Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 februari 2014
gepubliceerd op 14 februari 2014

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 302, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003043
pub.
14/02/2014
prom.
07/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/07/2014003043/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 302, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 302, derde lid, ingevoegd bij de wet van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling type wet prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 december 2013;

Gelet op het advies 54.777/3 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecöordineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk III, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een afdeling IIbis ingevoegd, die de artikelen 136/1 en 136/2 bevat, luidende : "Aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 302, derde lid).

Art. 136/1.§ 1. Wanneer de belastingplichtige uitdrukkelijk akkoord gaat met de werkwijze uiteengezet in artikel 302, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ofwel via Tax-on-web bij het invullen van de aangifte, ofwel via MyMinFin, wordt zijn aanslagbiljet uitsluitend door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, aangeboden.

Dit akkoord houdt in dat de belastingplichtige regelmatig nagaat of zijn aanslagbiljet hem door middel van de in het vorige lid vermelde procedure werd aangeboden.

De aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, bestaat uit de elektronische aanbieding ervan via het systeem van internetbankieren. § 2. De belastingplichtige deelt aan de administratie via Tax-on-web of MyMinFin de volgende gegevens mee; 1° de bankrekening die de elektronische aanbieding via internetbankieren toelaat;2° een persoonlijk emailadres indien hij een informatieve boodschap betreffende de elektronische aanbieding van zijn aanslagbiljet, wenst te ontvangen.Deze boodschap vervangt evenwel niet de officiële kennisgeving, ontvangen in het internetbankieren; 3° elke verandering van bankrekening. § 3. De elektronische aanbieding van het aanslagbiljet wordt beëindigd wanneer de belastingplichtige : 1° overlijdt;2° zijn akkoord herroept.Deze herroeping wordt uitsluitend via internetbankieren uitgevoerd. Zij kan plaatsvinden op elk moment en treedt onmiddellijk in werking; 3° aan de administratie een bankrekening meedeelt die geen elektronische aanbieding van het aanslagbiljet meer toelaat. Vanaf dit moment wordt het aanslagbiljet uitsluitend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige overgemaakt.

Art. 136/2.§ 1. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt het akkoord, bedoeld in artikel 136/1, § 1, gegeven door elke echtgenoot. § 2. De bankrekening die overeenkomstig artikel 136/1, § 2, 1°, voor de elektronische aanbieding van het aanslagbiljet wordt gebruikt, is in het geval van een gemeenschappelijke aanslag, deze van de echtgenoot die zijn inkomsten aangeeft in de linkerkolom van de aangifte in de personenbelasting. Indien de andere echtgenoot niet beschikt over een volmacht over die rekening of indien deze rekening niet toebehoort aan beide echtgenoten, wordt verondersteld dat de titularis van de rekening aan de andere echtgenoot de mogelijkheid geeft om zijn rechten, meer in het bijzonder inzake het bezwaar, uit te oefenen. § 3. De elektronische aanbieding van het aanslagbiljet, wordt in het geval van een gemeenschappelijke aanslag beëindigd wanneer : 1° de beide echtgenoten zijn overleden of de echtgenoot die zijn inkomsten in de linkerkolom van de aangifte in de personenbelasting aangeeft, is overleden, 2° één echtgenoot zijn akkoord herroept;3° de aan de administratie medegedeelde bankrekening wordt vervangen door een bankrekening die geen elektronische aanbieding van het aanslagbiljet meer toelaat;4° de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn;5° de scheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand na 1 januari van het aanslagjaar. Vanaf dit moment wordt het aanslagbiljet uitsluitend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige overgemaakt.".

Art. 2.De minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

^