met de effectieve bedragen vanaf 1 februari 2020 is opgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor de berekening van de afstand wordt het aantal kilometers langs de baan in aanmerking genomen, berekend van de werkplaats tot de woonplaats.

Art. 5.Wanneer werknemers via carpooling naar het werk komen wordt onder de volgende voorwaarden de tussenkomst in het sociaal abonnement gebracht op 100 pct. : - er zijn tenminste 3 werknemers die carpooling doen; - de carpooling gebeurt permanent gedurende het ganse jaar; - de organisatie van het collectief vervoer is fiscaal aftrekbaar in de hoofde van de werkgever a rato van 120 pct.

Art. 6.De terugbetaling van de gedragen kosten, waarvan sprake in de artikelen 2, 3, 4 en 5, geschiedt minstens om de maand.

Art. 7.Onverminderd de regelingen vastgesteld bij de artikelen 2, 3, 4 en 5, blijven de gunstiger voorwaarden inzake vervoer en de terugbetaling van vervoerskosten die op het vlak van de onderneming bestaan, behouden. HOOFDSTUK V. - Mobiliteitsvergoeding

Art. 8.Wanneer de werkman, in opdracht van de werkgever, zich van de zetel van de onderneming, het werkhuis, de werkplaats of een ander door de werkgever aangeduide plaats naar een andere werkplaats moet begeven, worden deze verplaatsingskosten volledig door de werkgever gedragen, ongeacht het gebruikt vervoermiddel en de af te leggen afstand.

Art. 9.De vergoeding van de verplaatsingen van de woonplaats rechtstreeks naar de plaats van tewerkstelling wordt aangevuld door een mobiliteitspremie van 0,0565 EUR (index 1 januari 2020) per effectief afgelegde kilometer (zowel heen als terug).

Het bedrag van de mobiliteitspremie wordt geïndexeerd volgens dezelfde regels als deze die gelden voor de indexering van de lonen rekening houdende met het geldende plafond voor de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

Voor wat werven of werken betreft die op een afstand van meer dan 45 km gelegen zijn van de zetel van de onderneming, zal de mobiliteitsvergoeding die aan de chauffeur wordt toegekend, verhoogd worden met 20 pct.

De werkgever is vrijgesteld van de betaling van de mobiliteitspremie indien de verplaatsing gebeurt gedurende de tijd tijdens dewelke het personeel ter beschikking is van de werkgever.

Art. 10.Voor ondernemingen die dicht bij de zetel van de onderneming een collectieve parkeerplaats ter beschikking stellen waarvan de werknemers op vrijwillige basis kunnen gebruik maken, wordt het traject van de parkeerplaats naar de werf en terug door de mobiliteitsvergoeding gedekt.

Individuele ondernemingen die van deze aangepaste regeling gebruik willen maken dienen een aanvraag te richten aan het paritair comité.

Art. 11.Het betalen van de mobiliteitspremie gebeurt gelijktijdig met de terugbetaling van de verplaatsingskosten. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2020 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in hetzelfde paritair comité, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (registratienummer : 145193/CO/145).

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzeg van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (parken en tuinen)

Intervention patronale/Patronale tussenkomst

Distance en km/ Afstand in km

Autre moyen de transport - intervention à 65 p.c./ Eigen vervoer - terugbetaling aan 65 pct.

Transport en commun/ Openbaar vervoer

Par mois/Per maand

Par jour/Per dag

5

36,74 EUR

1,70 EUR


6

39,15 EUR

1,81 EUR

7

41,56 EUR

1,92 EUR

8

43,97 EUR

2,03 EUR

9

46,38 EUR

2,14 EUR

10

48,79 EUR

2,25 EUR

11

50,90 EUR

2,35 EUR

12

53,31 EUR

2,46 EUR

13

55,72 EUR

2,57 EUR

14

58,13 EUR

2,68 EUR

15

60,53 EUR

2,79 EUR

16

62,94 EUR

2,91 EUR

17

65,05 EUR

3,00 EUR

18

67,46 EUR

3,11 EUR

19

69,87 EUR

3,22 EUR

20

72,28 EUR

3,34 EUR

21

74,69 EUR

3,45 EUR

22

77,10 EUR

3,56 EUR

23

79,21 EUR

3,66 EUR

Gratuit/Gratis

24

81,62 EUR

3,77 EUR

25

84,03 EUR

3,88 EUR

26

86,43 EUR

3,99 EUR

27

88,84 EUR

4,10 EUR

28

91,25 EUR

4,21 EUR

29

93,36 EUR

4,31 EUR

30

95,77 EUR

4,42 EUR

31-33

99,69 EUR

4,60 EUR

34-36

105,41 EUR

4,87 EUR

37-39

111,43 EUR

5,14 EUR

40-42

117,15 EUR

5,41 EUR

43-45

122,88 EUR

5,67 EUR

46-48

128,60 EUR

5,94 EUR

49-51

134,32 EUR

6,20 EUR

52-54

138,54 EUR

6,39 EUR

55-57

142,75 EUR

6,59 EUR

58-60

146,67 EUR

6,77 EUR

61-65

152,39 EUR

7,03 EUR

66-70

159,32 EUR

7,35 EUR

71-75

165,94 EUR

7,66 EUR

76-80

172,87 EUR

7,98 EUR

81-85

179,80 EUR

8,30 EUR

86-90

186,72 EUR

8,62 EUR

91-95

193,65 EUR

8,94 EUR

96-100

200,28 EUR

9,24 EUR

101-105

207,20 EUR

9,56 EUR

Gratuit/Gratis

106-110

214,13 EUR

9,88 EUR

111-115

221,06 EUR

10,20 EUR

116-120

227,98 EUR

10,52 EUR

121-125

234,61 EUR

10,83 EUR

126-130

241,54 EUR

11,15 EUR

131-135

248,46 EUR

11,47 EUR

136-140

255,39 EUR

11,79 EUR

141-145

262,32 EUR

12,11 EUR

146-150

271,95 EUR

12,55 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^