Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 augustus 2007
gepubliceerd op 14 augustus 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003358
pub.
14/08/2007
prom.
07/08/2007
ELI
eli/besluit/2007/08/07/2007003358/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, strekt ertoe de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 zoals laatst gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, aan te passen.

Bij deze wijziging werd geen rekening gehouden met de aanpassingen die aan dezelfde bijlage waren aangebracht bij het koninklijk besluit van 12 maart 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en houdende diverse bepalingen.

Het koninklijk besluit van 8 juni 2007 wijzigt bijgevolg expliciet de regels met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek, zonder een inwerkingtreding te voorzien voor deze ongewilde wijzigingen. Daardoor treden deze in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, met name 29 juni 2007.

Aangezien hierdoor de juiste toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inzake wetenschappelijk onderzoek in het gedrang wordt gebracht is het nodig deze vergetelheid zo snel mogelijk te verbeteren.

Artikel 1 van het ontwerp past dienovereenkomstig de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 aan.

Artikel 2 legt de inwerkingtreding vast door expliciet de inwerkingtreding te hernemen van de koninklijke besluiten van 12 maart 2007 en 8 juni 2007.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, De zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

7 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen : - 250; - 2751, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006 en de wet van 17 mei 2007; - 2756, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2007; - 2757, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007; - 2758, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007; - 300, § 1; - 312;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid : - artikel 952, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007 en 8 juni 2007; - bijlage IIIbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 12 maart 2007 en 8 juni 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juni 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 3 augustus 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 zoals gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, geen rekening houdt met de aanpassingen die aan dezelfde bijlage waren aangebracht bij het koninklijk besluit van 12 maart 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en houdende diverse bepalingen; - hierdoor de juiste toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inzake wetenschappelijk onderzoek in het gedrang wordt gebracht; - het nodig is deze vergetelheid zo snel mogelijk te verbeteren; - dit besluit ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - het dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlage IIIbis van het KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 december 2006, 12 maart 2007 en 8 juni 2007, wordt vervangen als volgt : « Bijlage IIIbis -Lijst van de codes met betrekking tot de aard van de inkomsten in toepassing van artikel 952, § 3, a, KB/WIB 92 01 koopvaardij (Art. 2752, WIB 92) 02 bagger (Art. 2752, WIB 92) 03 zeesleepvaart (Art. 2752, WIB 92) 04 zeevisserij (Art. 2754, WIB 92) 05 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, eerste lid, WIB 92) 06 ploegenpremies en nachtpremies (Art. 2755, WIB 92) 07 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, tweede lid, WIB 92) 08 overuren (Art. 2751, WIB 92, van toepassing tot en met 31 maart 2007) 09 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, derde lid, 1°, WIB 92) 31 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, derde lid, 2°, WIB 92) 32 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, derde lid, 3°, WIB 92) voor de in art. 2753, § 2, 1°, WIB 92, bedoelde diploma's 33 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, § 1, derde lid, 3°, WIB 92) voor de in art. 2753, § 2, 2°, WIB 92, bedoelde diploma's 41 sportbeoefenaar (Art. 2756, eerste lid, WIB 92) 42 sportbeoefenaar (Art. 2756, tweede lid, WIB 92) 43 champignonteelt (Art. 2758, WIB 92) 44 overuren (Art. 2751, vierde lid, 2de streepje, WIB 92, van toepassing vanaf 1 april 2007) 45 overuren (Art. 2751, vierde lid, 1ste streepje, WIB 92, van toepassing vanaf 1 april 2007) 46 profit sector (Art 2757, WIB 92). »

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend : - vanaf 1 april 2007 voor de bepalingen die betrekking hebben op door de werknemer gepresteerd overwerk als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; - vanaf 1 oktober 2007 voor de bepalingen met betrekking tot de profit sector als bedoeld in artikel 2757 van hetzelfde Wetboek; - vanaf 1 januari 2008 voor de bepalingen met betrekking tot de sportbeoefenaars zoals bedoeld in artikel 2756 van hetzelfde Wetboek; - op een datum bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad voor de bepalingen met betrekking tot de champignonteelt zoals bedoeld in artikel 2758 van hetzelfde Wetboek; - vanaf 1 januari 2007 voor de andere bepalingen.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 7 augustus 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Programmawet van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.

Programmawet van 8 april 2003, Belgisch Staatsblad van 17 april 2003.

Programmawet van 27 december 2004, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, editie 2.

Wet van 20 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2005.

Wet van 3 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005.

Wet van 23 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005, editie 2.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 3 april 2003, Belgisch Staatsblad van 22 april 2003.

Koninklijk besluit van 28 september 2003, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2003, editie 2.

Koninklijk besluit van 4 mei 2004, Belgisch Staatsblad van 24 mei 2004.

Koninklijk besluit van 16 juni 2004, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2004, editie 2.

Koninklijk besluit van 4 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 23 juli 2004.

Koninklijk besluit van 11 maart 2005, Belgisch Staatsblad van 18 maart 2005, editie 3.

Koninklijk besluit van 4 augustus 2005, Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2005, editie 2.

Koninklijk besluit van 24 augustus 2005, Belgisch Staatsblad van 5 september 2005.

Koninklijk besluit van 8 december 2005, Belgisch Staatsblad van 9 januari 2006, erratum 31 januari 2006.

Koninklijk besluit van 8 januari 2006, Belgisch Staatsblad van 16 januari 2006.

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006.

Koninklijk besluit van 8 juni 2007, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

^