Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 december 2007
gepubliceerd op 21 december 2007

Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2007 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er het ASTRID-systeem te ondersteunen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007003563
pub.
21/12/2007
prom.
06/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/06/2007003563/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2007 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er het ASTRID-systeem te ondersteunen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd bij de programmawet van 24 december 2002;

Gelet op de wet van 28 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en de begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bedoelde samenwerkings-commissie van 4 september 2007;

Gelet op de beslissing van de federale leden van de voornoemde samenwerkingscommissie van 4 september 2007;

Overwegende dat de rol van Europese hoofdstad van Brussel moet bevorderd worden, namelijk in verband met het onthaal van de Europese toppen;

Overwegende dat één van de middelen om de nodige veiligheid te kunnen waarborgen voor de effectieve uitvoering van die rol er in bestaat het ASTRID- systeem te ondersteunen in de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 10 september 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 21 september 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de perken van de beschikbare kredieten, wordt een financiële tussenkomst van 5.000.000 euro toegekend voor het begrotingsjaar 2007 aan de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de investeringen voor de installatie van het ASTRID-systeem te dekken, met name voor de aankoop van draagbare radioterminals en hun toebehoren; voor de werkingskosten waaronder de betaling van abonnementen van de zones op het ASTRID-systeem.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde financiële tussenkomst wordt aangerekend op basisallocatie 13.56.70.43.01.

Art. 3.Het in artikel 1 bedoelde bedrag wordt verdeeld tussen de politiezones op grond van de werkelijke personeelsbezetting van hun operationeel kader, inclusief de politieagenten, op 1 januari 2007, zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 4.De financiële tussenkomst wordt als volgt op de bankrekening van elke politiezone gestort : - 70 % van het maximumbedrag na ondertekening van dit besluit, op voorlegging van een schuldvordering aan de Algemene Directie Veiligheid- en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken; - Het saldo naargelang financiële verantwoording op basis van facturen en van een verklaring van de buitengewoon rekenplichtige van de zone waarmee aangetoond wordt dat de investerings- en werkingsuitgaven overeenkomstig artikel 1 verricht werden.

Art. 5.De in artikel 4 bedoelde financiële verantwoording en de verklaring van de buitengewoon rekenplichtige worden ten laatste op 31 augustus 2008 aan de Algemene Directie Veiligheid- en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken bezorgd. Die zal de voorgelegde documenten en de correcte aanwending van de financiële hulp controleren.

Art. 6.De Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde kunnen op ieder ogenblik alle documenten raadplegen waarmee het bewijs geleverd wordt dat de voorwaarden die het recht op de financiële tussenkomst openen, vervuld werden.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2007.

Art. 8.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd de worden bij Ons besluit van 6 december 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

^