Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018013457 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Wijziging erkenning dienstencentra zoals voorzien in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderinsprogramma Bij toepassing van het koninklijk besl Erkenningsnummer van het dienstencentrum Numér(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018013578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt aan de heer Daniel TRESEGNIE, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 oktober 201 Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018013737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, wordt met ingang van 24 maart 2018, Mijnheer Yves DUQUENNE benoemd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij de cel Informatieveiligheid en Interne Controle van de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018013856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2018, wordt met ingang van 1 juli 2018, Mijnheer Jamal AIT LHASSAN benoemd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene directie Instellingen en Bevolking van de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018013872 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, wordt mevrouw Van Der Heyden Sarah, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018013886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 september 2018, wordt met ingang van 14 oktober 2017, Mevrouw Isabelle DEMOULIN benoemd in de titel van attaché in de klasse NA1 bij de Algemene directie Veiligheid en Preventie van de Federa type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018014009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van het bedrijf PWC Enterprise Advisory CVBA als adviesorgaan zowel voor de elektronische stemsystemen en -software met papieren bewijsstuk als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels en houdende opheffing van de koninklijke besluiten van 18 december 2002, van 22 oktober 2004 en van 1 september 2006 houdende erkenning van respectievelijk de bedrijven Bureau VAN DIJK, Ingénieurs-Conseils en gestion, Computer Service Solutions NV en PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018014042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels van toepassing op de opvangstructuren en de modaliteiten betreffende de kamercontroles type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018014046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie DOSSIER 235/80887. - WEGVERGUNNING. - ZURENBORG. - PETROL. - STAD ANTWERPEN. - Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 23 september 2018 wordt het besluit van de stad Antwerpen van 29 juni 2018, waarbij aan de type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018031932 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat (...) type koninklijk besluit prom. 11/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013842 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de wijze waarop de leden van de hoofdbureaus en de magistraten de uitbetaling van de vergoedingen aanvragen, en van de formulieren waarmee ze de uitbetaling van de vergoedingen aanvragen type ministerieel besluit prom. 03/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013870 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bekrachtiging van de wijziging van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013942 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten cardiologie type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013944 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013943 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten pneumologie type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013945 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten urologie type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het **** zoals bedoeld in artikel 101, &****; 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 25/07/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018014025 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 40.000 EUR aan de vzw Dokters van de Wereld voor de betoelaging van een project voor medisch-psychisch-sociale ondersteuning van personen die geen recht hebben op geneeskundige verzorging in Brussel en in Antwerpen, « gezondheid-kwetsbaarheid-lijn » genoemd type ministerieel besluit prom. 07/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018031922 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018204966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 12 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt mevrouw Emmy BRUYNS, technisch deskundige bij de Algemene Directi Bij ministerieel besluit van 12 september 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018205010 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 242.152 van 27 juli 2018 inzake Jan Cox tegen de Vlaamse Regulator voor de Media, met als tussenkomende partij de nv van publiek recht « Vlaamse Radio- « Schendt artikel 220, § 2, van het decreet van 27 maart 2009 ' betreffende radio-omroep en te(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013760 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013947 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van het "Internat autonome de la Communauté française de PECQ" in een « Home d'accueil non permanent de la Communauté française de PECQ" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013948 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de regels voor het opnemen van bedragen op de thesauriereserves van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013949 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 10 juli 2018 betreffende de oproep tot kandidaten voor de aanstelling in tijdelijk verband in een betrekking die definitief vacant is of die tijdelijk vacant is voor een duur langer dan 15 weken in een ambt van coördinator van het centrum voor gevorderde technologieën in een inrichting voor gewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018031919 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018031920 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de bemiddeling, de afstemming en de planning in het kader van persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018031934 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204914 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018204425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs niveau 1 (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummers: ANG18151/AFG18120 Solliciteren kan tot 26/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018205057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur expert "Public Health Services" (niveau A3), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG18090 Deze sele(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018205056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur expert "Public Health Services" (niveau A3), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : AFG18072 Deze selectie (...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018092409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 2018    Indexcijfer september 2018 V(...)

document

type document prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018204926 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg Bij besluit van de Regering van 12 juli 2018 wordt de draaischijf van het voormalige station te Raeren, afdeling 1, sectie G, nr. 15h21, voorlopig als monument gerangschikt. Het beschermingsgebied omvat de volgende percelen: ge type document prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018205019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18236 Solliciteren kan tot 15/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018014102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 september 1° Mevr. MEKAHLI Djalila en de heren CLAEYS Marc, HORSMANS Yves en SCHEEN André, in de hoedanighei(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018014003 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - Oproep tot de kandidaten Er is een mandaat te begeven bij de Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. Artikel 42 van de wet Die commissies zijn belast met de volgende taken: 1° de programma's uitwerken van de stages bed(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018014066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van werkend of plaatsvervangend lid van het informatieveiligheidscomité Oprichting van het informatieveiligheidscomité Bij de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscom(...) De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité, gevestigd bij de federale overheids(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018040678 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Controleur van de prestaties - Brussel Huisvesting - Cel Ondersteuning en Coördinatie (ref. 40001782): Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend tot het Fran(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 01/10/2018 numac 2018204823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de filmproductie Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 september 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Sta worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de filmproductie : 1. als vertegenwoord(...)
^