Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 augustus 2006
gepubliceerd op 28 augustus 2006

Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor het bouwen en herstellen van vliegtuigen, inzonderheid het bouwen en ontwerpen van vliegtuigromptrommels bestemd voor uitvoer naar Zuid-Amerika, gevestigd in de streek van Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012393
pub.
28/08/2006
prom.
05/08/2006
ELI
eli/besluit/2006/08/05/2006012393/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor het bouwen en herstellen van vliegtuigen, inzonderheid het bouwen en ontwerpen van vliegtuigromptrommels bestemd voor uitvoer naar Zuid-Amerika, gevestigd in de streek van Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid op artikel 51, § 1, vervangen door de wet van 30 december 2001;

Gelet op het voorstel van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, gegeven op 30 mei 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de huidige economische toestand het spoedig invoeren van een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden rechtvaardigt voor de ondernemingen voor het bouwen en herstellen van vliegtuigen, inzonderheid het bouwen en ontwerpen van vliegtuigromptrommels bestemd voor uitvoer naar Zuid-Amerika, gevestigd in de streek van Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen voor het bouwen en ontwerpen van vliegtuigromptrommels bestemd voor uitvoer naar Zuid-Amerika, gevestigd in de streek van Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren.

Art. 2.Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst, mits ervan kennis wordt gegeven door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de aanplakking niet inbegrepen.

De aanplakking kan worden vervangen door een geschreven kennisgeving aan iedere werkloos gestelde werkman, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de kennisgeving niet inbegrepen.

Art. 3.De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag achttien weken niet overschrijden.

Art. 4.De bij artikel 2 bedoelde kennisgeving moet de datum vermelden waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst zal ingaan en de datum waarop deze schorsing een einde zal nemen en de data waarop de werklieden werkloos zullen gesteld worden.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 juni 2006 en treedt buiten werking op 20 december 2007.

Art. 6.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staasblad : Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978. Wet van 20 juli 1991, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1991.

^