Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juni 2021
gepubliceerd op 03 augustus 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van ongeregeld vervoer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202020
pub.
03/08/2021
prom.
06/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van ongeregeld vervoer (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van ongeregeld vervoer.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020 Toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van ongeregeld vervoer (Overeenkomst geregistreerd op 27 januari 2021 onder het nummer 162912/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen. § 2. Met "ongeregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld, met inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een opdrachtgever of van de vervoerder zelf. Onder "ongeregeld vervoer" wordt eveneens verstaan : de internationaal geregelde diensten over een lange afstand. § 3. Met "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - Toekenning van een eindejaarspremie

Art. 2.§ 1. Er wordt een eindejaarspremie toegekend aan het rijdend personeel van de ondernemingen van ongeregeld vervoer. § 2. In 2020 bedraagt deze eindejaarspremie 2 146,26 EUR. § 3. Het bedrag van deze premie wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de volgende formule : Eindejaarspremie referentiejaar - 1 x gezondheidsindexcijfer september referentiejaar gezondheidsindexcijfer september referentiejaar - 1 HOOFDSTUK III. - Toekennings- en uitbetalingsmodaliteiten

Art. 3.Het referentiejaar is het jaar waarin de eindejaarspremie wordt toegekend.

Art. 4.De leden van het rijdend personeel die ten minste zes maanden in de onderneming werden tewerkgesteld in de loop van het referentiejaar, hebben recht op de premie.

Art. 5.§ 1. Deze premie wordt toegekend volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : - De personeelsleden die gedurende het volledige referentiejaar hebben gewerkt, ontvangen het totale bedrag van de premie; - De personeelsleden die in de loop van het referentiejaar : - toegetreden zijn tot het SWT of met pensioen zijn gegaan; - in dienst zijn getreden; - ziek zijn geweest; - arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van een arbeidsongeval; - werden ontslagen om een andere dan een dringende reden, bekomen de premie berekend naar rata van de maanden arbeidsprestaties, met dien verstande dat een effectieve arbeidsprestatie van ten minste tien dagen telt voor een volledige maand. § 2. De wettelijke vakantiedagen en de afwezigheidsdagen die zijn gerechtvaardigd door ziekte of arbeidsongeval, worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestaties, met een maximum van zes maanden. § 3. De personeelsleden die in de loop van het referentiejaar hun opzegging hebben betekend en niet meer in dienst zijn op 31 december van het referentiejaar of werden ontslagen om dringende reden, verliezen het recht op de premie. § 4. De leden van het rijdend personeel, die deeltijds werken, bekomen de premie naar rata van hun wekelijkse arbeidsduur.

Art. 6.De eindejaarspremie wordt uiterlijk op de laatste werkdag van de maand december van het referentiejaar betaald. HOOFDSTUK IV. - Voorschot

Art. 7.Het sociaal fonds autobus-autocar betaalt een voorschot aan de leden van het rijdend personeel die recht hebben op deze eindejaarspremie.

Art. 8.In 2020 bedraagt dit voorschot 75,83 EUR bruto.

Art. 9.Het bedrag van dit voorschot wordt ieder jaar geïndexeerd op basis van de volgende formule : dienstenindex december referentiejaar - 1 dienstenindex december referentiejaar - 2

Art. 10.De werkgever betaalt het volgens artikel 5 berekende bedrag uit, verminderd met het voorschot zoals bepaald in dit hoofdstuk. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 en is afgesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^