Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2017
gepubliceerd op 13 april 2017

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2017030206
pub.
13/04/2017
prom.
07/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/07/2017030206/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 2.03.3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2017;

Gelet op de Ministerraad van 31 maart 2017;

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.04, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 een provisioneel vastleggingskrediet van 373.121.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 356.207.000 euro is ingeschreven, bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Overwegende dat op de secties 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 14 - FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en 32 - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 2.703.774 euro en vereffeningskrediet van 5.625.155 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.04) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2017.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

Articles légaux - Wettelijke artikels

Activités Activiteiten

Allocations de base Basisallocaties

Crédits d'engagement (en euros) Vastleggings- kredieten (in euro)

Crédits de liquidation (en euros) Vereffenings- kredieten (in euro)

Départements -- Departementen

Divisions -- Afdelingen

Programmes -- Programma's

Section 12 : SPF Justice - Sectie 12 : FOD Justitie

12

51

0

1

11.00.03

149.355

149.355

12

56

0

1

11.00.03

555.890

555.890

12

56

0

2

12.11.01

56.000

56.000

12

56

0

2

74.22.01

7.700

7.700

12

21

0

1

74.22.04

11.200

11.200

12

56

0

1

11.00.04

224.364

224.364

Total - Totaal

1.004.509

1.004.509

Section 13 : SPF Intérieur -- Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken

13

21

0

1

12.11.04

245.081

245.081

Total - Totaal

245.081

245.081

Section 14 : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement - Sectie 14 : FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

14

54

1

6

35.60.49

0

3.000.000

14

42

0

1

11.00.14

95.283

95.283

Total - Totaal

95.283

3.095.283

Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Sectie 25 : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

25

56

4

2

74.22.01

34.885

34.885

25

52

2

3

12.11.02

539.055

539.055

25

52

2

1

12.11.13

60.579

229.201

25

52

2

1

74.10.01

0

19.562

25

56

3

2

74.22.01

0

230.723

25

56

4

2

12.11.01

0

189.812

25

52

2

1

12.11.12

0

37.044

Total - Totaal

634.519

1.280.282

Section 32 : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Sectie 32 : FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

32

43

0

2

12.11.01

724.382

0

Total - Totaal

724.382

TOTALE - TOTAAL

2.703.774

5.625.155


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minster van Begroting, S. WILMES

^