Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 november 1999
gepubliceerd op 10 december 1999

Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en het Instituut voor veterinaire keuring gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024059
pub.
10/12/1999
prom.
06/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/06/1999024059/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en het Instituut voor veterinaire keuring gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op de artikelen 4, 13 en 14, respectievelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 1994, het koninklijk besluit van 3 april 1997 en de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1998, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 januari 1999, waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 3 september 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 6 oktober 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden gemachtigd personen bij arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften : - De Algemene Eetwaren Inspectie : 2 bestuursassistenten. - Het Instituut voor veterinaire keuring : 2 boekhouders; 2 bestuursassistenten.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 oktober 1999.

Art. 3.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

^