Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2002
gepubliceerd op 09 oktober 2002

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de eindejaarstoelage

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013031
pub.
09/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/04/2002013031/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de eindejaarstoelage (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 33;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de eindejaarstoelage (overeenkomst geregistreerd op 5 april 2001 onder het nummer 56977/CO/305);

Gelet op de regelmatige opzegging door een representatieve werkgeversorganisatie vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 11 maart 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de eindejaarstoelage, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2002.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 11 maart 2002, Belgisch Staatsblad van 16 mei 2002

^