Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juni 2021
gepubliceerd op 03 augustus 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de jaarlijkse premie 2020

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202038
pub.
03/08/2021
prom.
06/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de jaarlijkse premie 2020 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de jaarlijkse premie 2020.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst 19 november 2020 Jaarlijkse premie 2020 (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2021 onder het nummer 162726/CO/136) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren. HOOFDSTUK II. - Jaarlijkse premie

Art. 2.Ingevolge de exceptionele situatie als gevolg van de Covid-19-crisis wordt artikel 12, alinea 2, 4de streepje van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters van het Paritair Comité voor de papier- en kartonverwerking (153907/CO/136) voor de berekening van de jaarlijkse premie 2020 als volgt gewijzigd : "- in een arbeidsregime van 5 dagen per week worden 43 dagen tijdelijke werkloosheid voor overmacht wegens corona gelijkgesteld met gewerkte dagen; - in een arbeidsregime van 6 dagen per week worden 52 dagen tijdelijke werkloosheid voor overmacht wegens corona gelijkgesteld met gewerkte dagen.".

Artikel 12, alinea 2, 4de streepje van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters van het Paritair Comité van de papier- en kartonverwerking (153907/CO/136) blijft van toepassing voor de andere regimes van tijdelijke werkloosheid.

Collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten op ondernemingsvlak met een gunstiger inhoud blijven van toepassing. HOOFDSTUK III. - Tussenkomst van het fonds van bestaanszekerheid Niet-essentiële activiteiten

Art. 3.Ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit een activiteit is die in het kader van de Covid-19-crisis als niet-essentieel wordt beschouwd en die tegelijkertijd voldoen aan de onderstaande voorwaarden, kunnen een aanvraag indienen voor tussenkomst van het fonds van bestaanszekerheid voor de arbeiders en arbeidsters : - als hoofdactiviteit hebben : producten voor de horeca of kantoorartikelen of enveloppen of een papiergroothandelaar zijn; en - de status van "bijzonder getroffen onderneming" hebben, die vanaf 1 september 2020 de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor overmacht wegens corona is blijven toepassen.

Het fonds van bestaanszekerheid zal tussenbeide komen tot een maximum van 10 EUR per dag tijdelijke werkloosheid voor overmacht wegens corona per werknemer binnen de grenzen van artikel 2 van deze overeenkomst.

Essentiële activiteiten

Art. 4.Ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit een activiteit is die in het kader van de Covid-19-crisis als essentieel wordt beschouwd en die tegelijkertijd aan de onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraag voor tussenkomst indienen bij het fonds voor de bestaanszekerheid van arbeiders en arbeidsters. De voorwaarden waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan zijn : - De status van "bijzonder getroffen onderneming" hebben die vanaf 1 september 2020 de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor overmacht wegens corona is blijven toepassen; en - Het volgende bewijzen : - hetzij een omzetverlies van ten minste 50 pct. in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019; - hetzij totaal aantal dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor een bepaalde maand(en) waarvoor een aanvraag tot tussenkomst wordt ingediend groter of gelijk aan het totaal aantal gewerkte dagen voor dezelfde maand.

Het beheerscomité van het fonds van bestaanszekerheid voor de arbeiders en arbeidsters zal het dossier onderzoeken en een beslissing nemen over de tussenkomst van het fonds van bestaanszekerheid.

De tussenkomst bedraagt 10 EUR per dag tijdelijke werkloosheid voor overmacht wegens corona per werknemer binnen de grenzen van artikel 2 van deze overeenkomst en voor de periode die na onderzoek van het dossier wordt aanvaard. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2020 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de arbeiders en arbeidsters van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking (153907/CO/136).

Art. 6.Overeenkomstig artikel 14.1. van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de leden goedgekeurde en door de voorzitter en de secretaris ondertekende, notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^