Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 maart 2018
gepubliceerd op 04 april 2018

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018011455
pub.
04/04/2018
prom.
06/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/06/2018011455/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, artikel 2.25.2;

Gelet op de adviezen van de inspecteurs van Financiën, gegeven op 14 november 2017, 7 december 2017 en op 13 februari 2018;

Overwegende dat op het programma 25-52-21 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, een provisioneel krediet is ingeschreven, ten belope van 3 463 000 euro, bestemd tot herverdeling, in de loop van het jaar, naar de meest aangewezen basisallocaties van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om de uitgaven van het project 1733 te dekken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van 3 456 211 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 25-52-21 (basisallocatie 25.52.21.0100.01) van de Algemene uitgavenbegroting 2018 om de uitgaven binnen het project 1733 te dekken. Het krediet wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2018.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Bijlage bij het koninklijk besluit van 6 maart 2018 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733

Wettelijke artikels Articles légaux

Activiteiten Activités

Basisallocaties Allocations de base

Vastleggings- kredieten (in euro) Crédits d'engagement (en euros)

Vereffenings- kredieten (in euro) Crédits de liquidation (en euros)

Departementen Departements

Afdelingen Divisions

Programma's Programmes

Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken - Section 13 : SPF Intérieur

13

63

0

3

1100.03

2.565.667

2.565.667


13


63


0


3


1100.04


53.000


53.000

13

63

0

3

1211.01

112.433

112.433

13

63

0

3

1211.04

116.751

116.751

13

63

0

3

7422.01

5.607

5.607

13

63

0

3

7422.04

101.260

101.260


Sectie 25 : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

25

21

4

1

1100.03

82.845

82.845

25

21

4

1

1100.04

81.968

81.968

25

52

2

1

1211.12

46.680

46.680

25

52

2

1

1211.16

290.000

290.000

Totaal - Total

3.456.211

3.456.211


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 6 maart 2018 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^