Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2002
gepubliceerd op 20 september 2002

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013068
pub.
20/09/2002
prom.
04/09/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 21 februari 1980 en 20 september 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit subcomité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : STONE Philippe, te Binche; VAN OVERBERGHE Dirk, te Ronse;

CROONENBERGHS Pierre, te Namen;

HANUISE Marius, te Zinnik;

RENIER François, te Aarschot;

CROONENBERGHS Bruno, te Villers-le-Bouillet.

Plaatsvervangende leden : De heren : GICART Alain, te Bergen;

ROMAIN Fernand, te Overijse;

HANUISE Hervé, te Zinnik;

VANWILDEMEERSCH Geert, te Zottegem;

EGGERMONT Jos, te Aalter;

GILLET Joseph, te Rochefort. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heer MICHIELS Jacques, te Namen; Mevr. DOMBRECHT Anne, te Profondeville; de heren : BRISCOLINI Carlo, te Charleroi;

GOBLET Marc, te Herve;

LICATA François, te La Louvière;

CASTEELS Bernard, te Gent.

Plaatsvervangende leden : De heren : LOOTENS Paul, te Pont-à-Celles;

SIMON André, te Nijvel;

VIROUX Christian, te Farciennes;

LECLERC Michel, te Libramont;

NIHOUL Louis, te Hamois;

FERNANDEZ CORRALES Manuel, te Tubeke.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 25 april 1979, Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1979.

Koninklijk besluit van 21 februari 1980, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1980.

Koninklijk besluit van 9 maart 1998, Belgisch Staatsblad van 7 april 1998.

Koninklijk besluit van 20 september 1999, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1999.

^