Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999010196 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 november 1999 is de heer Lamberts, C., eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999010198 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 november 1999 : - is Mevr. Dumortier, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik; - is Mevr. Huguet, S., gerechtelijk stag - is de heer Nazé, Ph., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-(...) type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999024059 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en het Instituut voor veterinaire keuring gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999014247 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot bepaling van de delegaties van bevoegdheden gegeven in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016381 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999022686 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 21 juni 1999 wordt dr. Herman Gacoms erkend als geneesheer-specialist bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. Zijn mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaa Bij ministerieel besluit van 2 juli 1999 wordt Mevr. dr. Van Schaardenburg, Christa, erkend als(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999022919 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 15 september 1999 wordt Mevr. Dr. Blouard, Chantal, aangewezen als geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst voor het Franstalige regime. Haar manda (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999027800 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 oktober 1999 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 18 december 1998 tot erkenning van de « s.a. Transports et Manutention Deschieter » als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen a Bij ministerieel besluit van 22 oktober 1999 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel be(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999027801 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 2 juli 1999 wordt de heer Fernand Dubois, attaché, met ingang van 1 juni 1999 bij verhoging van graad bevorderd tot de graad van directeur. Dit uittreksel vervangt het uittreksel dat bekendgema (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999036425 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling van de rechtspositie van het personeel

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999010197 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de Nederlandse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot een plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Brussel. Kandidaten voorge Eerste kandidaat : de heer Lybeer, B., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel; Twe(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999010085 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 267 15 oktober 1999 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 1999/670/GBVB : * Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 11 oktobe I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2175/19(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999010201 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 236 van 4 december 1999, blz. 45220, het eerste lid van de Franse tekst moet gelezen worden als volgt : « Ordre judiciaire Par arrêté royal du 25 novembre 1999, Mme Francotte, B (...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999011427 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand december 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand december 1999 respectievelijk vastgest Iga = 0,5449 Igd = 1,3250

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 april 1999 dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1999 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van d - wordt de heer Etienne de Callata|$$|Ady benoemd tot lid van het Beheerscomité van de sociale zeke(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999010195 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau : 1. De kandidaturen voor een ben Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht; - hoofdgriffier van de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999022631 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 1999 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de - wordt Mej. Rosman, Sophie, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in d(...)

document

type document prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999003611 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen. - Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen een belastingvermindering kunnen beko(...) De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...) type document prom. -- pub. 10/12/1999 numac 1999014283 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besulit van 23 maart 1998, De examenzittijd begint op 1 januari 2000. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten(...)
^