Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 september 2018
gepubliceerd op 01 oktober 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204675
pub.
01/10/2018
prom.
05/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/05/2018204675/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de feestdagen, de artikelen 6 en 7;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot algemeen verbindend verklaring van zijn beslissing van 4 juni 2018 betreffende de vervanging van feestdagen in 2019;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in bijlage overgenomen beslissing van 4 juni 2018 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 wordt algemeen verbindend verklaard.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974. Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324) Décision du 4 juin 2018 concernant le remplacement des jours fériés en 2019 Article unique. Pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, le jour férié suivant qui coïncide avec un dimanche, sera remplacé comme suit : - le jour férié du 21 juillet 2019, qui tombe un dimanche, est remplacé par le vendredi 31 mai 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2018 rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324) relative au remplacement des jours fériés en 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC (PC 324) Beslissing van 4 juni 2018 betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 Enig artikel. Voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, wordt de volgende feestdag die met een zondag samenvalt, als volgt vervangen : - de feestdag van 21 juli 2019 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door vrijdag 31 mei 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2018 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS

^