Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 september 2019
gepubliceerd op 25 september 2019

Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019014713
pub.
25/09/2019
prom.
05/09/2019
ELI
eli/besluit/2019/09/05/2019014713/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek


Advies 66.444/2/V van 12 augustus 2019 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State over een ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek Op 16 juli 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee verzocht binnen een termijn van dertig dagen van rechtswege* verlengd tot 2 september 2019 een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit « tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek ».

Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op 12 augustus 2019. De kamer was samengesteld uit Jacques Jaumotte, voorzitter van de Raad van State, Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Wanda Vogel, staatsraad, en Béatrice Drapier, griffier. Het verslag is uitgebracht door Xavier Delgrange, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wanda Vogel.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 augustus 2019.

Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of het ontwerp onder die beperkte bevoegdheid valt, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van alle feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als zij moet beoordelen of het nodig is een verordening vast te stellen of te wijzigen.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. Teneinde geconsolideerde rechtsgrond te verlenen aan de artikelen 2 en 3 van het ontwerp, moet de aanhef aangevuld worden met een nieuw lid waarin verwezen wordt naar artikel 108 van de Grondwet, dat bijgevolg in samenhang gelezen moet worden met artikel 8, § 1, van de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040577 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties sluiten `inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties', dat reeds in de aanhef vermeld wordt.2. De aanhef moet aangevuld worden met een lid waarin verwezen wordt naar de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 22 juli 2019.3. Het advies van de inspectie van Financiën moet in de aanhef vermeld worden in de vorm van een lid beginnend met de woorden "Gelet op" en niet in de vorm van een overweging. De griffier, Béatrice Drapier De voorzitter van de Raad van State, Jacques Jaumotte _______ Nota * Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

5 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 8 § 1 van de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040577 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties sluiten inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in combinatie met artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018 houdende opstelling van een modeltoegankelijkheidsverklaring overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlementen de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en gelet op het Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1524 van de Commissie van 11 oktober 2018 tot vaststelling van een toezichtsmethodiek en de regelingen voor rapportage door de lidstaten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juli 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 juli 2019;

Op de voordracht van de Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Aanduiding van de toezichthoudende instantie en bepaling van de toezichtsmethodiek en van de rapporteringsregeling

Artikel 1.Voor de toepassing van artikel 8 § 1 van de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040577 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties sluiten inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, wordt de federale overheidsdienst bevoegd voor Digitale Agenda aangeduid als toezichthoudende instantie.

Art. 2.De in artikel 1 aangeduide instantie maakt bij haar periodieke toezicht en bij haar rapportering gebruik van de methodiek zoals vastgesteld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1524 van de Commissie van 11 oktober 2018 tot vaststelling van een toezichtsmethodiek en de regelingen voor rapportage door de lidstaten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Art. 3.De in artikel 1 aangeduide instantie publiceert op haar website de modelverklaring inzake toegankelijkheid zoals vastgesteld bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018 houdende opstelling van een modeltoegankelijkheidsverklaring overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlementen de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en verstrekt richtlijnen inzake de correcte toepassing hiervan. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Digitale Agenda is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Digitale Agenda, Ph. DE BACKER

^