Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 november 2013
gepubliceerd op 22 november 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000633
pub.
22/11/2013
prom.
05/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/05/2012000633/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen sluiten betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die na zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige hechtenis Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de voorlopige hechtenis, artikel 15bis, ingevoegd bij de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen sluiten betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 5 december 2011;

Gelet op het advies van de Minister van Justitie, gegeven op 24 januari 2012;

Gelet op advies nr. 51.935 van de Raad van State, gegeven op 29 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad van burgemeesters niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is; dat er bijgevolg aan is voorbijgegaan;

Overwegende de inwerkingtreding op 1 januari 2012 van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten die, in bepaalde omstandigheden, de opsluiting in een cel voor een periode van meer dan 24 uur toelaat, is het onontbeerlijk om voor de politiecellen die de oppervlakte van 7 m2 nog niet bereiken, de overgangsperiode van 20 jaar bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 14 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen sluiten, toe te passen;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17 van het koninklijk besluit van 14 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen sluiten betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen worden de woorden ", 1° en 2° " ingevoegd tussen de woorden "artikel 11" en de woorden "waaraan uiterlijk".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^